Prawo do samostanowienia a kurdyjskie ruchy narodowościowe i ich status na arenie międzynarodowej
PDF

Słowa kluczowe

państwo
naród
Kurdystan
kwestia kurdyjska

Jak cytować

El Ghamari, M. (2016). Prawo do samostanowienia a kurdyjskie ruchy narodowościowe i ich status na arenie międzynarodowej. Przegląd Politologiczny, (4), 59–76. https://doi.org/10.14746/pp.2016.21.4.5

Abstrakt

Państwo kurdyjskie nie istnieje, na żadnej oficjalnej mapie świata. Mimo wszystko od lat Kurdowie walczą, by nie tylko traktować ich jako naród, ale i zaakceptować ich dążenia do własnego terytorium. Zainteresowania badawcze oraz podjęcie tematyki politologicznej, związanej z istotą państwa i narodu w kontekście sytuacji Kurdów jest niezwykle istotne. Istotą wszelkich koncepcji państwa, mimo ich różnorodności i różnic pomiędzy nimi, jest fakt, że państwo jest zbiorowością obywateli, zorganizowaną wspólnotą ludzi, podporządkowanych suwerennej władzy i mieszkających na określonym terytorium. Te trzy zasadnicze elementy państwa: terytorium, oddzielone od innych granicami, w obrębie którego ludzie poddani są jednej władzy politycznej, społeczność, ogół ludzi, którzy zamieszkują dane terytorium, i których łączy więź zależności politycznej, władza, są ze sobą nierozerwalnie związane i bez nich trudno jest mówić o możliwości istnienia państwa. Naród to ludzie, którzy związani są w jedność wielką siłą, jaką jest narodowość. Państwo i naród wzajemnie na siebie oddziałują. Ten proces można określić jako narodowotwórczą rolę państwa oraz jako państwowotwórczą rolę narodu. Ukazanie problematyki atrybutów europejskiego podejścia do „państwa i narodu” w odniesieniu do Kurdystanu i narodu kurdyjskiego stało się przyczynkiem do dalszych rozważań badawczych i próbą odpowiedzi na pytanie – Czy państwo kurdyjskie i jego naród, jest w stanie wyczerpać katalog warunków niezbędnych do stworzenia własnego miejsca na Ziemi.

https://doi.org/10.14746/pp.2016.21.4.5
PDF

Bibliografia

Dokumenty

Abbas A. (red.) (2004), W kręgu problematyki Kurdów i Kurdystanu, Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej Poznań, 20–21 października 2003, Poznań.

Encyklopedie, słowniki, leksykony

Chodubski A. (1995), Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk.

Encyklopedia PWN w trzech tomach (1999), t. 2, Warszawa.

Encyklopedia politologii (1999), t. 1, Kraków.

Leksykon politologii (2004), red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wrocław.

Senderska J. (red.) (2004), Państwo i samorząd. Podręczny słownik nie tylko dla uczniów, Kielce.

Opracowania

Arfa H. (1966), The Kurds, London.

Balcerak W. (2000), Państwa narodowe Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku, Łowicz–Warszawa.

Bastiat F. (2006), Państwo, Lublin–Chicago–Warszawa.

Bruinessen M. (1978), Agha, Shaikh and State. On the Social and Political Organization in Kurdistan, Utrecht.

Chmaj M. (red.) (1997), Państwo, ustrój, samorząd terytorialny, Lublin.

Czajewski J. (1983), Człowiek w nauce Jana Pawła II, Rzym.

Davies N. (1999), Europa. Rozprawa historyka z historią, Kraków.

Dzięgiel L. (1992), Kurdystan as a Subject of Research, Cracow.

Dzięgiel L. (1992), Węzeł Kurdyjski. Kultura. Dzieje. Walka o przetrwanie, Kraków.

Edmonds C. J. (1957), Kurds, Turks and Arabs. Politics, Travel and Research in North-Eastern Iraq 1919–1925, London.

Gellner E. (1991), Narody i nacjonalizm, Warszawa.

Ghassemlou A. R. (1969), Kurdystan i Kurdowie, Warszawa.

Giedz M. (2002), Węzeł kurdyjski, Warszawa.

Grgies A. (1997), Sprawa kurdyjska w XX wieku, Warszawa.

Gulczyński M. (2007), Nauka o polityce, Warszawa.

Hourani A. (1995), Historia Arabów, Gdańsk.

Izady M. R. (1992), The Kurds, Washington.

Jomma F. (2001), Kurdowie i Kurdystan, Gdańsk.

Russell B. (2001), Władza. Nowa analiza społeczna, przeł. M. Kądzielski, Warszawa.

Uzun M. (2002, 2003), Dicle’nin Yakarışı i Dicle’nin Sürgünleri (Hawara Dicleye), tłum. Muhsin Kızılkaya, A. Ş. Gendaş, tłum. J. Bocheńska, Istanbul.

Artykuły w czasopismach i periodykach:

Borkowski M. (1995), Świat przeciw nim, „Polityka” 12.08.1995.

Hitchens Ch. (1992), Struggle of the Kurd, „National Geographic” August.

Stylińska T., Kara za separatyzm, „Rzeczpospolita” 30.06.1999.

Theraux P. (1996), Syria – Behind the Mask, „National Geographic” July.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.