Empowerment through religion: religion’s survival strategies in democratic politics

Main Article Content

Maciej Potz

Abstrakt

Utraciwszy status dominującej formuły legitymizacyjnej w świecie zachodnim, religia została też instytucjonalnie oddzielona od państwa i, w myśl ideologii liberalnej, zepchnięta na margines życia publicznego. Pomimo tych niesprzyjających okoliczności, religia – zarówno jako system idei i norm, jak i w wymiarze instytucjonalnym – zdołała obronić się przed marginalizacją, zapewniając sobie szczególny status wśród innych ideologii. W nauce objawia się to swego rodzaju metodologicznym agnostycyzmem, nakazującym traktować twierdzenia religijne jako niewspółmierne z naukowymi, a zatem niepodlegające krytyce. W polityce, organizacje religijne uzyskały w wielu państwach zachodnich szczególną pozycję, a wolność religijna została ukonstytuowana jako szczególny przypadek swobody wypowiedzi. W swej działalności politycznej organizacje religijne stosują zarówno metody identyczne z innymi aktorami politycznymi (lobbying, masowa mobilizacja itp.) – co nadaje im legitymację w ramach demokratycznych systemów politycznych – jak i specyficzne strategie religijne. Działania te są w artykule analizowane głównie na przykładach polskich i amerykańskich. Uzbrojone w takie narzędzia, religijne podmioty polityczne mogą wywierać znaczący wpływ na demokratyczne systemy polityczne.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Potz, M. (2016). Empowerment through religion: religion’s survival strategies in democratic politics. Przegląd Politologiczny, (4), 93-106. https://doi.org/10.14746/pp.2016.21.4.7
Dział
Artykuły
Biogram autora

Maciej Potz, Łódź

jest doktorem nauk politycznych, adiunktem w Katedrze Systemów Politycznych WSMIP UŁ. Jego zainteresowania naukowe obejmują politologię religii, teorię polityki i religioznawstwo. Jest autorem dwóch monografii: Granice wolności religijne, Fundacja Nauki Polskiej, Wrocław 2008, wyd. II Toruń 2015 i Amerykańskie teokracje. Źródła i mechanizmy władzy usankcjonowanej religijnie, UŁ, Łódź 2016 oraz artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych. Jako stypendysta FNP prowadził badania dotyczące shakerów i mormonów w USA.

Referencje

 1. Adopt a Liberal. A Liberty Council Prayer-in Action program, https://www.liberty.edu/media/9980/side/AdoptALiberal.pdf (22.03.2016).
 2. Apel Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w związku z rozpoczęciem prac nad projektem ustawy o medycznym wspomaganiu prokreacji (in vitro) (2015), http://episkopat.pl/dokumenty/6549.1,Apel_Prezydium_Konferencji_Episkopatu_Polski_w_zwiazku_z_rozpoczeciem_prac_nad_projektem_ustawy_o_medycznym_wspomaganiu_prokreacji_in_vitro.html, 31.03.2015 (24.03.2016).
 3. Atran S. (2002), In Gods We Trust: The Evolutionary Landscape of Religion, Oxford University Press, Oxford.
 4. Carter S. L. (1993), The Culture of Disbelief, BasicBooks, New York.
 5. Casanova J. (2012), Public religions in the modern world, University of Chicago Press, Chicago.
 6. Cohen J. (2007), Deliberative Democracy, in: Deliberation, Participation and Democracy. Can the People Govern?, ed. S. W. Rosenberg, Palgrave Macmillan, New York.
 7. Constitution of Greece, http://www.hri.org/docs/syntagma, 23.03.2016.
 8. Constitution of Ireland, http://www.taoiseach.gov.ie/eng/Historical_Information/The_Constitution/February_2015_-_Constitution_of_Ireland_.pdf, 21.03.2016.
 9. Constitution of Malta, http://justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8566, 23.03.2016.
 10. Constitution of the Kingdom of Norway, http://www.servat.unibe.ch/icl/no00000_.html, 23.03.2016.
 11. Constitution of the Principality of Liechtenstein, http://www1.umn.edu/humanrts/research/liechtenstein-constitution.pdf, 23.03.2016.
 12. Constitution of the Republic of Iceland, http://www.government.is/constitution, 15.03.2016.
 13. Constitution of the Republic of Poland, http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/angielski/kon1.htm, 25.03.2016.
 14. Constitutional Act of Denmark, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_127469.pdf, 22.03.2016.
 15. Dawkins R. (2008), The God Delusion, Mariner Books, Boston–New York.
 16. Delumenau J. (ed.) (1993), Le savant et la foi, Flammarion, Paris.
 17. Furniere A. (2015), Lessons in religion no longer obligatory in Belgium, “FlandersToday”, 15.03.2015, http://www.flanderstoday.eu/education/lessons-religion-no-longer-obligatory-belgium, 14.02.2016.
 18. Giuriato L. (2009), Combining Autocracy and Majority Voting: The Canonical Succession Rules of the Latin Church, in: The Political Economy of Theocracy, eds. M. Ferrero, R. Wintrobe, Palgrave
 19. Macmillan, New York.
 20. Głuchowski P., Hołub J. (2013), Imperator, Agora, Warszawa.
 21. Grabowska M. (2013), Religia i kościół w przestrzeni publicznej, CBOS, Warszawa, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_170_13.PDF, 25.03.2016.
 22. Haugaard M. (2012), Power and Truth, “European Journal of Social Theory”, vol. 15, no. 1. Jasna Góra: dziś rozpoczyna się Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja (2010), http://ekai.pl/diecezje/x30983/jasna-gora-dzis-rozpoczyna-sie-pielgrzymka-rodziny-radia-maryja, 10.07.2010, 22.03.2016.
 23. Kintz L., Lesage J. (eds.) (1998), Media, Culture, and the Religious Right, University of Minnesota Press, Minneapolis–London.
 24. Kowalczyk K. (2014), Kościół katolicki jako podmiot oddziałujący na system polityczny, „Wrocławskie Studia Politologiczne”, vol. 17.
 25. Llorent-Bedmar V., Cobano-Delgado V. (2014), The Teaching of Religious Education in Public Schools in the Nordic Countries of Europe, “Review of European Studies”, vol. 6, no. 4.
 26. Mansbridge J. (1986), Why We Lost the ERA, University of Chicago Press, Chicago–London 1986.
 27. Neuhaus R. J. (1986), The Naked Public Square. Religion and Democracy in America, William B. Eerdmans, Grand Rapids.
 28. Noonan J. T. Jr. (1987), The Believer and the Powers That Are, Macmillan, London–New York.
 29. Poggi G. (2001), Forms of Power, Polity, Cambridge.
 30. Pomarański M. (2013), ‘God bless America’. Prayer as a political ritual in the USA, “Annales UMCS. Sectio K – Politologia”, vol. XX, no. 1.
 31. Potz M. (2008), Granice wolności religijnej. Kwestie wolności sumienia i wyznania oraz stosunku państwa do religii w Stanach Zjednoczonych Ameryki, FNP, Wrocław.
 32. Potz M. (2010), The Unfulfilled Promise? Deliberative Democracy vs. Political Participation, “Polish Political Science Yearbook”, vol. XXXIX.
 33. Potz M. (2013), Religious doctrine as a factor of stability of political systems. A study of two North American theocracies, “Politics and Religion Journal”, vol. 7, no. 2.
 34. Potz M. (2015), A contemporary religious political movement: LDS Church’s nation-wide political campaigns, “Annales UMCS. Sectio K; Politologia”, vol. 22, no. 1.
 35. Sandel M. (1993), Freedom of Conscience or Freedom of Choice?, in: Religious Liberty in the Supreme Court. The Cases that Define the Debate over Church and State, ed. T. Eastland, Ethics and Public Policy Center/Eerdmans Publishing, Grand Rapids–Cambridge.
 36. Sherbert v. Verner (1963), 374 U.S. 398 (a decision by the US Supreme Court).
 37. Sowiński S. (2014), Polityka i religia w Polsce po roku 1989, in: Religia i polityka. Zarys problematyki, eds. P. Burgoński, M. Gierycz, Elipsa, Warszawa.
 38. Stewart C. (2015), School system in Italy, http://www.lifeinitaly.com/moving/school-system.asp, 14.02.2016.
 39. Szymanek J. (2011), Konstytucjonalizacja idei państwa wyznaniowego, in: Państwo wyznaniowe. Doktryna, prawo i praktyka, ed. J. Szymanek, Elipsa, Warszawa.
 40. Wilson D. S., Green W. S. (2007), Evolutionary Religious Studies (ERS): A Beginner’s Guide, http://www.volution.binghamton.edu/religion/wp-content/uploads/2009/09/BeginnersGuide.pdf, 24.03.2016.
 41. World Values Survey, http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp, 21.03.2016.
 42. Zuba K. (2010), The Political Strategies of the Catholic Church in Poland, “Religion, State & Society”, vol. 38, no. 2.