Strefa Schengen w dobie kryzysu imigracyjnego
PDF

Słowa kluczowe

strefa Schengen
kryzys imigracyjny
imigranci
Europa
Unia Europejska

Jak cytować

Lesiewicz, E. (2016). Strefa Schengen w dobie kryzysu imigracyjnego. Przegląd Politologiczny, (4), 179–194. https://doi.org/10.14746/pp.2016.21.4.14

Abstrakt

Przedmiotem rozważań niniejszego artykułu są zagadnienia związane z funkcjonowaniem strefy Schengen w czasie kryzysu imigracyjnego, jaki dotknął Europę w 2015 roku i w pierwszej połowie 2016 roku. W rozważaniach odniesiono się do genezy, istoty i znaczenia obszaru Schengen w procesie integrowania się kontynentu europejskiego. Przeanalizowano zjawisko niekontrolowanego wzrostu imigrantów przybywających do Europy pod względem ilościowym, uwzględniając jego skutki i znaczenie dla istnienia obszaru Schengen. Zwrócono uwagę na decyzje państw strefy Schengen, które w obawie przed narastającą falą imigrantów wprowadzały tymczasowe kontrole na granicach. Uwzględniono inicjatywy podejmowane przez państwa europejskie w celu rozwiązana kryzysu imigracyjnego, ale i wyeksponowano brak solidarności w tych działaniach. W konkluzji autorka stwierdza, iż w najbliższym czasie strefa Schengen się nie rozpadnie, ale żeby przetrwała musi się zaadoptować do nowych okoliczności za pomocą reform i wzmocnić kontrole na granicach zewnętrznych.

https://doi.org/10.14746/pp.2016.21.4.14
PDF

Bibliografia

Adamczyk A. (2016), Kryzys imigracyjny w UE i sposoby jego rozwiązania, „Przegląd Politologiczny”, nr 3.

Bezpieczeństwo czy wolność? Schgengen musi się zaadoptować do tragicznych okoliczności, 20.11.2015, http://tvn24bis.pl/ze-swiata,75/schengen-musi-sie-zaadaptowac-do-tragicznychokolicznosci,596139.html, 2.12.2015.

Czapliński W. (1992), Układy z Schengen, „Przegląd Zachodni”, nr 1.

Czarnecki M. (2015), Płoty zagrażają Schengen, http://wyborcza.pl/1,75477,19104490,ploty-zagrazaja-schengen.html, 1.12.2015.

Czarnecki M., Jałoszewski M., Kwaśniewski T. (2015), Uchodźcy w Polsce, „Gazeta Wyborcza”, nr 188, z dnia 18–20.09.2015.

Decyzja Wykonawcza Rady przedstawiająca zalecenie w sprawie przedłużenia tymczasowych kontroli na granicach wewnętrznych w wyjątkowych sytuacjach stwarzających ryzyko dla ogólnego funkcjonowania strefy Schengen (2016), https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/PL/COM-2016-711-F1-PL-MAIN.PDF, 11.10.2016.

Dereń K. (2014), Rozwój strefy Schengen, http://www.psz.pl/120-unia-europejska/rozwoj-strefy-schengen, 18.09.2015.

Europe Rethinks the Schengen Agreement (2015), https://www.stratfor.com/analysis/europe-rethinksschengen-agreement.

„Financial Times”: kryzys imigracyjny zagraża strefie Schengen, 21.08.2015, http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Financial-Times-kryzys-imigracyjny-zagraza-strefie-Schengen,wid, 17790816,wiadomosc.html?ticaid=115774&_ticrsn=3, 7.12.2015.

Frontex: mniej uchodźców dociera do Europy przez morze, http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata, 2/frontex-w-2016-r-o-2-3-mniej-imigrantow-dotarlo-do-ue-przez-morze,705029.html.

Groenendijk K. (2006), Przywracanie kontroli na wewnętrznych granicach Europy – po co i przeciw komu, „Nowa Europa. Przegląd Natoliński”, nr 2.

Gruszczak A. (2012), Schengen – kłopotliwy sukces, „Nowa Europa. Przegląd Natoliński”, nr 2.

Jaszczuk B. K. (2015), Europa nie radzi sobie z problemem uchodźców, http://strajk.eu/europa-nie-radzi-sobie-z- problemem-uchodzcow/, 23.08.2015.

Jest decyzja w sprawie kwot uchodźców. Tylko cztery państwa przeciw (2015), http://www.tvp.info/21736781/jest-decyzja-w-sprawie-kwot-uchodzcow-tylko-cztery-panstwa-przeciwko, 4.12.2015.

Już 800 tys. osób nielegalnie przekroczyło granicę Unii Europejskiej (2015), http://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/504723,kryzys-imigracyjny-800-tys-osob-nielegalnie-przekroczylo-granice- ue.html, 23.11.2015.

Kodeks Graniczny Schengen (2006), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32006R0562, 11.05.2015.

Komisja Europejska zamierza wysłać do Polski część uchodźców z Afryki (2015), http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1441641,Komisja-Europejska-zamierza-wyslac-do-Polski-czescuchodzcow-z-Afryki, 4.11.2015.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady. Ósme sprawozdanie półroczne z funkcjonowania strefy Schengen 1 maja–10 grudnia 2015 r. (2015), https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/PL/1 2015-675-PL-F2-1.PDF, 11.10.2016.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Europejski Program w Zakresie Migracji, Bruksela, dnia 13.5.2015 r. (2015), https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/

european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_pl.pdf, 19.10.2016.

Konwencja Wykonawcza do Układu z Schengen z dnia 19. 06. 1990 r. z dołączonym aktem Końcowym i wspólnymi deklaracjami, Dz. Urz. WE L 239 z 22.09.2000 r., s. 10.

Lesiewicz E. (2015), Zróżnicowanie procesów integracji europejskiej. Wybrane problemy, Poznań.

Lindenberg G. (2015), 12 faktów pomocnych w dyskusji o uchodźcach, 14.09.2015, http://wyborcza.pl/1,75968,18811479,12-faktow-pomocnych-w-dyskusji-o-uchodzcach.html#ixzz3tFyvYVWk, 6.12.2015.

Merkel: Przyszłość strefy Schengen uzależniona od podziału uchodźców (2015), http://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/506533,angela-merkel-wazy-sie-przyszlosc-strefy-schengen.html, 3.12.2015.

Obecny kryzys migracyjny (2015), http://uchodzcy.info/infos/obecny-kryzys-migracyjny/, 28.10.2016.

Ostatnia szansa na uratowanie strefy Schengen. „Financial Times” ostrzega Europę (2015), http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Ostatnia-szansa-na-uratowanie-strefy-Schengen-Financial-Times-ostrzega-Europe,wid,18116500,wiadomosc.html.

Pyl G. (2008), Rozszerzenie strefy Schengen – swobodny przepływ i jego konsekwencje w życiu codziennym, w: Polska w strefie Schengen. Refleksje po pierwszym roku członkostwa, Warszawa.

Rekordowy napływ emigrantów do Unii (2015), http://www.euroislam.pl/index.php/2015/08/rekordowy-naplyw-imigrantow-do-unii/, 21.08.2015.

Traktat o Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana (2000), wprowadzenie i przekład J. Barcz, Warszawa.

Trojanowska-Strzęboszowa M. (2014a), Przywracanie kontroli na granicach wewnętrznych strefy Schengen, w: System Schengen a imigracja z perspektywy Polski i Niemiec, Warszawa.

Trojanowska-Strzęboszowa M. (2012b), Uwarunkowania ponadnarodowe i międzynarodowe polskiej prezydencji w Radzie UE, „Studia Europejskie”, nr 4.

Uchodźcy. Jak wyjść z kryzysu, http://projectsyndicate.natemat.pl/153531,uchodzcy-jak-wyjsc-zkryzysu, 6.12.2015.

Upadek Europy bez granic coraz bliższy. Mała strefa Schengen ucieszy Niemców (2015), http://www.pch24.pl/upadek-europy-bez-granic-coraz-blizszy--mala-strefa-schengen-ucieszyniemcow, 39598,i.html, 5.12.2015.

Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php? option=com_content&view=article&id=14804&Itemid=946, 10.09.2015.

Wersja skonsolidowana Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php? option=com_content&view=article&id=14436&Itemid=436, 10.09.2015.

Widmański L. (2007), System Informacyjny Schengen – podstawowy instrument funkcjonowania strefy Schengen, Edukacja Prawnicza.

Widzyk A. (2015), Holandia ma pomysł na „ministrefę Schengen”, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Holandia-ma-pomysl-na-ministrefe-Schengen-3443713.html, 1.12.2015.

Większość mieszkańców zachodniej Europy chce zniesienia Schengen (2015), http://ndie.pl/wiekszoscmieszkancow-zachodniej-europy-chce-zniesienia-schengen/, 21.08.2015.

Wspólny plan działania Unii i Turcji, 29.11.2015, http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/imigranci-w-ue-szczyt-ue-turcja,598576.html, 3.12.2015.

Życie po Schengen. Nie poradzimy sobie bez przywrócenia granic (2015), https://wszystkoconajwazniejsze.pl/bill-emmott-zycie-po-schengen/, 2.12.2015.