Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Tekst ma charakter oryginalny i nie został opublikowany ani zgłoszony do publikacji w innym czasopiśmie, publikacji zbiorowej.
 • Objętość artykułu nie powinna przekraczać 25 stron znormalizowanego maszynopisu.
 • Do artykułu należy dołączyć streszczenie w języku polskim i angielskim. Streszczenia, nie przekraczające 0,5 strony każde, powinny być zamieszczone na końcu artykułu.
 • Tekst powinien być przygotowany w formacie rtf. lub doc. z użyciem czcionki Times New Roman 12, z zachowaniem odstępu 1,5 i 2,5cm marginesów.
 • Każdy element dodatkowy (wykres, tabela, rysunek, schemat) powinien być opisany z podaniem tytułu (Times New Roman 12) oraz wskazaniem źródła (Times New Roman 10). Tytuł powinien być zamieszczony nad, a informacja o źródle pod prezentowanym wykresem, tabelą, rysunkiem lub schematem.
 • Cytowania w tekście powinny być zapisane z użyciem cudzysłowu.
 • Stosowanie kursywy jest zastrzeżone do zapisu tytułów książek, tytułów artykułów oraz krótkich obcojęzycznych zwrotów lub określeń.
 • Do tworzenia przypisów bibliograficznych należy stosować system “harvardzki”, polegający na zamieszczeniu:
  • krótkiego odesłania bezpośrednio w tekście (obok stosownej informacji, opinii),b.
  • bibliografii na końcu tekstu, zawierającej pełen opis bibliograficzny.
 • Odesłania w tekście powinny być zamieszczone w nawiasie w następującym porządku: (nazwisko, data, strona) np.
  • (Barber, 2003: 24) – gdy praca ma jednego autora
  • (Friedent, Smith, 1998: 63) – gdy przywołana praca ma dwóch lub więcej autorów
  • (Współczesne, 2002: 54) – gdy przywołana jest praca zbiorowa lub gdy nie ma informacji o autorze.
 • Bibliografia zamieszczona na końcu tekstu powinna być przygotowana w porządku alfabetycznym w następującej formie:
  • akty prawne: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (1997), Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483.
  • monografie: Barber B.R. (2003), Strong Democracy Participatory Politics for a New Age, Berkeley-Los Angeles-London.
  • artykuły w pracach zbiorowych: Sobczak J. (2008), The Disputes over the Definition of Terrorism and Polish Law, w: Terrorist Pandora’s Box. Analysis of chosen terrorist issue, (eds.) J. Babiak, S. Wojciechowski, Poznań.
  • artykuły w periodykach naukowych: Friedent L.A. (1998), New Citizenship, „Media & Society”, Vol. 18, No. 2.
  • publicystyka: Kaźmierska A. (2013), W Izraelu pokój to nie temat, „Rzeczpospolita”, 20.03.2013.
 • W przypadku materiałów ze stron internetowych, w bibliografii podać należy aktualne adresy URL przywoływanych stron internetowych.
 • Na dole strony mogą być zamieszczone jedynie przypisy wyjaśniające, których liczba nie powinna przekroczyć 10.
 • Autor nie ma możliwości redagowania tekstu w trakcie prac redakcyjnych. Do redakcji należy przysłać ostateczną postać materiału.
 • Wraz z tekstem, należy przesłać notę biograficzną (w postaci odrębnego pliku nie przekraczającego 0,5 strony znormalizowanego maszynopisu) oraz informację wskazującą adres korespondencyjny, adres mailowy i afiliację autora.

Wytyczne dla autorów

 1. Tekst ma charakter oryginalny i nie został opublikowany ani zgłoszony do publikacji w innym czasopiśmie, publikacji zbiorowej.
 2. Objętość artykułu nie powinna przekraczać 25 stron znormalizowanego maszynopisu.
 3. Do artykułu należy dołączyć streszczenie w języku polskim i angielskim. Streszczenia, nie przekraczające 0,5 strony każde, powinny być zamieszczone na końcu artykułu.
 4. Tekst powinien być przygotowany w formacie rtf. lub doc. z użyciem czcionki Times New Roman 12, z zachowaniem odstępu 1,5 i 2,5cm marginesów.
 5. Każdy element dodatkowy (wykres, tabela, rysunek, schemat) powinien być opisany z podaniem tytułu (Times New Roman 12) oraz wskazaniem źródła (Times New Roman 10). Tytuł powinien być zamieszczony nad, a informacja o źródle pod prezentowanym wykresem, tabelą, rysunkiem lub schematem.
 6. Cytowania w tekście powinny być zapisane z użyciem cudzysłowu.
 7. Stosowanie kursywy jest zastrzeżone do zapisu tytułów książek, tytułów artykułów oraz krótkich obcojęzycznych zwrotów lub określeń.
 8. Do tworzenia przypisów bibliograficznych należy stosować system “harvardzki”, polegający na zamieszczeniu:
  • krótkiego odesłania bezpośrednio w tekście (obok stosownej informacji, opinii),b.
  • bibliografii na końcu tekstu, zawierającej pełen opis bibliograficzny.
 9. Odesłania w tekście powinny być zamieszczone w nawiasie w następującym porządku: (nazwisko, data, strona) np.
  • (Barber, 2003: 24) – gdy praca ma jednego autora
  • (Friedent, Smith, 1998: 63) – gdy przywołana praca ma dwóch lub więcej autorów
  • (Współczesne, 2002: 54) – gdy przywołana jest praca zbiorowa lub gdy nie ma informacji o autorze.
 10. Bibliografia zamieszczona na końcu tekstu powinna być przygotowana w porządku alfabetycznym w następującej formie:
  • akty prawne: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (1997), Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483.
  • monografie: Barber B.R. (2003), Strong Democracy Participatory Politics for a New Age, Berkeley-Los Angeles-London.
  • artykuły w pracach zbiorowych: Sobczak J. (2008), The Disputes over the Definition of Terrorism and Polish Law, w: Terrorist Pandora’s Box. Analysis of chosen terrorist issue, (eds.) J. Babiak, S. Wojciechowski, Poznań.
  • artykuły w periodykach naukowych: Friedent L.A. (1998), New Citizenship, „Media & Society”, Vol. 18, No. 2.
  • publicystyka: Kaźmierska A. (2013), W Izraelu pokój to nie temat, „Rzeczpospolita”, 20.03.2013.
 11. W przypadku materiałów ze stron internetowych, w bibliografii podać należy aktualne adresy URL przywoływanych stron internetowych.
 12. Na dole strony mogą być zamieszczone jedynie przypisy wyjaśniające, których liczba nie powinna przekroczyć 10.
 13. Autor nie ma możliwości redagowania tekstu w trakcie prac redakcyjnych. Do redakcji należy przysłać ostateczną postać materiału.
 14. Wraz z tekstem, należy przesłać notę biograficzną (w postaci odrębnego pliku nie przekraczającego 0,5 strony znormalizowanego maszynopisu) oraz informację wskazującą adres korespondencyjny, adres mailowy i afiliację autora.

Strategiczny przegląd bezpieczeństwa na świecie

STRATEGICZNY PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA NA ŚWIECIE

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone w tym czasopiśmie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie zostaną udostępnione do innych celów.