Inkluzja społeczeństwa obywatelskiego w procesy podejmowania decyzji na poziomie lokalnym: wpływ projektów międzynarodowych

Main Article Content

Liliia Atnazheva

Abstrakt

Celem artykułu jest wyodrębnienie czynników, które mają bezpośredni wpływ na poziom uczestnictwa mieszkańców w procesach administracyjnych, oraz opracowanie propozycji, które zapewnią systematyczne stosowanie mechanizmów włączenia społeczności lokalnej do podejmowania decyzji. Obecnie na Ukrainie trwają procesy decentralizacji, które mają na celu podwyższenie poziomu zarządzania, w związku z czym odbyło się łączenie rad miejskich i wiejskich. Znaczący wpływ na te procesy mają projekty międzynarodowe, pomagające nowoutworzonym hromadom (jednostka podziału administracyjnego) wprowadzać lepsze praktyki zarządzania, zwłaszcza poprzez włączenie społeczeństwa obywatelskiego do podejmowania decyzji na poziomie lokalnym. Problem polega na tym, że mieszkańcy z jednej strony nie wiedzą, jakie istnieją mechanizmy uczestnictwa w procesach administracyjnych, a z drugiej strony – władze lokalne niewystarczająco informują o możliwościach włączenia społeczeństwa do podejmowania decyzji. W niniejszej pracy zastosowano dwie główne techniki badawcze: wywiad i ankietowanie. Analiza została przeprowadzona na przykładzie nowoutworzonych hromad, które uczestniczyły w Programie „Decentralizacja przynosi lepsze wyniki i efektywność” (DOBRE), realizowanym przez międzynarodową organizację Global Communities i finansowanym ze środków Agencji Stanów Zjednoczonych ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID). Ustalono, że mieszkańcy nie są wystarczająco zorientowani w mechanizmach umożliwiających im uczestnictwo w procesach podejmowania decyzji na szczeblu lokalnym oraz możliwości ich wykorzystania. Ponadto stwierdzono, że istnieje związek wzajemny: im wyższy poziom wiedzy społeczeństwa obywatelskiego (jak otrzymać dostęp do informacji o usługach, za które odpowiadają władze lokalne), tym wyższy poziom jego zadowolenia z uczestnictwa w podejmowaniu decyzji. Potencjalnym zagrożeniem po zakończeniu projektów międzynarodowych może być cofnięcie w przemianach, które zostały wprowadzone w hromadach. W celu uniknięcia takiej sytuacji może być zaproponowane stworzenie w strukturze jednostek samorządowych osobnego wydziału odpowiadającego za wdrożenie przemian w hromadach albo przegląd funkcji już istniejących wydziałów, ich reformowanie i wprowadzenie „dobrych praktyk” dla monitoringu, analizy, zbioru danych oraz stworzenie warunków dla wewnętrznej koordynacji kierunków rozwoju.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Atnazheva, L. (2021). Inkluzja społeczeństwa obywatelskiego w procesy podejmowania decyzji na poziomie lokalnym: wpływ projektów międzynarodowych. Przegląd Politologiczny, (2), 133-144. https://doi.org/10.14746/pp.2021.26.2.9
Dział
Dyskusje i raporty z badań
Biogram autora

Liliia Atnazheva, Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M. P. Dragomanowa, Kijów, Ukraina

LILIIA ATNAZHEVA – magister ekonomista-manager, doktorantka. Pracuje na poziomie miejscowego samorządu oraz organizacji pozarządowych w zakresie pomocy reformie decentralizacji w ramach projektów międzynarodowych na Ukrainie.

Referencje

 1. Atnazheva L. (2020), Analiza ankietowania mieszkańców hromad terytorialnych obwodu Mikołajowskiego, biorących udział w Programie „Decentralizacja przynosi lepsze wyniki i efektywność” (DOBRE), realizowanym przez międzynarodową organizację Global Communities i finansowanym ze środków Agencji Stanów Zjednoczonych ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID) [in Ukrainian].
 2. Bacia E. (2010), Analiza metodologii i głównych wyników badań dotyczących partycypacji obywatelskiej. Materiał roboczy, Warszawa, https://partycypacjaobywatelska.pl/wp-content/uploads/2015/08/2e_przeglad_badan_partycypacja_raport_desk_research.pdf, 4.10.2019.
 3. Barber M. (2019), How to Run A Government: So that Citizens Benefit and Taxpayers Don’t Go Crasy, tłum. К. Dysa, Nash format, Кyiv [in Ukrainian].
 4. Bevzenko L. (2014), Social Self-Organization and Mechanisms of Regulation of Social Behavior, „Ukrainskyi sotsiolohichnyi zhurnal”, nr 1–2, s. 6–17, http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Ukrsocj_2014_1-2_3, 31.01.2020 [in Ukrainian].
 5. Bevzenko L. D. (2002), Social self-organization. Synergetic Paradigm: Possibilities of Social Interpretations, Institut sotsiologii NAN Ukrainy, Кyiv [in Russian].
 6. Bluj A., Jagaciak M., Perchuć-Żółtowska M., Pliszczyńska K. (2018), ABC partycypacji obywatelskiej – poradnik dla organizatorów procesów partycypacyjnych, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Warszawa, https://partycypacjaobywatelska.pl/wp-content/uploads/2018/11/ABC-Partycypacji.pdf, 31.01.2020.
 7. Dorokh V. V., Chernii O. V. (2018), Forms of Public Participation in Decision-Making Processes, TOV „TVORY”, Vinnytsia, https://ldn.org.ua/wp-content/uploads/2019/03/Formy-uchasti-hromads-kosti-A5.pdf, 31.01.2020 [in Ukrainian].
 8. Krasnosilska A. O., Latsyba M. V., Voloshyna A. V., Kuprii V. O., Chermoshentseva N. M., Vashchuk O. L. (2013), State Policy to Promote The Development of Civil Society. Guidelines, Ahentstvo „Ukraina”, Kyiv [in Ukrainian].
 9. Latsyba M. V., Lukeria I. M., Vashchuk-Ohdanska O. L. (2013), Local Democracy in Ukraine: New Standards, Ahentstvo „Ukraina”, Kyiv [in Ukrainian].
 10. Law of Ukraine „About Access to Public Information”, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17, 31.01.2020 [in Ukrainian].
 11. Law of Ukraine „About bodies of self-organization of the population”, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2625-14, 31.01.2020 [in Ukrainian].
 12. Law of Ukraine „About Local Self-Government in Ukraine”, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80, 31.01.2020 [in Ukrainian].
 13. Lukeria I., Tools for Citizens to Influence Local Government. Citizens in Action, USAID project, http://www.ucipr.org.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=42&Itemid=205&lang=ua, 31.01.2020 [in Ukrainian].
 14. Luman N. (2004), Society as A Social System, tłum. A. Antonovskii, Izdatelstvo „Logos”, Moskva [in Russian].
 15. Luman N. (2007), Social Systems. Essay on General Theory, tłum. I. D. Gadzieva, „Nauka”, Sankt-Peterburg [in Russian].
 16. Lyska O. G., Participation of The Territorial Community in Local Self-Government, http://ifs.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2008-1/doc/2/19.pdf, 2.02.2020 [in Ukrainian].
 17. Martela B., Piwko J., Civic Activity on the Principle of Participatory Budget, http://www.pauci.org/upload/files/gappb.pdf, 31.01.2020 [in Ukrainian].
 18. Public Opinion Survey to Assess The Baseline Indicators of United Territorial Communities (2018), Participating in The Decentralization Brings Better Results and Effectiveness (DOBRE) Program, conducted by the Global Communities and funded by United States Agency for International Development (USAID), GfK Ukraine, viddil sotsialnykh ta politychnykh doslidzhen [in Ukrainian].
 19. Public Participation in Decision-Making Processes at The Local Level (within the project „Citizen and the state: the development of partnership for effective governance in Ukrain”) (2012), Lenvit, Кyiv [in Ukrainian].
 20. Pugachev V. P. (2019), Personnel Management of The Organization, Izdatelstvo Iurait, Moskva [in Russian].
 21. Shapiro S. A. (2019), Organizational Behavior, Direkt-Media, Moskva–Berlin [in Russian].
 22. Shapiro S. A. (2019), Organizational Behavior, Direkt-Media, Moskva–Berlin [in Russian].
 23. Yevtukhova T. I., Lehenko Yu. V., Mishchenko R. I., Rodionov O. V., Rodionov O. V., Rudenko O. M. (2013), Public Participation in Decision-Making at The Local Level: A Textbook, DP „Ukrtekhinform”, Kyiv [in Ukrainian].