Historyczne i socjologiczne uwarunkowania polsko-ukraińskiego dialogu politycznego
PDF (English)

Słowa kluczowe

polityka historyczna
wielokulturowość
migracje
przymusowe wysiedlenia
nacjonalizm
polityka migracyjna
dialog polityczny
rzeź wołyńska

Jak cytować

Trosiak, C. (2021). Historyczne i socjologiczne uwarunkowania polsko-ukraińskiego dialogu politycznego. Przegląd Politologiczny, (3), 81–91. https://doi.org/10.14746/pp.2021.26.3.6

Abstrakt

Obecność ponad miliona imigrantów ukraińskich w Polsce jest źródłem różnego rodzaju analiz i opracowań. Ich celem jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jak, ta najliczniejsza grupa imigrantów, głównie zarobkowych i edukacyjnych przebywająca w Polsce, będzie wpływała na przebieg dyskusji na temat społecznych, politycznych, kulturowych i w końcu ekonomicznych skutków migracji?

Jeszcze inne pytanie, na które odpowiedzi poszukuje autor tego artykułu, dotyczy tego jak wydarzenia historyczne, takie jak „rzeź wołyńska”, przymusowe wysiedlenia ludności polskiej i ukraińskiej z lat 1939 - 1952 wpłyną na treści i intensywność polsko-ukraińskiego dialogu politycznego i treści polityki historycznej? Autor formułuje tezę, że zarówno polscy jak i ukraińscy mogą dla osiągnięcia doraźnych celów politycznych wykorzystać.

Przezwyciężanie balastów historycznych to proces rozpisany na lata i pokolenia. Polityka realizowana jest w krótszych okresach i często zmieniają się jej wektory. Ta konkluzja powinna być zachętą do podejmowania wyzwań związanych z polsko-ukraińskim pojednaniem, który jest warunkiem koniecznym dobrosąsiedzkich stosunków między Rzeczpospolitą Polską i Ukrainą, szerzej, między Polakami i Ukraińcami zarówno w Polsce jak i na Ukrainie.

https://doi.org/10.14746/pp.2021.26.3.6
PDF (English)

Bibliografia

Adamczyk A. Sakson A., Trosiak C. (eds.) (2016), Polityczne i społeczne aspekty wielokulturowości, Poznań.

Боднар Г. (2007), “Там було добре і тут є непогано жити”: особливості історичної пам’яті українців, переселених із Польщі, Львів.

Bukiel M., Sakson A., Trosiak C. (eds.) (2020), Ziemie Zachodnie i Północne (1945–2015). Nowe konteksty, “Ziemie Zachodnie – Studia i materiały”, no. 29, Poznań.

Czaplicki P., Ziemie utracone w pamięci Polaków, “Polityka”, Pomocnik Historyczny “Kresy Rzeczpospolitej” (100092), dated 16.03.2015; Utrata i pamięć; https://www.polityka.pl/pomocnikhistoryczny/1612137,1,ziemie-utracone-w-pamieci-polakow.read, 21 July 2021.

Галик Я. (2018), Тoтальне вигнання українців-автохтонів з їх етнічних земель у Польщі в 1944–1951 рр.: необхідність засудження злочину та відновлення історичної правди, speech at a conference: “Суспільно-історична та політико-правова оцінка тотального виселення українців з етнічних земель лемківщини, надсяння, Холмщини, Підляшшя, Любачівщини, Західної бойківщини у 1944–1951 рр. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції”, Україна, Львів, 7 вересня 2018 року, Converence materials, Lviv.

Гонтар T., Депортація українців з Польщі в історичній свідомості суспільства https://shron1.chtyvo.org.ua/Hontar_Tetiana/Deportatsiia_ukraintsiv_z_Polschi_v_istorychnii_svidomosti_suspilstva.pdf?, 10 July 2021.

Kwaśniewicz W. (1991), Nowe impulsy w socjologicznych badaniach społeczności Ziem Zachodnich i Północnych, “Przegląd Zachodni”, no. 2.

Kwilecki A. (1974), Łemkowie. Zagadnienie migracji i asymilacji, Warszawa.

Łada A. (ed.) (2018), Badania, ekspertyzy, rekomendacje: Ukraińscy studenci w Polsce. Motywacje, korzyści, wyzwania, raport z badań, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

Mach Z. (1998), Niechciane miasta. Migracje i tożsamość społeczna, Kraków.

Макарчук B. (2012), Депортации и трансферы население: зло или неизбежное зло?, “Журнал исторических исследований” 1 (4).

Obraz Polski w polityce historycznej Ukrainy (2017), eds., A. M. Dyner, report by Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa.

Polityka migracyjna Polski. Projekt z dnia 10 czerwca 2019 roku, Zespół do Spraw Migracji, edited by: Departament Analiz i Polityki Migracyjnej MSWiA.

Sienkiewicz W., Hryciuk G. (eds.) (2008), Wysiedlenia, wypędzenia i ucieczki 1939–1959. Atlas ziem Polski. Polacy, Żydzi, Niemcy, Ukraińcy, Warszawa.

Trosiak C. (2016), Ewolucja stosunku społeczeństwa polskiego do imigrantów i uchodźców po roku 1989 w świetle wyników badań Centrum Badania Opinii Społecznej, in: Polityczne i społeczne aspekty wielokulturowości. Migracje i mniejszości, eds. A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak, Poznań.

Trosiak C. (2019), Użyteczność kategorii „obcy” i „zderzenie kultur” w badaniach nad migracjami – perspektywa socjologiczna, in: Migranci i mniejszości jako swoi i obcy w przestrzeni polityczno-społecznej, eds. A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak, Poznań.

Trosiak C. (1999), Pogranicze polsko-niemieckie po II wojnie światowej (lata 1945–1995), Poznań.

Trosiak C. (2009), Stranger at home. Study of Inter-Group Distance, in: Conflict and Cooperation in Divided Cities, red. J. Jańczak, Berlin.

Wylęgała A. (2014), Przesiedlenia i pamięć. Studium (nie)pamięci społecznej na przykładzie ukraińskiej Galicji i polskich „Ziem Odzyskanych”, Toruń.