Wielopoziomowe zarządzanie polityką integracji. Rola miast. Porównanie Pragi i Warszawy

Main Article Content

Patrycja Matusz
Mikołaj Pawlak

Abstrakt

Artykuł dotyczy wielopoziomowego zarządzania polityką integracji migrantów w miastach. Celem artykułu jest analiza relacji różnych aktorów w kontekście wielopoziomowego zarządzania polityką integracyjną, w szczególności oddziaływania transnarodowej polityki UE na aktorów szczebla lokalnego (proces by-passing national level). Tekst zwraca uwagę na wzajemne powiązanie poziomów polityki i obecność aktorów w wielu rolach w procesie tworzenia polityk integracji imigrantów. Procesy te skutkowały odgórnym transferem celów polityki. Artykuł zwraca również uwagę perspektywę odwrotną i pokazuje, jak oddolne inicjatywy polityczne wzmacniają pozycję miast jako ważnych graczy w wielopoziomowym zarządzaniu, zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły
Biogramy autorów

Patrycja Matusz, Uniwersytet Wrocławski

Patrycja Matusz – dr hab., prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, prorektor ds. projektów i relacji międzynarodowych, kierownik projektów Horyzont2020 ADMIGOV oraz Whole-Comm oraz projektu OPUS. Zainteresowania badawcze dotyczą: wielopoziomowego zarządzania migracjami, polityki integracji migrantów, roli miast w zarządzaniu polityką integracyjną.

Mikołaj Pawlak, Uniwersytet Wrocławski

Mikołaj Pawlak – dr hab. jest socjologiem. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, gdzie pełni funkcję kierownika Katedry Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej oraz wicedyrektora ds. badań naukowych. Zainteresowania badawcze obejmują teorię nowego instytucjonalizmu, studia nad migracjami oraz socjologię wiedzy.

Bibliografia

 1. Alexander M. (2007), Cities and Labour Immigration: Comparing Policy Responses in Amsterdam, Paris, Rome and Tel Aviv, Ashgate, Burlington.
 2. Ambrosini M., Boccagni P. (2015), Urban Multiculturalism Beyond the ‘Backlash’: New Discourses and Different Practices in Immigrant Policies across European Cities, “Journal of Intercultural Studies”, 36(1), pp. 35–53.
 3. Blahoutová T. (2012), Role integračnich center při intergaci cizinců, Multiculturni Centrum Prague.
 4. Borkert M., Caponio T. (2010), Introduction, in: The Local Dimension of Migration Policy-Making, eds. T. Caponio, M. Borkert, Amsterdam University Press, Amsterdam, pp. 9–32.
 5. Bosswick W., Will G. (2002), Intergationsangebote in ausgewählten hessischen Kommunen und ihre institutionelle Umsetzung, Hessisches Sozialministerium, Wiesbaden.
 6. Caponio T. (2010), Conclusion: Making Sense of Local Migration Policy Arenas, in: The Local Dimension of Migration Policy-Making, eds. T. Caponio, M. Borkert, Amsterdam University Press, Amsterdam, pp. 161–196.
 7. Çağar A., Schiller N. (2009), Towards a Comparative Theory of Locality in Migration Studies: Migrants Incorporation and City Scale, “Journal of Ethnic and Migration Studies”, 35 (2), pp. 177–202.
 8. Czarniawska B., Joerges B. (1996), Travels of Ideas, in: Translating Organizational Change, eds. B. Czarniawska, G. Sevón, de Gruyter, Berlin, pp. 13–48.
 9. Dekker R., Emilsson H., Krieger B., Scholten P. (2015), A local dimension of integration policies? A comparative study of Berlin, Malmö, and Rotterdam, “International Migration Review”, 49(3), pp. 633–658.
 10. Djelic M-L. (2008), Sociological studies of diffusion: is history relevant?, “Socio-Economic Review”, 6, pp. 538–557.
 11. DiMaggio P. J., Powell W. W. (1983), The iron cage revisited: Collective rationality and institutional isomorphism in organizational fields, “American sociological revie”, 48(2), pp. 147–160.
 12. Drbohlav D., Medová L., Cermák Z., Janská E., Cermáková D., Dzúrová D. (2010), Migrace a (i)migranti v Cesku. Kdo jsme, odkud pricházíme, kam jdeme?, Sociologické nakladatelství, Praha.
 13. Drbohalv D., Valenta O. (2014), Building the integration system. Policies to support immigrants’ progression in the Czech Republic, Migration Policy Institute.
 14. Duszczyk M., Pachocka M., Pszczółkowska M. (2020), Relations between Immigration and Integration Policies in Europe. Challenges, Opportunities and Perspectives in Selected EU Member States, Routledge.
 15. ECRE (2018), Follow the Money: Assessing the use of EU Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) funding at the national level, European Council on Refugees and Exiles, Brussels.
 16. Eurostat (2018), First residence permits issued in the EU Member States remain about 3 million in 2017, New Release: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9333446/3-25102018-AP-EN.pdf/3fa5fa53-e076-4a5f-8bb5-a8075f639167, 30 October 2019.
 17. Favell A. (2010), Integration and nations: the nation-state and research on immigration in Western Europe, in: Selected Studies in International Migration and Immigrant Incorporation, eds. M. Martiniello, J. Rath, Amsterdam University Press, Amsterdam.
 18. Fligstein N., McAdam D. (2012), A theory of fields, Oxford University Press, Oxford.
 19. Frelak J., Klaus W., Wiśniewski J. (eds.) (2007), Przystanek Polska: Analiza programów integracyjnych dla uchodźców, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 20. Grzegrzółka E. (2013), Organizacje migranckie w Polsce: Działalność i potrzeby, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa.
 21. Hooghe L., Marks G. (2001), Multi-level governance and European integration, Rowman & Littlefield, Lanham.
 22. Horákova M. (2012), Mezinárodni pracovní migrance v ČR, Bulletin č.28, Výzkumný ústav práce a sociálnich vécí, Prague.
 23. Kubicki P., Pawlak M., Mica A., Horolets A. (2017), Wyjście z cienia: Polityka uchodźcza w sytuacji kryzysu, „Polityka Społeczna”, 9(522), pp. 22–28.
 24. Kušniráková T., Čižinský P. (2011), Dvacet let české migrační politiky: Liberální, restriktivní, anebo ještě jiná, „Geografie”, 116(4), pp. 497–517.
 25. Lesińska M. (2012), Migration policy matters, in: European Immigrations Trends, Structures and Policy Implications, ed. M. Okólski, Amsterdam University Press, Amsterdam.
 26. Matusz-Protasiewicz P. (2013), Rosnąca rola poziomu lokalnego w kreowaniu polityki integracji imigrantów w Unii Europejskiej, „Central and Eastern European Migration Review”, 2(2), pp. 75–97.
 27. Marks G., Hooghe L. (1996), European integration from 1980: state centric v. multi level governance, “Journal of Common Market Studies”, 34(3), pp. 341–378.
 28. Okólski M. (ed.) (2012), European Immigrations: Trends, Structures and Policy Implications, Amsterdam University Press, Amsterdam.
 29. Okólski M., Wach D. (2020), Immigration and integration policies in the absence of immigrants. A case study of Poland, in: M. Duszczyk, M. Pachocka, D. Pszczółkowska, Relations between Immigration and Integration Policies in Europe. Challenges, Opportunities and Perspectives in Selected EU Member States, Routledge.
 30. Pawlak M. (2013), Imitacja w tworzeniu polskiej polityki integracji cudzoziemców, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, 39(3), pp. 97–121.
 31. Pawlak M., Matusz-Protasiewicz P. (2015), Organizacje pozarządowe wobec cudzoziemców w Polsce: Od pomocy doraźnej do upowszechniania europejskiej ramy polityki integracji, „Trzeci Sektor”, 35(2), pp. 11–21.
 32. Penninx R., Blom S., Caponio T., Garcés-Mascareñas B., Matusz-Protasiewicz P., Schwartz H. (2014), European Cities and their Migrant Integration Policies: Case-Studies from Eight Cities, http://king.ismu.org/wp-content/uploads/Penninx_OverviewPaper6.pdf [retrieved 29.06.2018].
 33. Penninx R., Garcés-Mascareñas B. (2016), The concept of integration as an analytical tool and as a policy concept, in: Integration Processes and Policies in Europe: Contexts, Levels and Actors, eds. B. Garcés-Mascareñas, R. Penninx, Springer, Cham, pp. 11–29.
 34. Penninx R., Kraal K., Martiniello M., Vertovec S. (2004), Introduction: European Cities and Their New Residents, in: Citizenship in European Cities: Immigrants, Local Policies and Integration Policies, eds. R. Penninx, K. Kraal, M. Martiniello, S. Verdovec, Ashgate, Burlington, pp. 1–16.
 35. Penninx R. (2013), Research on migration and integration in Europe. Achievements and lessons, Vossiusper University of Amsterdam, Amsterdam.
 36. Piatttoni S. (2010), The Theory of Multi-Level Governance: Conceptual, Empirical and Normative Challenges, Oxford University Press, Oxford.
 37. Poles M., Stern R. E. (2000), The social sustainability of cities, diversity and the management of change, University of Toronto Press, Toronto.
 38. Przewłocka J., Adamiak P., Herbst J. (2013), Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych – raport z badania 2012, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.
 39. Przewłocka J., Adamiak P., Zając A. (2012), Życie codzienne organizacji pozarządowych w Polsce, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.
 40. Rein M., Schön D. (1994), Frame reflection: Toward the Resolution of intractable policy controversies, Basic Books, New York.
 41. Sahlin K., Wedlin L. (2008), Circulating Ideas: Imitation, Translation and Editing, in: The SAGE Handbook of Organizational Institutionalism, eds. R. Greenwood, C. Oliver, K. Sahlin, R. Suddaby, Sage, Los Angeles, pp. 218–242.
 42. Scholten P. (2011), Framing Immigrant Integration: Dutch Research-Policy Dialogues in Comparative Perspective, Amsterdam University Press, Amsterdam.
 43. Scholten P. (2016), Between National Models and Multi-Level Decoupling: The Pursuit of Multi-Level Governance in Dutch and UK Policies Towards Migrants Incorporation, “Journal of International Migration and Integration”, 17(4), pp. 973–994.
 44. Trbola R., Rákoczyová M. (2011), Barriers to Integration of Immigrants and Integration Policy in the Czech Republic with focus of Stakeholders and Their Cooperation, “Migracijske i etničke teme”, 27(1), pp. 77–104.
 45. Zogata-Kusz A. (2020), Immigration and integration policies in Czechia. A new immigration destination country in the EU, in: M. Duszczyk, M. Pachocka, D. Pszczółkowska, Relations between Immigration and Integration Policies in Europe. Challenges, Opportunities and Perspectives in Selected EU Member States, Routledge.