Ocena zmian poziomu kapitału ludzkiego w Polsce w kontekście wykorzystania funduszy europejskich na projekty z zakresu nauki i edukacji zakontraktowane do realizacji w latach 2004–2006
PDF (English)

Słowa kluczowe

Polska
nauka i edukacja
fundusze strukturalne
dofinansowanie
kapitał ludzki

Jak cytować

Sikora-Gaca, M., & Kosowska, U. (2019). Ocena zmian poziomu kapitału ludzkiego w Polsce w kontekście wykorzystania funduszy europejskich na projekty z zakresu nauki i edukacji zakontraktowane do realizacji w latach 2004–2006. Przegląd Politologiczny, (4), 5–22. https://doi.org/10.14746/pp.2019.24.4.1

Abstrakt

W artykule przeanalizowano 2947 projektów z obszaru nauki i edukacji realizowanych przy udziale funduszy strukturalnych w Polsce, w latach 2004–2006. Podsumowano inwestycje współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Zweryfikowano dane dotyczące 2947 projektów w podziale na poszczególne województwa. Dzięki temu wyodrębniono regionalnych liderów pod względem liczby złożonych projektów i pozyskanych środków finansowych w latach 2004–2006. Określono kwotę dotacji z UE do projektów z obszaru nauki i edukacji w Polsce per capita. Dane te skonfrontowano z wybranymi wskaźnikami rozwoju kapitału ludzkiego w latach 2003, 2006, 2009 i 2012 w celu oceny wpływu funduszy europejskich w obszarze nauki i edukacji na poziom kapitału ludzkiego w Polsce.

https://doi.org/10.14746/pp.2019.24.4.1
PDF (English)

Bibliografia

Czajkowski Z. (2012), Kapitał ludzki – pojęcie i miary, “Prace i Materiały Instytutu Gospodarki Światowej”, no. 312.

Domański S. R. (1993), Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Warsaw.

GUS (Central Statistical Office), Bank Danych Lokalnych, www.bdl.stat.gov.pl, 29.04.2017.

GUS (Central Statistical Office), Bank Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl/bdl/, 29.05.2017.

GUS, (2011, 2016) (Central Statistical Office), Kapitał Ludzki w Polsce, rok 2010 i 2015, Warsaw.

GUS (Central Statistical Office), Osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu i szkoleniu, www.stat.gov.pl, 06.06.2017.

Kleinowski M., Piechowicz M., Sikora-Gaca M. (2016), Fundusze i programy UE wspierające przedsiębiorstwa w perspektywie finansowej 2014–2020, Warszawa.

Król H., Ludwiczyński A. (2006), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warsaw.

Kusińska U. (2014), Fundusze europejskie w edukacji. Wybrane aspekty programu unijnego „Uczenie się przez całe życie” Comenius, in: Fundusze europejskie w teorii i praktyce. Edukacja, gospodarka, kultura, społeczeństwo, eds. M. Sikora-Gaca, U. Kosowska, Warsaw.

Mapa dotacji UE, www.mapadotacji.gov.pl, 25.05.2017

Miciuła I., Miciuła K. (2015), Metody pomiaru wartości kapitału ludzkiego, „Współczesne Problemy Ekonomiczne”, no. 11.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2013), Sprawozdanie końcowe z realizacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004–2006, Warsaw.

OECD PISA (2013), Wyniki Badania 2012 w Polsce, ed. M. Fedorowicz, Warsaw.

Rządowa Rada Ludności (2007), Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2006–2007, Warsaw.

Sikora-Gaca M., Piechowicz M., Kleinowski M. (2018), Zarządzanie funduszami europejskimi w Polsce, Warszawa.

Sitek M. (ed.), Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów. Wyniki badania 2015 w Polsce, www.ide.edu.pl, 25.05.2017.

Więziak-Białowolska D. (2011), Ocena kapitału ludzkiego oraz jego zróżnicowanie demograficzne, społeczne i ekonomiczne w Polsce i województwie podkarpackim – analiza porównawcza, “Studia Regionalne i Lokalne”, no. 2(44).