Analiza sytuacji młodzieży NEET w krajach UE-28 na przykładzie Holandii
PDF (English)

Słowa kluczowe

generacja NEETs
bezrobocie wśród młodzieży
bezrobocie w Unii Europejskiej
NEETs w Holandii
wspieranie młodzieży na rynku pracy

Jak cytować

Kusa, N., & Jasiak, K. (2020). Analiza sytuacji młodzieży NEET w krajach UE-28 na przykładzie Holandii. Przegląd Politologiczny, (3), 39–51. https://doi.org/10.14746/pp.2020.25.3.4

Abstrakt

Celem artykułu jest zaprezentowanie zróżnicowania wskaźnika NEET wśród państw UE-28 na podstawie najnowszych badań statystycznych Eurostatu. Analiza obejmuje przedział czasowy od roku 2008, jako okresu pokryzysowego, aż do roku 2018. Efektem realizacji celu pracy powinna być odpowiedź na pytanie, jak zmieniła się sytuacja NEETs na przestrzeni dekady. Problem badawczy w niniejszym artykule dotyczy przede wszystkim sytuacji młodych ludzi na rynku pracy UE. W związku z utrzymującym się negatywnym trendem wysokiego bezrobocia wśród młodzieży, wydaje się być uzasadnione przeanalizowanie go z perspektywy dziesięcioletniej, która pozwala na bardziej kompleksową ocenę zagadnienia. Analiza zostanie uzupełniona o badanie dotyczące tego, w jaki sposób z problemem radzi sobie Holandia, czyli państwo, które od lat notuje najniższe wskaźniki NEETs i dla wielu innych członków UE pozostaje wzorem do naśladowania.

https://doi.org/10.14746/pp.2020.25.3.4
PDF (English)

Bibliografia

Amsterdam uses gamification to fight youth unemployment, Dutch Daily News, https://dutchdailynews.com/amsterdam-uses-gamification-to-fight-youth-unemployment/, 16.04.2020.

Balcerowicz-Szkutnik M., Wąsowicz J. (2017), Pokolenie NEETs na rynku pracy – aktualne problemy, “Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, no. 312.

CBS (2018), 4% of youth not in employment, education or training, https://www.cbs.nl/en-gb/news/2018/16/4-of-youth-not-in-employment-education-or-training, 16.04.2020.

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (2012), NEETs. Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe, Luxembourg.

Elder S. (2015), What does NEETs mean and why is the concept so easily misinterpreted, Technical Brief no. 1, International Labour Office, January.

Eurofund (2018), Młode osoby a praca, January 2018.

European Commission (2018), Effective outreach to NEETs. Experience from the ground, Luxembourg.

European Commission (2020), Youth Guarantee country by country. Netherlands, Luxembourg.

European Commission, European policy cooperation (ET 2020 Framework), https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-framework_en, access: 27.01.2020.

European Court of Auditors (2018), Audit Compendium. Youth unemployment and the integration of young people into the labour market, Contact Committee of the Supreme Audit Institutions of the European Union, April 2018.

Europejska Agencja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, https://www.eurofound.europa.eu.

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (2017), Młodzi ludzie i młodzież bierna społecznie (tzw. grupa NEET) w Europie: podstawowe ustalenia, December 2017.

Eurostat (2020), Unemployment rates by sex, age and country of birth (%), http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do, 16.04.2020.

Eurostat Statistical Books (2015), Sustainable development in European Union. Key messages, 2015 edition.

Fighting youth unemployment in the Netherlands, https://www.euronews.com/2013/01/25/fighting-youth-unemployment-in-the-netherlands, 16.04.2020.

Government makes €50 million extra available to fight youth unemployment, Government of the Netherlands, https://www.government.nl/topics/youth-policy/news/2013/03/07/government-makes-50-million-extra-available-to-fight-youth-unemployment, 16.04.2020.

Institute for Public Policy Research (2013), No more NEETs. A plan for all young people to be learning or earning, London.

Netherlands: Youth unemployment rate from 1999 to 2019, https://www.statista.com/statistics/812282/youth-unemployment-rate-in-netherlands/, 15.04.2020.

OECD, (2007), Jobs for youth: Korea, Paris.

OECD (2009), Jobs for youth: Japan, Paris.

OECD (2016), The NEET challenge: What can be done for jobless and disengaged youth?

Official Journal of the European Union, 2012 Joint Report of the Council and the Commission on the implementation of the Strategic Framework for European cooperation in education and training (ET 2020).

Official Journal of the European Union, Regulation (EU) No. 1304/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the European Social Fund and Repealing Council Regulation (EC) No. 1081/2006.

Pyrek R. (2012), Flexicurity – nowa koncepcja rynku pracy, “Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, vol. 20, no. 1.

Skórska A. (2016), Przestrzenne zróżnicowanie sytuacji młodzieży z grupy NEET na rynku pracy Unii Europejskiej, “Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, no. 289.

Tomczyk Ł., Maćkowicz J., Wyżga O., Curyło-Sikora P., Pietryga-Szkarłat B., Mróz A., Duda A. (2018), NEET – młodzi dorośli poza rynkiem pracy i systemem edukacyjnym, “Edukacja Dorosłych”, no. 1.

Van de Water P. N. (2015), 4 Reasons Why the Netherlands Isn’t a Model for Disability Insurance, https://www.cbpp.org/blog/4-reasons-why-the-netherlands-isnt-a-model-for-disability-insurance, 16.04.2020.

Youth and employment, Government of the Netherlands, https://www.government.nl/topics/youth-policy/youth-and-employment, 16.04.2020.

Youth unemployment rate in the European Union and the euro area from 2009 to 2019, https://www.statista.com/statistics/253519/youth-unemployment-rate-in-the-european-union-and-the-euro-area/, 15.04.2020.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.