Głosowanie elektroniczne w opiniach i deklaracjach młodych Litwinów na przykładzie sondażu wśród dorosłych w wieku 19–29 lat – raport z badań wstępnych

Main Article Content

Martinas Malużinas
Maciej Górny

Abstrakt

Celem artykułu jest zaprezentowanie wstępnych wyników badań ankietowych, przeprowadzonych wśród litewskich studentów na temat ich opinii o i-votingu i możliwości wdrożenia tej alternatywnej metody głosowania na Litwie. Głównym celem badań były odpowiedzi m.in. na następujące pytania badawcze: Jaki stosunek do głosowania za pośrednictwem Internetu mają młodzi Litwini? Jakie zagrożenia, korzyści i wyzwania związane z potencjalnym wdrożeniem i-votingu na Litwie dostrzega badana grupa. Badania wykazały, iż respondenci uważają, że największe bariery we wprowadzeniu i-votingu na Litwie to: zagrożenie cyberprzestępczością, możliwość naruszeń zasady tajności głosowania, brak woli politycznej, konieczność zmian prawa; młodzi wyborcy chętnie korzystaliby z głosowania za pośrednictwem Internetu i mogłoby to pozytywnie wpłynąć na frekwencję wyborczą wśród tej grupy wyborców; złożoność wyzwań związanych z wdrażaniem i-votingu sprawia, że nie ma szans na jego szybkie wprowadzenie.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Malużinas, M., & Górny, M. (2022). Głosowanie elektroniczne w opiniach i deklaracjach młodych Litwinów na przykładzie sondażu wśród dorosłych w wieku 19–29 lat – raport z badań wstępnych. Przegląd Politologiczny, (2), 65-78. https://doi.org/10.14746/pp.2022.27.2.5
Dział
Artykuły
Biogramy autorów

Martinas Malużinas, Uniwersytet Szczeciński

MARTINAS MALUŻINAS – politolog, doktor nauk społecznych, obecnie asystent badawczo-dydaktyczny w Instytucie Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na ewolucji systemów politycznych (ze szczególnym uwzględnieniem systemu politycznego Litwy) i i-votingiem.

Maciej Górny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Maciej Górny – politolog, prawnik, aktualnie doktorant w Zakładzie Polityki Społecznej i Ekonomicznej funkcjonującym na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół następujących tematów: subiektywny dobrostan, ekonomia szczęścia, polityka społeczna, cyfrowe państwo.

Referencje

 1. Baranowski M. (2014), Wprowadzenie do socjologicznego ujęcia problemu demokracji i roli obywatela, in: Demokracja i rola obywatela. O napięciu pomiędzy państwem, społeczeństwem i procesami globalizacyjnymi, ed. M. Baranowski, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, ISBN: 978-83-62243-93-8.
 2. Emigracija Lietuvoje 1990–2021 (2021), https://mapijoziai.lt/emigracija-lietuvoje-1990-2019-m/, 14.12.2021.
 3. Ercan S. A., Gagon J.-P. (2014), The crisis of Democracy. Which Crisis? Which Democracy?, “Democratic Theory”, vol. 1, 2, pp. 1–10, https://doi.org/10.3167/dt.2014.010201.
 4. Giedrius U. (2020), Voter turnout rates by age groups. Comparision of the first round of Lithuanian Seimas elections (2016 vs. 2020), https://public.tableau.com/app/profile/giedrius8485/viz/VoterturnoutbyagegroupsinLithuania_english_version/Dashboard1, 20.02.2022.
 5. Konstantinas A. (2007), Elektroninių rinkimų įgyvendinimo galimybės: pasaulinė patirtis ir Lietuvos perspektyva, https://vb.mruni.eu/object/elaba:1824705/1824705.pdf, 14.12.2021.
 6. Kuczyńska-Zonik A. (2019), Zagrożenia w cyberprzestrzeni – nowe wyzwania dla państw bałtyckich, “Komentarze Instytuty Europy Środkowej”, no. 8, https://ies.lublin.pl/wp-content/uploads/2019/04/ies-komentarze-8-8-2019.pdf, 14.12.2021.
 7. Laurinavičienė B. (2021), Tyrimas: gyventojai internetu naudojasi vis daugiau, https://www.vz.lt/inovacijos/technologijos/2021/05/29/tyrimas-gyventojai-internetu-naudojasi-vis-daugiau, 14.12.2021.
 8. Madise Ü., Martens T. (2006), E-voting in Estonia 2005. The first practice of country-wide binding Internet voting in the world, Electronic Voting 2006: 2nd International Workshop Co-organized by Council of Europe, ESF TED, IFIP WG 8.5 and E-Voting.CC August, 2nd – 4th, 2006 in Castle Hofen, Bregenz, Austria, https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/29155, 14.12.2021.
 9. Malużinas M. (2021a), Lithuanian Democracy under the State of Emergency: Will the COVID-19 Pandemic Affect the Assessment of the State of Democracy in the Country? – System Analysis, “Athenaeum”, vol. 72, no. 4, pp. 88–105, https://doi.org/10.15804/athena.2021.72.05.
 10. Malużinas M. (2021b), Wybory parlamentarne w czasie pandemii COVID-19. Przykład wyborów litewskich w 2020 r., “Athenaeum”, vol. 69, no. 1, pp. 216–233, https://doi.org/10.15804/athena.2021.69.13.
 11. Malużinas M. (2021c), Czy głosowanie elektroniczne to przyszłość litewskiej demokracji?, Ośrodek Analiz INoPiB, https://npb.usz.edu.pl/glosowanie-elektroniczne-przyszlosc-litewskiej-demokracji-osrodek-analiz/, 14.12.2021.
 12. Marzęcki R., Stach Ł. (2016), Youth of Today and the Democracy of Tomorrow. Polish Students’ Attitudes Toward Democracy, “Education and Society”, no. 34(1), pp. 39–59, https://doi.org/10.7459/es/34.1.04.
 13. Merkel W. (2014), Is There a Crisis of Democracy?, “Democratic Theory”, vol. 1, issue 2, pp. 11–25, https://doi.org/10.3167/dt.2014.010202.
 14. Musiał-Karg M., Kapsa I. (2021), Debate: Voting challenges in a pandemic–Poland, “Public Money and Management”, vol. 4, no. 1, https://doi.org/10.1080/09540962.2020.1809791.
 15. Musiał-Karg M. (2015), Głosowanie elektroniczne jako alternatywna metoda uczestniczenia w wyborach – opinie Polaków, “Political Preferences”, no. 10, pp. 87–107, https://doi.org/10.6084/m9.figshare.2059443.
 16. Susha I., Kripp M. J. (2011), How to successfully implement internet voting? Strategic recommendations on overcoming remote e-voting challenges, “Working Paper Series on Electronic Voting and Electronic Participation”, no. 1.
 17. Weiss J. (2020), What Is Youth Political Participation? Literature Review on Youth Political Participation and Political Attitudes, “Frontiers in Political Science”, no. 2:1, https://doi.org/10.3389/fpos.2020.00001.
 18. Wójcik S. (2014), Demokracja i jej kryzysy. Czy partycypacja może być remedium?, in: Demokracja i rola obywatela. O napięciu pomiędzy państwem, społeczeństwem i procesami globalizacyjnymi, ed. M. Baranowski, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, ISBN: 978-83-62243-93-8.
 19. Van der Meer T. W. G. (2017), Political Trust and the “Crisis of Democracy”, “Oxford Research Encyclopedia of Politics”, https://oxfordre.com/politics/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-77, 20.02.2022.