Partycypacja obywatelska młodzieży z perspektywy polskich i litewskich instytucji na przykładzie projektu South Baltic Youth Core Group Network
PDF (English)

Słowa kluczowe

młodzież
partycypacja obywatelska
Polska
Litwa
SB YCGN projekt

Jak cytować

Gomółka, K., & Borucińska, I. (2019). Partycypacja obywatelska młodzieży z perspektywy polskich i litewskich instytucji na przykładzie projektu South Baltic Youth Core Group Network. Przegląd Politologiczny, (4), 55–70. https://doi.org/10.14746/pp.2019.24.4.5

Abstrakt

Celem artykułu było ukazanie partycypacji obywatelskiej młodzieży w opinii pracowników instytucji działających na terenie 5 polskich gmin: Dzierzgoń, Elbląg, Gdynia, Iława i Nowe Miasto Lubawskie i litewskiej gminy Teslai. W ramach projektu SB YCGN przeprowadzono badanie metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki ankiety internetowej na 118 respondentach z 53 polskich instytucji i 47 respondentach z 10 litewskich instytucji. Na podstawie wyników badań ilościowych potwierdzono hipotezę: podobieństwa w zakresie poziomu partycypacji obywatelskiej młodzieży, barier, potrzeb i efektywnych metod działania w badanych gminach z Polski i Litwy determinują potrzebę zacieśniania współpracy transgranicznej.

https://doi.org/10.14746/pp.2019.24.4.5
PDF (English)

Bibliografia

Brodie E., Cowling E., Nissen N., et al. (2009), Understanding participation: a literature review, Pathways through Participation, https://partycypacjaobywatelska.pl/wp-content/uploads/2015/08/understanding_participation.pdf, 15.06.2019.

Chodubski A. (2014), Młodzież jako przedmiot i podmiot życia publicznego, in: Polityka Młodzieżowa Unii Europejskiej, eds. M. Boryń, B. Duraj, S. Mrozowska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Długosz D., Wygnański J. J. (2005), Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej, Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa.

EU Youth Strategy 2010–2018, https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/strategy-2010-2018_en, 11.16.2019.

Gąsior-Niemiec A. (2014), Problematyka młodzieży w perspektywie europejskiej i krajowej, in: Polityka młodzieżowa wymiar krajowy i europejski, eds. A. Gąsior-Niemiec, A. Kołomycew, B. Kotarba, Wydawnictwo Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.

Maciaszek P. (2016), Partycypacja społeczna młodzieży na przykładzie młodzieżowych rad gmin – część II, „Rocznik Samorządowy”, vol. 5.

Markiewicz M. (1964), Współczesna młodzież jako przedmiot badań naukowych, Wydawnictwo UAM, Poznań.

Napiontek O. (2013), Szkoła – przestrzeń obywatelskiego uczestnictwa, in: Edukacja obywatelska w działaniu, eds. A. Kordasiewicz, P. Sadura, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Partycypacja organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa w latach 2014–2017, http://www.partycypacjango.kolping.pl/czytelnia.html, 10.06.2019.

Partycypacja obywatelska Młodzieży. Przykład Młodzieżowych Rad Gmin (2015), Fundacja Civis Polonus, Warszawa.

Pater M., Pater W. (2008), Polityka młodzieżowa Unii Europejskiej, UKIE CIE, Warszawa.

Pawliczuk W. (2000), The definitions of the term “youth”. A review of conceptions, „Postępy Nauk Medycznych”, no. 6.

Rizzini I., Torres M. A., Del Rio N. A. L. (2009), Youth And Civic Engagement In The Americas Preliminary Findings From A Three-City Study: Rio De Janeiro, Chicago, And Mexico City, https://www.uam.mx/cdi/pdf/p_investigacion/kellogg.pdf, 10.06.2019.

Rystina I., Kussainova Z. (2014), Comparative Analysis of National Youth Policy in Different Countries, “Procedia – Social and Behavioral Sciences”, no. 140.

Sokalska E. (2016), Znaczenie konsultacji społecznych w demokracji partycypacyjnej, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne”, vol. 14.

Teney C., Hanquinet L. (2012), High Political Participation, High Social Capital? A relational analysis of youth social capital and political participation, “Social Science Research”, vol. 41, no. 5.

Youth in Action 2007–2013, http://www.sep.gov.mk/en/content/?id=201#.XOUwNsgzaUk, 10.06.2019.