Prawo do samostanowienia a kurdyjskie ruchy narodowościowe i ich status na arenie międzynarodowej

Main Article Content

Magdalena El Ghamari

Abstrakt

Państwo kurdyjskie nie istnieje, na żadnej oficjalnej mapie świata. Mimo wszystko od lat Kurdowie walczą, by nie tylko traktować ich jako naród, ale i zaakceptować ich dążenia do własnego terytorium. Zainteresowania badawcze oraz podjęcie tematyki politologicznej, związanej z istotą państwa i narodu w kontekście sytuacji Kurdów jest niezwykle istotne. Istotą wszelkich koncepcji państwa, mimo ich różnorodności i różnic pomiędzy nimi, jest fakt, że państwo jest zbiorowością obywateli, zorganizowaną wspólnotą ludzi, podporządkowanych suwerennej władzy i mieszkających na określonym terytorium. Te trzy zasadnicze elementy państwa: terytorium, oddzielone od innych granicami, w obrębie którego ludzie poddani są jednej władzy politycznej, społeczność, ogół ludzi, którzy zamieszkują dane terytorium, i których łączy więź zależności politycznej, władza, są ze sobą nierozerwalnie związane i bez nich trudno jest mówić o możliwości istnienia państwa. Naród to ludzie, którzy związani są w jedność wielką siłą, jaką jest narodowość. Państwo i naród wzajemnie na siebie oddziałują. Ten proces można określić jako narodowotwórczą rolę państwa oraz jako państwowotwórczą rolę narodu. Ukazanie problematyki atrybutów europejskiego podejścia do „państwa i narodu” w odniesieniu do Kurdystanu i narodu kurdyjskiego stało się przyczynkiem do dalszych rozważań badawczych i próbą odpowiedzi na pytanie – Czy państwo kurdyjskie i jego naród, jest w stanie wyczerpać katalog warunków niezbędnych do stworzenia własnego miejsca na Ziemi.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
El Ghamari, M. (2016). Prawo do samostanowienia a kurdyjskie ruchy narodowościowe i ich status na arenie międzynarodowej. Przegląd Politologiczny, (4), 59-76. https://doi.org/10.14746/pp.2016.21.4.5
Dział
Artykuły
Biogram autora

Magdalena El Ghamari, Białystok

dr, wykładowca w Uniwersytecie w Białymstoku (Instytut Historii i Nauk o Polityce, Zakład Bezpieczeństwa Międzynarodowego) analityk w Fundacji Po.Int oraz Defence24. Członek European Security Associtation oraz Stowarzyszenia Kombatantów Misji pokojowych ONZ. Kierownik projektu międzynarodowego: „Bałkański tygiel bezpieczeństwa: problemy teraźniejszości czy wyzwania przyszłości?” Studia doktoranckie ukończyła w Katedrze Działań Połączonych Akademii Obrony Narodowej. Dysertacja doktorska zatytułowana Międzykulturowość w operacjach reagowania kryzysowego, sfinalizowana w obszarze nauk o obronności, o specjalności taktyka i działania operacyjne. Otworzyła drugi przewód doktorski w Państwowej Akademii Nauk w Warszawie. Wykładowca akademicki oraz szkoleniowiec (Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie, Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach, UNESCO, Grupy Interwencyjne Straży Więziennej, Straż Graniczna...) oraz uczestniczka programów międzynarodowych (Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Polski Czerwony Krzyż, Europejska Akademia Dyplomacji). Autorka tekstów z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego, międzykulturowości oraz kultury arabsko-muzułmańskiej (ostatnie monografie: Cool Jihad, Wydawnictwo Difin 2016 oraz Między kulturą, a religią – operacje wojskowe w Iraku i Afganistanie, Oficyna Kucharski, Toruń 2015). Szkoleniowiec służb mundurowych oraz uczestników polskich kontyngentów wojskowych z zakresu środowiska prowadzenia operacji. Prowadzi sieć wykładów zatytułowanych „W kręgu kultury Islamu” dla nauczycieli i szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce. Współpracuje w ramach prowadzenia wykładów oraz konferencji z wieloma uniwersytetami w Polsce (WSOWL, UJK, AMW, WSB) oraz za granicą Uniwersytet w Kosowie (Prisztina – jako profesor wizytujący podczas Summer University). Obecnie prowadzi badania związane z migracjami i uchodźcami w Europie (casus obszaru MENA z nastawieniem na Albanię, Kosowo, Macedonię, Czarnogórę, Bośnię i Hercegowinę).

Referencje

 1. Dokumenty
 2. Abbas A. (red.) (2004), W kręgu problematyki Kurdów i Kurdystanu, Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej Poznań, 20–21 października 2003, Poznań.
 3. Encyklopedie, słowniki, leksykony
 4. Chodubski A. (1995), Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk.
 5. Encyklopedia PWN w trzech tomach (1999), t. 2, Warszawa.
 6. Encyklopedia politologii (1999), t. 1, Kraków.
 7. Leksykon politologii (2004), red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wrocław.
 8. Senderska J. (red.) (2004), Państwo i samorząd. Podręczny słownik nie tylko dla uczniów, Kielce.
 9. Opracowania
 10. Arfa H. (1966), The Kurds, London.
 11. Balcerak W. (2000), Państwa narodowe Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku, Łowicz–Warszawa.
 12. Bastiat F. (2006), Państwo, Lublin–Chicago–Warszawa.
 13. Bruinessen M. (1978), Agha, Shaikh and State. On the Social and Political Organization in Kurdistan, Utrecht.
 14. Chmaj M. (red.) (1997), Państwo, ustrój, samorząd terytorialny, Lublin.
 15. Czajewski J. (1983), Człowiek w nauce Jana Pawła II, Rzym.
 16. Davies N. (1999), Europa. Rozprawa historyka z historią, Kraków.
 17. Dzięgiel L. (1992), Kurdystan as a Subject of Research, Cracow.
 18. Dzięgiel L. (1992), Węzeł Kurdyjski. Kultura. Dzieje. Walka o przetrwanie, Kraków.
 19. Edmonds C. J. (1957), Kurds, Turks and Arabs. Politics, Travel and Research in North-Eastern Iraq 1919–1925, London.
 20. Gellner E. (1991), Narody i nacjonalizm, Warszawa.
 21. Ghassemlou A. R. (1969), Kurdystan i Kurdowie, Warszawa.
 22. Giedz M. (2002), Węzeł kurdyjski, Warszawa.
 23. Grgies A. (1997), Sprawa kurdyjska w XX wieku, Warszawa.
 24. Gulczyński M. (2007), Nauka o polityce, Warszawa.
 25. Hourani A. (1995), Historia Arabów, Gdańsk.
 26. Izady M. R. (1992), The Kurds, Washington.
 27. Jomma F. (2001), Kurdowie i Kurdystan, Gdańsk.
 28. Russell B. (2001), Władza. Nowa analiza społeczna, przeł. M. Kądzielski, Warszawa.
 29. Uzun M. (2002, 2003), Dicle’nin Yakarışı i Dicle’nin Sürgünleri (Hawara Dicleye), tłum. Muhsin Kızılkaya, A. Ş. Gendaş, tłum. J. Bocheńska, Istanbul.
 30. Artykuły w czasopismach i periodykach:
 31. Borkowski M. (1995), Świat przeciw nim, „Polityka” 12.08.1995.
 32. Hitchens Ch. (1992), Struggle of the Kurd, „National Geographic” August.
 33. Stylińska T., Kara za separatyzm, „Rzeczpospolita” 30.06.1999.
 34. Theraux P. (1996), Syria – Behind the Mask, „National Geographic” July.