Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE w perspektywie teoretycznej, praktycznej i agencyjno-instytucjonlanej
PDF

Słowa kluczowe

WPBiO
CSDP
polityka bezpieczeństwa
integracja europejska
PESCO
teoria integracji

Jak cytować

Piechowicz, M. (2023). Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE w perspektywie teoretycznej, praktycznej i agencyjno-instytucjonlanej. Przegląd Politologiczny, (1), 37–51. https://doi.org/10.14746/pp.2022.28.1.3

Abstrakt

Artykuł ten analizuje ewolucję polityki bezpieczeństwa UE, czyli sfery, która była uznawana przez dziesięciolecia integracji za kompetencję państw członkowskich. Stąd rozwadze poddano z jednej strony mechanizmy zapewniające udział w procesach decyzyjnych organów reprezentujących interesy ponadnarodowe (tj. Komisja Europejska, Europejska Agencja Obrony, Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa), przy jednoczesnej gwarancji decyzyjnej dla rządów państw członkowskich (m.in. w ramach Rady). W pierwszej części dyskusja dotyczy roli Traktatu w procesie kształtowania Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO) oraz dylematów dotyczących np. poszukiwania konsensusu negocjacyjnego, jak również znaczenia poziomu inwestycji w sferze bezpieczeństwa dla możliwości realizacji założonych celów. Następnie omówione są teoretyczne podstawy integracji omawianej polityki, oraz związane z tym wyzwania interpretacyjne. Trzecia część to analiza sfery instytucjonalno-agencyjnej związanej z zarządzaniem WPBiO, jak również mechanizmów decyzyjnych oraz źródeł finansowania podjętych działań i projektów. Dodatkowo, ukazana jest rola PESCO, czyli stałej współpracy strukturalnej, jako nowej koncepcji praktycznego realizowania założeń traktatowych i celów strategicznych UE w sferze bezpieczeństwa i obrony.

https://doi.org/10.14746/pp.2022.28.1.3
PDF

Bibliografia

Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Dziennik Oficjalny UE C 306, 17, 2007.

Strategic Concept for the Defence and Security of the Members of the North Atlantic Treaty Organisation, https://www.nato.int/lisbon2010/strategic-concept-2010-eng.pdf, 13.06.2022.

Bendiek A. (2012), European Realism in the EU, w: EU External Relations Law and Policy In the post-Lisbon Era, red. P. J. Cardwell, Springer, Hague.

Brussels Declaration on Transatlantic Security and Solidarity, https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_156620.htm?selectedLocale=en, 21.06.2022.

Barbé E., Morillas P. (2019), The EU global strategy: the dynamics of a more politicized and politically integrated foreign policy, “Cambridge Review of International Affairs”, vol. 32, no. 6. DOI: https://doi.org/10.1080/09557571.2019.1588227

Béraud-Sudreau P. (2020), Integrated markets? Europe’s defence industry after 20 years, w: The CSDP in 2020 – The EU’s legacy and ambition in security and defence, red. D. Fiott, EU Institute for Security Studies, https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/CSDP%20in%202020_0.pdf, 15.06.2022.

Bickerton Ch., Irondelle B., Menon A. (2011), Security Co-operation Beyond the Nation State: the EU’s Common Security and Defence Policy, “Journal Of Common Market Studies”, vol. 49, no. 1. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-5965.2010.02126.x

Blocken M. (2018), Behind PESCO – the Past and Future, “FINABEL – European Army Interoperability Center Report”, https://finabel.org/behind-pesco-the-past-and-future-2018/, 9.06.2022.

Brandão A. P. (2015), The Internal-External Nexus in the Security Narrative of the European Union, “JANUS.NET e-journal of International Relationsn”, vol. 6, no. 1.

Duke S. (2012), The EU, NATO and the Treaty of Lisbon: Still Divided Within a Common Security, “Contemporary Security Policy”, vol. 32, no. 2. DOI: https://doi.org/10.1007/978-90-6704-823-1_16

Dybczyński A. (2014), Teoria sojuszy międzynarodowych, w: Stosunki międzynarodowe – wokół rozważań teoretycznych, red. K. Kącka, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.

Fiott D. (2020), Introduction, w: The CSDP in 2020 – The EU’s legacy and ambition in security and defence, red. D. Fiott, EU Institute for Security Studies, Brussels, https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/CSDP%20in%202020_0.pdf, 13.06.2022.

Fiott D., Theodosopoulos V. (2020), Yearbook of European Security, EU Institute for Security Studies – Report, https://www.iss.europa.eu/content/yearbook-european-security-2020, 17.06.2022.

Fiott D. (2021), Yearbook of European Security, European Union Institute for Security Studies – Report, https://www.iss.europa.eu/content/yearbook-european-security-2021, 13.06.2022.

Ehrhart H. G. (2002), What Model for CFSP?, „Chaillot Papers”, Institute for Security Studies of the European Union, no. 55.

Eilstrup-Sangiovanni M. (2014), Europe’s Defence Dilemma, “The International Spectator: Italian Journal of International Affairs”, vol. 49, no. 2. DOI: https://doi.org/10.1080/03932729.2014.910728

Gegout C. (2012), Explaining European military intervention in Africa: a neoclassical realist perspective, w: Neoclassical realism in European politics: bringing power back in, red. A. Toje, B. Kunz, Manchester University Press, Manchaster.

Gotkowska J. (2019), A European Defence Union – The EU’s New Instruments in the Area of Security and Defence, OSW Report – Centre for Eastern Studies, https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/Report__A%20European%20Defence%20Union__net_0.pdf, 11.06.2022.

Haesebrouck T. (2015), Explaining the Pattern of CSDP-Operations: Towards a Theoretical Synthesis, “Romanian Journal of European Affairs”, vol. 15, no. 2.

Hofmann S. C. (2011), Why Institutional Overlap Matters: CSDP in the European Security Architecture, „Journal of Common Market Studies”, vol. 49, no. 1. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-5965.2010.02131.x

Joint Declaration on EU-NATO Cooperation, https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_156626.htm?selectedLocale=en, 15.06.2022.

Howorth J., Menon A. (2009), Still Not Pushing BackWhy the European Union Is Not Balancing the United States, “Journal of Conflict Resolution”, vol. 53, no. 5. DOI: https://doi.org/10.1177/0022002709339362

Howorth J. (2017), For a True European Defence Union, Wilfried Martens Center for European Studies – Research Paper, https://www.martenscentre.eu/publication/for-a-true-european-defence-union/, 11.06.2022.

Kucera T. (2019), What European Army? Alliance, Security Community or Postnational Federation, “International Politics”, vol. 56. DOI: https://doi.org/10.1057/s41311-017-0129-6

Legrand J. (2016), Does the new EU Global Strategy deliver on security and defence?, Directorate Generale for External Policies, 6.06.2016, http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EXPO_IDA(2016)570472, 12.06.2022.

Mauro F. (2020), European Defence: Challenges Ahead, “IRIS – Analyses”, 27.01.2020, https://www.iris-france.org/143892-european-defence-challenges-ahead/, 11.06.2022.

Mauro F. (2018), EU Defence: The White Book implementation proces, Directorate General For External Policies – Policy Department, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/603871/EXPO_STU(2018)603871_EN.pdf, 13.06.2022.

Merchet J. D. (2009), À dire vrai, “Larousse Collection”, Paris.

Norheim-Martinsen P. R. (2010) Beyond Intergovernmentalism: European Security and Defence Policy and the Governance Approach, “Journal of Common Market Studies”, vol. 48, no. 5. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-5965.2010.02116.x

Ojanen H. (2006), The EU and Nato: Two Competing Models for a Common Defence Policy, “Journal of Common Market Studies”, vol. 44, no. 1. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-5965.2006.00614.x

Piechowicz M., Szpak A. (2022), Evolution of the CSDP in the setting of European integration and international relations theory, “Comparative Strategy”, vol. 41, no. 1. DOI: https://doi.org/10.1080/01495933.2021.2017746

Piechowicz M., Maliszewska-Nienartowicz J. (2020), EU-NATO relations through the lens of strategic documents, „Romanian Journal of European Affairs”, vol. 20, no. 2.

Puetter U. (2012), The Latest Attempt at Institutional Engineering: The Treaty of Lisbon and Deliberative Intergovernmentalism in EU Foreign and Security Policy Coordination, w: EU External Relations Law and Policy In the post-Lisbon Era, red. P. J. Cardwell, Springer, Hague. DOI: https://doi.org/10.1007/978-90-6704-823-1_2

Rynning S. (2003), The European Union: Towards a Strategic Culture?, “Security Dialogue”, vol. 34, no. 4. DOI: https://doi.org/10.1177/0967010603344007

Sperling J., Webber M. (2019a), Security Governance in Europe: a Return to System, “European Security”, vol. 23, no. 2. (2014), s. 126–144. DOI: https://doi.org/10.1080/09662839.2013.856305

Sperling J., Webber M. (2019b), The European Union: security governance and collective securitization, “West European Politics”, vol. 42, no. 2. DOI: https://doi.org/10.1080/01402382.2018.1510193

Smith K. E. (2014), European Union Foreign Policy in a Changing World, Polity Press, London.

Warsaw Declaration on Transatlantic Security, https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133168.htm?selectedLocale=en, 17.06.2022.

Zandee D. (2020), No more shortfalls? European military capabilities 20 years on, w: The CSDP in 2020 – The EU’s legacy and ambition in security and defence, red. D. Fiott, EU Institute for Security Studies, https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/CSDP%20in%202020_0.pdf, 14.06.2022.