Problematyka bezpieczeństwa surowcowego we współczesnych strategiach bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej

Main Article Content

Rafał Kamprowski

Abstrakt

Przedmiotem badań niniejszego artykułu jest wizja kreowania bezpieczeństwa surowcowego obecna we współczesnych strategiach bezpieczeństwa narodowego Rzeczpospolitej. Tak ujęte ramy chronologiczne wskazują, iż analizie poddano dokumenty z lat 2003–2020 stanowiące istotną zmianę jakościową w definiowaniu i rozumieniu bezpieczeństwa jako obszaru niezdominowanego przez jego twardy, militarny charakter. Celami podjętych przez autora badań jest wskazanie, omówienie i porównanie koncepcji zapewnienia Polsce bezpieczeństwa surowcowego na podstawie czterech strategii bezpieczeństwa narodowego Polski. Do osiągnięcia tak określonych celów badań posłużyły następujące problemy badawcze: w jakim zakresie zapewnienie Polsce bezpieczeństwa surowcowego jest obecne w analizowanych dokumentach? Poprzez jakie narzędzia autorzy strategii kreowali w Polsce surowcowy wymiar bezpieczeństwa? Jakie główne trudności w zapewnieniu bezpieczeństwa surowcowego Polski uwypuklają badane strategie bezpieczeństwa narodowego? Czy istnieją zbieżne elementy wizji zagwarantowania Polsce bezpieczeństwa surowcowego ujęte w badanych strategiach? Tak sformułowane pytania badawcze stały się kanwą do sformułowania następującej hipotezy badawczej: wraz ze wzrostem zagrożeń o charakterze pozamilitarnym, surowcowy wymiar bezpieczeństwa jest coraz wyraźniej akcentowany w strategiach bezpieczeństwa narodowego. W poniższym artykule posłużono się następującymi metodami badawczymi: porównawczą oraz analizy źródeł. Zastosowano również technikę analizy.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły
Biogram autora

Rafał Kamprowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rafał Kamprowski – adiunkt w Zakładzie Bezpieczeństwa i Obronności na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest autorem artykułów naukowych i monografii z obszarów dotyczących bezpieczeństwa w zagrożeniach środowiskowych, bezpieczeństwa żywnościowego, bezpieczeństwa surowcowego, historii bezpieczeństwa.

Bibliografia

 1. Baltic Pipe Project (2020), https://www.baltic-pipe.eu/, 29.11.2020.
 2. Baziur G. (2018), Trójmorze jako koncepcja bezpieczeństwa i rozwoju ekonomicznego Europy Wschodniej, „Przegląd Geopolityczny”, vol. 23.
 3. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (2003), Strategia Bezpieczeństwa Narodowego 2003, Warszawa, https://www.prezydent.pl/aleksandra-kwasniewskiego/aktualnosci/rok-2003/art,154,493,posiedzenie-rady-bezpieczenstwa-narodowego.html, 29.11.2020.
 4. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (2007), Strategia Bezpieczeństwa Narodowego 2007, Warszawa.
 5. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (2014), Strategia Bezpieczeństwa Narodowego 2014, Warszawa.
 6. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (2020), Strategia Bezpieczeństwa Narodowego 2020, Warszawa.
 7. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (2013), Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego, 2013, Warszawa.
 8. Dębski S., Górka-Winter B. (2003), Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa.
 9. Galos K., Nieć M., Radwanek-Bąk B., Smakowski T., Szamałek K., Bezpieczeństwo surowcowe Polski – ocena sytuacji w zakresie kopalin nieenergetycznych, „Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego”, vol. 453.
 10. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla (2020), Zaktualizowana lista surowców krytycznych w UE, http://www.ichpw.pl/blog/2020/09/10/zaktualizowana-lista-surowcow-krytycznych-w-ue/, 28.11.2020.
 11. Jakubczak R., Flis J. (2006), Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku: wyzwania i strategie, Bellona, Warszawa.
 12. Kamprowski R. (2020), Uwarunkowania surowcowe produkcji dronów, in: Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa. Teoria i praktyka, eds. R. Kamprowski, M. Skarżyński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Poznań.
 13. Kudełko J., Kulczycka J. (2013), Priorytetyzacja działań zaproponowanych w Strategicznym Planie Wdrażania Europejskiego Partnerstwa Innowacji w Dziedzinie Surowców z punktu widzenia polskiej gospodarki, “Zeszyty naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk”, vol. 85.
 14. Komisja Europejska (2017), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie wykazu surowców krytycznych dla UE 2017, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX%3A52017DC0490, 29.11.2020.
 15. Polityka Surowcowa Państwa (2019), Surowce kluczowe, strategiczne i krytyczne, http://psp.mos.gov.pl/aktualnosci/66-surowce-kluczowe-strategiczne-i-krytyczne.html, 28.11.2020.
 16. Rada Ministrów (2016), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa.
 17. Rynekelektryczny.pl (2020), Produkcja energii październik, https://www.rynekelektryczny.pl/produkcja-energii-elektrycznej-w-polsce/, 28.11.2020.
 18. Skarżyński M. (2015), Polityka bezpieczeństwa surowcowego w zakresie metali ziem rzadkich, in: Prawne i gospodarcze podstawy bezpieczeństwa, eds. S. Kamosiński, T. Kuczura, J. Laskowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
 19. Szamałek K. (2018), Ewolucja polityki surowcowej w Polsce w latach 1935–2018, „Zeszyty naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk”, vol. 106.
 20. Szlachta A., Bujak A. (2017), Surowce strategiczne w systemie bezpieczeństwa ekonomicznego kraju, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie”, vol. 28, t. 1.
 21. Szopa M. (2020), Strategia Bezpieczeństwa Narodowego pod sejmową lupą, https://www.defence24.pl/strategia-bezpieczenstwa-narodowego-pod-sejmowa-lupa-relacja, 29.11.2020.