Polskie i europejskie standardy wykonywania wolnych zawodów
PDF

Jak cytować

Antkowiak, P. (2018). Polskie i europejskie standardy wykonywania wolnych zawodów. Przegląd Politologiczny, (1), 129–142. https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.1.10

Abstrakt

For some time Poland has been debating the issue of the existence and functioning of professional corporations. This debate concerns only those professions that are deemed professions of public trust and which have been granted the privilege of developing their respective professional self-governing bodies. European solutions for regulating the issue of such professions are varied and have attracted the attention of the European Union. Contemplating the evolution of the Polish political system in the field of self-governing bodies it is worth paying attention to the European standards regulating the functioning of free professions, which include what are considered professions of public trust in Poland. The said regulations set certain standards for the Polish regulator to be followed and implemented.

https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.1.10
PDF

Bibliografia

Antkowiak P., Samorząd zawodowy w Polsce, Warszawa–Poznań 2012.

Barman K., Lekarzowi nie wolno krytykować kolegów, „Dziennik” z dnia 29.01.2007 r.

Bułajewski S., Samorządy zawodowe i gospodarcze jako samorządy specjalne, w: Wolność zrzeszania się w Polsce, red. M. Chmaj, Warszawa 2008.

Cherka M., Decentralizacja – czy „reaktywacja” pojęcia jest groźna?, „Studia Iuridica” 2004, t. LIII.

Dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. 89/48/EWG w sprawie ogólnego systemu uznawania dyplomów studiów wyższych, przyznawanych po ukończeniu kształcenia i szkolenia zawodowego trwającego co najmniej trzy lata, www.buwiwm.edu.pl/eu/public/files/pl/dir/3199210051-pl.pdf, 10.01.2012.

Fedorowicz H., Zawody zaufania publicznego, „Rzeczpospolita” z dnia 05.03.2005 r.

Frey D., Pietryga T., Przeciw korporacjom, „Rzeczpospolita” z dnia 12.01.2009 r.

Grzonka L., Samorząd zawodowy radców prawnych wobec członkostwa Polski w Unii Europejskiej, „Wiek XXI” 2007, nr 3.

Jacyszyn J., Pojęcie wolnego zawodu. Analiza aktów prawnych i doktryny, „Przegląd Prawa Handlowego” 2000, nr 10.

Jacyszyn J., Wykonywanie wolnych zawodów w Polsce, Warszawa 2004.

Jaworski Ł., Regulacja zawodów prawniczych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, „Problemy Zarządzania” 2004, nr 3.

Kmieciak R., Asymetria w rozwoju samorządu zawodowego i gospodarczego w Polsce, w: Spór o samorząd gospodarczy w Polsce, red. S. Wykrętowicz, Poznań 2005.

Kmieciak R., Formy organizacyjne samorządu w III Rzeczypospolitej, w: Polska w XX wieku. Politologiczna charakterystyka dokonań i perspektyw rozwoju, red. R. Kmieciak, Poznań 2000.

Kmieciak R., Samorząd gospodarczy w Polsce. Rozważania na temat modelu ustrojowego, Poznań 2004.

Kmieciak R., Ustrój i zadania samorządu zawodowego, w: Samorząd w Polsce – istota, formy, zadania, red. S. Wykrętowicz, Poznań 2008.

Kmieciak R., Antkowiak P., Walkowiak K., Samorząd gospodarczy i zawodowy w systemie politycznym Polski, Warszawa 2012.

Lemiszowska A., Społeczna misja samorządu zawodowego, w: Wartości i interesy a społeczeństwo obywatelskie, red. M. Kwiatkowski, „Rocznik Lubuski” 2003, t. XXIX, cz. I.

Modrzejewski M., Uprawnienia notariuszy do wykonywania czynności notarialnych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej na tle zawodów adwokata i radcy prawnego, „Nowy Przegląd Notarialny” 2006, r. 8, nr 2.

Projekt ustawy z dnia 6 marca 2012 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów.

Skrzydło-Tesalska E., Swobodny przepływ osób a wykonywanie zawodu notariusza w Unii Europejskiej, „Rejent” 2000, nr 4.

Stawicka E., Droga do zawodu solicytora w Irlandii, „Palestra” 2003, nr 11/12.

Szydło M., Nabywanie uprawnień do wykonywania wolnych zawodów, „Państwo i Prawo” 2002, z. 7.

Tabernacka M., Zakres wykonywania zadań publicznych przez organy samorządów zawodowych, Wrocław 2007.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991, Nr 80, poz. 350 z późn. zm.).

Waligórski M. A., Pawłowski S., Samorząd zawodowy i gospodarczy w Polsce, Poznań 2005.

Wojtczak K., Zawód i jego prawna reglamentacja. Studium z zakresu materialnego prawa administracyjnego, Poznań 1999.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 kwietnia 2008 r., sygn. akt SK 16/07.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.