Wpływ pandemii COVID-19 na ubóstwo energetyczne w UE
PDF

Słowa kluczowe

ubóstwo energetyczne
zmiany klimatyczne
polityka klimatyczno-energetyczna
Fit for 55
ETS
Europejski Zielony Ład

Jak cytować

Górska, A. (2023). Wpływ pandemii COVID-19 na ubóstwo energetyczne w UE. Przegląd Politologiczny, (1), 109–128. https://doi.org/10.14746/pp.2022.28.1.8

Abstrakt

Ostatnie dwa lata pandemii przyczyniły się do zwiększenia się ubóstwa energetycznego w państwach Unii Europejskiej. Ubóstwo energetyczne jest coraz powszechniejsze, z wielu powodów, takich jak rosnące ceny paliw, węgla kamiennego, opłat emisji CO2. Ubóstwo energetyczne rozumiane jest jako sytuacja, w której koszty ogrzewania przekraczają 10% dochodów. Ubóstwo energetyczne zostało zdefiniowane przez EPEE1 jako „brak środków na utrzymanie ogrzewania na odpowiednim poziomie za uczciwą cenę”.

W artykule zostaną przedstawione dane statystyczne dotyczące ubóstwa energetycznego na podstawie różnych wskaźników w latach 2018–2020 w państwach UE. Ponadto opisano aktualną politykę klimatyczno-energetyczną w UE i jej założenia oraz jej wpływ na ubóstwo energetyczne. Dodatkowo wskazane zostaną programy w państwach UE, które istotnie wpłynęły na poprawę sytuacji ubóstwa energetycznego.

https://doi.org/10.14746/pp.2022.28.1.8
PDF

Bibliografia

Boardman B. (1991), Fuel Poverty: From Cold Homes to Affordable Warmth, Belhaven Press, London.

Boardman B. (1993), Opportunities and Constraints Posed by Fuel Poverty on Policies to Reduce the Greenhouse Effect in Britain, “Applied Energy” 44, s. 185–195. DOI: https://doi.org/10.1016/0306-2619(93)90061-S

Bouzarowski S., Tomson H. (2020), Towards an inclusive Energy transition in the European Union: Confronting Energy poverty amidst a global crisis, European Union.

Górska A. (2019), Unia Europejska wobec problemu ubóstwa energetycznego w wybranych państwach członkowskich, Wyd. Fundacja na Rzecz Czystej Energii, Poznań.

Nowak Z. (2021), Europejski Zielony Ład – na drodze do neutralności klimatycznej UE, PISM, nr 66 (2264), 26 marca 2021.

Inquiry, Raport z rynku CO2, KOBiZE, Październik 2021, nr 115, https://www.kobize.pl/uploads/materialy/materialy_do_pobrania/raport_co2/2021/KOBiZE_Analiza%20rynku%20CO2_pa%C5%BAdziernik_2021.pdf, 20.12.2021.

Rabiega W. P., Sikora P. (2020), Ścieżki redukcji emisji CO2 w sektorze transportu w Polsce w kontekście „Europejskiego Zielonego Ładu”, KOBiZE, Warszawa.

Sweerts B., Pfenningera S., Yang S., Folini D., van der Zwann B., Wild M. (2019), Estimation of losses in solar energy production from air pollution in China since 1960 using surface radiation data, “Nature Energy” 4, s. 657–663. DOI: https://doi.org/10.1038/s41560-019-0412-4

Unilateralny i multilateralny wymiar polityk zdrowotnych państw w warunkach globalnej pandemii SARS-CoV-2 (2021), red. P. Baranowski, J. Kardaś, A. Pohl, FNCE, Poznań.

Stavrakaki A., Papadopoulou A., 2021, Przewodnik osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 roku, c-Track50, polska wersja: https://c-track50.eu/sites/default/files/2021-09/Guidebook_for_Achieving_Carbon_Neutrality_by_2050_PL.pdf, 14.09.2021.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Gotowi na 55”: osiągnięcie unijnego celu klimatycznego na 2030 r. w drodze do neutralności klimatycznej, COM/2021/550 final.

Europejski Zielony Ład (COM(2019)0640), Komunikat Komisji Do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Europejski Zielony Ład, COM/2019/640 final.

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Fala renowacji na potrzeby Europy – ekologizacja budynków, tworzenie miejsc pracy, poprawa jakości życia”, [COM(2020) 662 final] (2021/C 155/11).

Zalecenie Komisji (UE) 2020/1563 z dnia 14 października 2020 r. dotyczące ubóstwa energetycznego (Dz. U. UE L. 2020.357.35).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944/WE z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej.

Decyzja Rady (UE) 2017/783 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie EOG, dotyczącego zmiany załącznika IV (Energia) do Porozumienia EOG (trzeci pakiet energetyczny), L118/6 (COM(2016) 864 final 2016/0380(COD)).

Strategia unii energetycznej COM/2015/080.

Wyrok WSA z dnia 5 czerwca 2018 roku (sygn. VII SA/Wa 2023/17).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 („rozporządzenie w sprawie zarządzania”).

Dyrektywa PE i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE (L 158/125).

Ustawa o zmianie Rozporządzenia w sprawie Efektywności Energetycznej Budynków z 2006 roku (142(I)/2006) ze zm. [gr. Ο περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμος του 2006].

https://ukcop26.org/, 22.12.2021.

https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/202013, 13.09.2021.

https://www.ilpost.it/2021/04/08/poverta-energetica-italia/, 13.09.2021.

Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development, https://www.enea.it/en, 13.09.2021.

Rada UE, Komunikat prasowy z dnia 25 czerwca 2019 r. https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2019/06/25/council-outlines-principles-and-priorities-for-the-future-of-energy-systems-in-the-energy-union/, 20.12.2021.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_20_2073, 27.12.2021.

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2006_1_142/full.html, 27.12.2021.

https://european-union.europa.eu/priorities-and-actions/actions-topic/energy_en, 27.12.2021.

Unia energetyczna, https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/energy-union_en, 27.12.2021.

https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/state_of_the_energy_union_report_2021.pdf, 27.12.2021.

https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/delivering-european-green-deal/land-use-forestry-and-agriculture_en, 28.12.2021.

https://www.mlsp.government.bg/sotsialno-vklyuchvane, 28.12.2021.

https://www.mlsp.government.bg/sotsialno-vklyuchvane, 28.12.2021.