O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

Celem czasopisma jest stworzenie możliwości wymiany poglądów i zaprezentowania oryginalnych wyników badań dotyczących współczesnych stosunków międzynarodowych, wewnętrznych i zewnętrznych aspektów bezpieczeństwa oraz studiów strategicznych. Celem jest zachęcenie do dyskusji i debaty w ramach wskazanych obszarów. Czasopismo jest adresowane zarówno do środowisk naukowych, jak i analityczno-eksperckich zajmujących się powyższą problematyką.
W szczególności, czasopismo naukowe „Przegląd Strategiczny” poświęcone jest tematyce teorii bezpieczeństwa, teorii stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa międzynarodowego, a także geostrategii, terroryzmu i anty-terroryzmu, związków bezpieczeństwa i ekonomii, bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwa ludzkiego.
Od 2014 r. „Przegląd Strategiczny” ukazuje się jako rocznik. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.

Proces recenzji

  1. Każdy materiał zgłoszony do publikacji podlega wstępnej ocenie dokonywanej przez redaktorów tematycznych z uwzględnieniem zgodności z wymogami technicznymi oraz z zakresem tematycznym czasopisma „Przegląd Strategiczny”.
  2. Materiały zakwalifikowane do dalszej procedury, kierowane są do recenzji. Do oceny każdego materiału zgłoszonego do publikacji w czasopiśmie „Przegląd Strategiczny” powoływani są dwaj niezależni recenzenci.
  3. W przypadku tekstów w języku obcym, jeden z recenzentów afiliowany jest w instytucji zagranicznej.
  4. Przyjęta w czasopiśmie procedura recenzowania realizowana jest według zasady "double-blind review", gdzie autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości.
  5. Raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę współpracujących recenzentów.
  6. Dokonując oceny zgłoszonego materiału recenzenci uwzględniają w pierwszej kolejności oryginalny charakter tekstu, a następnie badają zgodność z profilem tematycznym czasopisma, realizację założonych celów badawczych, sposób przedstawienia problemu badawczego, wykorzystanie literatury przedmiotu, należyte uzasadnienie wniosków.
  7. Recenzje przygotowane są w formie pisemnej i zawierają jednoznaczny wniosek w sprawie dopuszczenia tekstu do publikacji.
  8. Procedura recenzji powinna zakończyć się w ciągu 4 miesięcy od zgłoszenia tekstu przez autora.

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) w otwartych repozytoriach z podaniem linku do utworu ze strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.
Szczegółowe informacje o przyjętej przez czasopismo polityce Open Access.

Teksty artykułów dostępne są w bazach: Scopus, CEEOL, Index Copernicus i Repozytorium AMUR, BazHum, CEJSH, Repozytorium PBN, EBSCO Central and Eastern European Academic Source, WorldCat.

Zasady etyki

Czasopismo naukowe „Przegląd Strategiczny” wprowadziło procedury niezbędne do wyeliminowania przypadków naukowej nierzetelności, w szczególności przypadków "ghostwriting" i "guest authorship".
Autor zgłaszający tekst do publikacji jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o samodzielnym przygotowaniu tekstu i zadeklarowania, iż tekst nie narusza praw osób trzecich. W przypadku tekstów przygotowanych przez więcej niż jednego autora – do przedstawienia wkładu poszczególnych osób w powstanie tekstu.
Teksty, które nie spełniają wskazanych wymogów nie mogą zostać opublikowane.
O przypadkach naruszenia powyższych zasad informowane są instytucje, w których afiliowani są autorzy.
Redakcja czasopisma „Przegląd Strategiczny”, kierując się wytycznymi COPE – Komitetu ds. etyki publikacji, przyjęła zasady etyki publikacji naukowych, które obowiązują autorów zgłaszających teksty do publikacji w czasopiśmie, a także recenzentów i członków kolegium redakcyjnego.

Recenzenci

dr Dorte Jagetic Andersen, University of Southern Denmark, Dania/Denmark

prof. zw. dr hab. Erhard Cziomer, Uniwersytet Jagielloński, Polska/Poland

dr Joanna Dobrowolska-Polak, Instytut Zachodni, Polska/Poland

prof. Jochen Franzke, Universität Potsdam, Niemcy/Germany

dr Ireneusz Jaźwiński, Uniwersytet Szczeciński, Polska/Poland

prof. UW dr hab. Tadeusz Klementewicz, Uniwersytet Warszawski, Polska/Poland

prof. UMK dr hab. Jacek Knopek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska/Poland

prof. DSW dr hab. Piotr Mickiewicz, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Polska/Poland

prof. dr hab. Jarosław Piątek, Uniwersytet Szczeciński, Polska/Poland

kpt. dr hab. Adrian Siadkowski, Straż Graniczna, Polska/Poland

prof. zw. dr hab. Jacek Sobczak, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Polska/Poland

doc. Igor Jarosławowicz Todorow, Doniecki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stusa, Ukraina/Ukraine

prof. Volodymyr Yemelyanow, Ukraina/Ukraine

prof. zw. dr hab. Arkadiusz Żukowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska/Poland

Historia czasopisma

Czasopismo naukowe „Przegląd Strategiczny” zostało założone w 2011 r. z inicjatywy prof. zw. dr. hab. Sebastiana Wojciechowskiego, kierownika Zakładu Studiów Strategicznych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zaproszenie do współpracy przy tworzeniu czasopisma przyjęli m.in. pracownicy Zakładu Stosunków Międzynarodowych, Zakładu Gospodarki Międzynarodowej i Zakładu Studiów nad Bezpieczeństwem. Członkami Rady Programowej zostali naukowcy z Polski, Ukrainy, Turcji, Cypru, Izraela i Tajwanu.
W pierwszych trzech latach czasopismo „Przegląd Strategiczny” ukazywało się w cyklu półrocznym (wydano wówczas sześć numerów czasopisma). W 2014 r. czasopismo zostało przekształcone w rocznik.

Granty

Czasopismo „Przegląd Strategiczny” otrzymało wsparcie finansowe ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (Umowa nr 667/P-DUN/2018, zadanie 3. Przygotowanie oryginalnych numerów czasopisma „Przegląd Strategiczny” w języku angielskim w celu zwiększenia międzynarodowego oddziaływania czasopisma). Realizacja projektu obejmuje lata 2018 i 2019.

Czasopismo „Przegląd Strategiczny” otrzymało wsparcie finansowe ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (Umowa nr 537/P-DUN/2017, zadanie 3. Digitalizacja i szersze upowszechnianie zasobów „Przeglądu Strategicznego” w Internecie (strona www, bazy indeksacyjne, akademickie portale społecznościowe, newsletter)). Realizacja projektu obejmuje lata 2017 i 2018.