Polska i Rosja jako główne kraje migracji ukraińskich w latach 2014–2019
PDF (English)

Słowa kluczowe

migracja
migracja zarobkowa
uchodźcy
przyczyny migracji
polityka migracyjna

Jak cytować

Soroka, S. (2019). Polska i Rosja jako główne kraje migracji ukraińskich w latach 2014–2019. Przegląd Politologiczny, (4), 109–120. https://doi.org/10.14746/pp.2019.24.4.8

Abstrakt

Przez ostatnie pięć lat Ukraińcy masowo opuszczali swoje państwo. Niektórzy szukają lepszych warunków życia, możliwości zarobienia większych pieniędzy, zdobycia wykształcenia, a inni są zmuszeni ratować swoje życie przed wrogimi działaniami na wschodzie. Obiektywne ujęcie procesów mi gracyjnych jest utrudnione przez brak wiarygodnych informacji statystycznych, zwłaszcza w przypadku oficjalnych statystyk ukraińskich, które próbują obniżyć wskaźniki migracji Ukraińców. W artykule autorka próbuje przeanalizować społeczne i ekonomiczne przyczyny masowej migracji Ukraińców do Polski i Rosji. Są to kraje, które przyjmują największą liczbę Ukraińców. Państwo ukraińskie nie stwarza odpowiednich warunków, przez co ludzie zmuszeni są szukać lepszego życia poza Ukrainą, która jest w sytuacji zawirowań społecznych, co przekłada się na wielokierunkową przymusową migrację. Z kolei Polska i Rosja otrzymują strumień imigracyjny, który odpowiada logice ich rozwoju demograficznego, jednocześnie nie wymaga to znacznych kosztów integracji migrantów i jest niemal idealnym zasobem demograficznym pod względem etnicznym i zawodowym. Z powodu migracji Ukraina traci najbardziej zdolną i wysoko wykwalifikowaną część populacji, która zagraża jej bezpieczeństwu wewnętrznemu i zewnętrznemu, istnieniu Ukrainy jako państwa.

https://doi.org/10.14746/pp.2019.24.4.8
PDF (English)

Bibliografia

Adamczyk A. (2018), Imigracja zarobkowa do Polski. Casus Ukraińców (2014–2017), “Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, no. 2.

Batog Cr., Crivelli E., Ilyina A., Jakab Z., Lee J., Musayev A., Petrova I., Scott A., Shabunina A., Tudyka A., Xu X. C., Zhang R. et al. (2019), Demographic headwinds in Central and Eastern Europe, International Monetary Fund, Washington, https://www.imf.org/en/Publications/Departmental-Papers-Policy-Papers/Issues/2019/07/11/Demographic-Headwinds-in-Central-and-Eastern-Europe-46992, 20.08.2019.

Chmielewska I., Dobroczek G., Puzynkiewicz J. (2017), A New Wave of Ukrainian Migration to Poland, https://financialobserver.eu/poland/a-new-wave-of-ukrainian-migration-to-poland/, 12.06.2019.

Düvell F. (2007), Ukraine – Europe’s Mexico? Country report, COMPAS, Oxford.

Gomółka K. (2016), Polityka Polski wobec studentów doktorantów i stażystów z państw poradzieckich, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Jaroszewicz M. (2018), Migracje z Ukrainy do Polski stabilizacja trendu, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Warszawa, https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/Raport_PL_Mi-gracje-z-Ukrainy_net.pdf, 10.06.2019.

Report on the human rights situation in Ukraine 16 February to 15 May 2018, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ReportUkraineFev-May2018_EN.pdf, 18.07.2019.

Report on the human rights situation in Ukraine 16 May to 15 August 2018, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/ReportUkraineMay-August2018_EN.pdf, 18.07.2019.

Report on the Methodology, Organization and Results of a Modular Sample Survey on Labour Migration in Ukraine (2013), ILO, Budapest.

Ustawa z dnia 26 maja 2017 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (2017), Dz. U. 2017, poz. 1065.

Ustawa o Karcie Polaka (2017), http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001459, 18.07.2019.

В Польше работают почти 2 млн украинцев и учатся почти 40 тыс. студентов из Украины (2018), https://112.ua/obshchestvo/v-polshe-rabotayut-pochti-2-mln-ukraincev-i-uchatsya-pochti-40-tys-studentov-iz-ukrainy--chaputovich-471937.html (accessed 12.06.2019).

Гулина О., Позняк А. (2018), Между Европой и Россией: география миграционных потоков из Украины после 2014 г., “The Journal of Social Policy Studies”, 16 (4), https://doi.org/10.17323/727-0634-2018-16-4-561-576.

Зовнішня трудова міграція населення (за результатами модульного вибіркового обстеження). Статистичний бюлетень (2017), Державна служба статистики України, Київ.

Іноземні кадри останні 5 років давали ВВП Польщі 0,5% росту (2019), https://www.eurointegration.com.ua/news/2019/07/31/7099140/, 12.08.2019.

Кузнецова И. Б. (2018), Беженцы из Украины: миграционная политика и повседневность, “The Journal of Social Policy Studies”, 16 (4), https://doi.org/10.17323/727-0634-2018-16-4-577-594.

Молодикова И. Н., Юдина Т. Н. (2016), Вектор миграционных стратегий украинских мигрантов: ЕС или Россия, “Социальная политика и социология”, Том 15, № 3.

Постійно за кордоном працюють понад 3,2 млн. українців – Мінсоцполітики, “Інтерфакс-Україна”, 03.07.2018, https://ua.interfax.com.ua/news/economic/515547.html.

Пояснювальна записка до проекту постанови Верховної Ради України “Про заходи з подолання загроз зовнішньої трудової міграції та захисту прав трудових мігрантів” (2018), http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=64814, 11.06.2019.

Прогноз численности населения (2020–2100), https://countrymeters.info/ru/Ukraine#population_forecast, 20.06.2019.

Рівень безробіття в Україні в 2019 р., https://index.minfin.com.ua/ua/labour/unemploy/, 11.07.2019.

Россия в цифрах (2018), Федеральная служба государственной статистики, Москва, http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/rusfig/rus18.pdf, 12.06.2019.

Россия в цифрах (2019), Федеральная служба государственной статистики, Москва, http://www.gks.ru/free_doc/doc_2019/rusfig/rus19.pdf, 22.08.2019.

Рязанцев С., Скоробогатова В. (2016), Украинская миграция в приоритетах развития России, “Международные процессы”, 14 (1).

Стадний E. (2017), Українські студенти за кордоном: скільки та чому?, https://cedos.org.ua/uk/osvita/ukrainski-studenty-za-kordonom-skilky-ta-chomu, 19.06.2019.

Статистика розничного товарооборота в Украине (2019), https://index.minfin.com.ua/economy/trade/retail/, 11.07.2019.

Українське студентство за кордоном: дані до 2017/18 навчального року (2018), https://cedos.org.ua/uk/articles/ukrainske-studentstvo-za-kordonom-dani-do-201718-navchalnoho-roku, 19.06.2019.