Śródlądowe punkty tankowania LNG w polityce energetycznej Unii Europejskiej
PDF

Słowa kluczowe

Unia Europejska
polityka energetyczna
punkty tankowania LNG
transport śródlądowy

Jak cytować

Skarżyński, M. (2022). Śródlądowe punkty tankowania LNG w polityce energetycznej Unii Europejskiej. Przegląd Politologiczny, (1), 73–81. https://doi.org/10.14746/pp.2022.27.1.5

Abstrakt

Zaplecze importowe skroplonego gazu ziemnego w portach morskich państw członkowskich UE jest dobrze rozwinięte. Dostawy LNG zwiększają bezpieczeństwo energetyczne. Gaz ziemny podczas spalania powoduje mniejsze zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego niż ropopochodne paliwa płynne. Rozszerzenie stosowania LNG poprawi bezpieczeństwo ekologiczne, dlatego rozważania skupiono na śródlądowej infrastrukturze skroplonego gazu ziemnego. Postawiono dwa pytania badawcze: czy UE dąży do wdrożenia LNG jako paliwa silnikowego w żegludze śródlądowej, czy buduje się punkty tankowania LNG w portach śródlądowych? Do rozwiązania problemów badawczych zastosowano metodę analizy oraz syntezy. W artykule określono determinanty rozwoju unijnej infrastruktury paliw alternatywnych. Zwrócono uwagę na konsekwencje środowiskowe intensywnego wykorzystywania transportu w różnych działach gospodarki. Wykazano konieczność zastąpienia wysokoemisyjnych środków przewozowych niskoemisyjnymi, któremu musi towarzyszyć tworzenie sieci punktów tankowania LNG. Scharakteryzowano strukturę punktu tankowania i system dystrybucji skroplonego gazu ziemnego. Przybliżono obecne wymagania konstrukcyjne siłowni statków żeglugi śródlądowej oraz bunkrowania LNG w portach rzecznych. Przestudiowano przypadek implementacji ciekłego gazu ziemnego do transportu śródlądowego na Renie i Dunaju. W podsumowaniu wnioskowano o przyspieszenie procesu tworzenia unijnej infrastruktury LNG warunkującej rozwój niskoemisyjnej żeglugi śródlądowej.

https://doi.org/10.14746/pp.2022.27.1.5
PDF

Bibliografia

Air pollution from the main sources / Air emission from maritime transport, 14.09.2020, https://ec.europa.eu/environment/air/sources/maritime.htm, 21.10.2020.

Biała Księga: Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu (2011), KOM(2011) 144 wersja ostateczna, Bruksela, 28.03.2011.

Borowiecki T., Dmoch M., Franczyk E., Gołębiowski A., Kowalik P., Ryczkowski J. (2013), Skroplony gaz ziemny (LNG). Właściwości i zastosowanie w przemyśle azotowym, „Przemysł Chemiczny”, nr 12.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/33/UE z dnia 21 listopada 2012 r. zmieniająca dyrektywę Rady 1999/32/WE w zakresie zawartości siarki w paliwach żeglugowych (2012), Dz. Urz. UE, L 327 z 27.11.2012.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (2014), (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dz. Urz. UE, L 307 z 28.10.2014.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1629 z dnia 14 września 2016 r. ustanawiająca wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej, zmieniająca dyrektywę 2009/100/WE i uchylająca dyrektywę 2006/87/WE (2016), Dz. Urz. UE, L 252 z 16.09.2016.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Plan działania prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r. (2011), KOM(2011) 112 wersja ostateczna, Bruksela, 8.03.2011.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Czysta energia dla transportu: europejska strategia w zakresie paliw alternatywnych (2013), COM(2013) 17 final, Bruksela, 24.01.2013.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Banku Inwestycyjnego: Strategia ramowa na rzecz stabilnej unii energetycznej opartej na przyszłościowej polityce w dziedzinie klimatu (2015), COM(2015) 80 final, Bruksela, 25.02.2015.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie strategii UE dotyczącej skroplonego gazu ziemnego i magazynowania gazu (2016a), COM(2016) 49 final, Bruksela, 16.02.2016.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Europejska strategia na rzecz mobilności niskoemisyjnej (2016b), COM(2016) 501 final, Bruksela, 20.07.2016.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Europa w ruchu. Program działań na rzecz sprawiedliwego społecznie przejścia do czystej, konkurencyjnej i opartej na sieci mobilności dla wszystkich (2017a), COM(2017) 283 final, Bruksela, 31.05.2017.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: W kierunku jak najpowszechniejszego wykorzystania paliw alternatywnych – plan działania dotyczący infrastruktury paliw alternatywnych przyjęty na podstawie art. 10 ust. 6 dyrektywy 2014/94/UE, uwzględniający ocenę krajowych ram polityki na podstawie art. 10 ust. 2 dyrektywy 2014/94/UE (2017b), COM(2017) 652 final, Bruksela, 8.11.2017.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Osiągnięcie mobilności niskoemisyjnej. Unia Europejska, która chroni naszą planetę, wzmacnia pozycję konsumentów oraz broni swojego przemysłu i pracowników (2017c), COM(2017) 675 final, Bruksela, 8.11.2017.

Liquefied Natural Gas – alternative fuel for transportation expanding into Danube region (2018), Workshop on Modernization of Danube Vessels Fleet Vienna, 18 April 2018, https://indanube.eu/wp-content/uploads/sites/4/2018/04/20180418_09_LNG-expanding-into-Danube-region_Seitz.pdf, 16.10.2020.

LNG plant to fuel ships and trucks under construction in Antwerp, 21.01.2020, http://www.ngvjournal.com/s1-news/c7-lng-h2-blends/lng-facility-to-fuel-ships-and-trucks-under-construction-in-the-port-of-antwerp/, 16.10.2020.

Luga V., Dudǎu R. (2018), The Outlook for natural gas in Romania and proposals for its value-added capitalization, Report, June.

Romania – Energy – export.gov, 25.07.2019, https://www.export.gov/apex/article2?id=Romania-Energy, 21.10.2020.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE (2013), (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dz. Urz. UE, L 348 z 20.12.2013.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wymogów dotyczących wartości granicznych emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz homologacji typu w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1024/2012 i (UE) nr 167/2013 oraz zmieniające i uchylające dyrektywę 97/68/WE (2016), (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dz. Urz. UE, L 252 z 16.09.2016.

Skarżyński M. (2019), Terminale LNG a bezpieczeństwo energetyczne państw śródziemnomorskich Unii Europejskiej, Wydawcy: Fundacja na Rzecz Czystej Energii, Wydawnictwo Naukowe FNCE, Poznań.

Skarżyński M. (2018), Terminale LNG w polityce energetycznej państw nadbałtyckich Unii Europejskiej, Wydawca Fundacja na Rzecz Czystej Energii, Poznań.

Skarżyński M. (2020), Terminale LNG w strategii bezpieczeństwa energetycznego państw atlantyckich i czarnomorskich Unii Europejskiej, Wydawca Fundacja na Rzecz Czystej Energii, Wydawnictwo Naukowe FNCE, Poznań.

Śródlądowy transport wodny w Europie: od 2001 r. nie odnotowano znaczącego wzrostu udziału w przewozach ani istotnej poprawy żeglowności (2015), Europejski Trybunał Obrachunkowy, Luksemburg.