O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

Celem czasopisma jest stworzenie możliwości wymiany poglądów i zaprezentowania oryginalnych wyników badań dotyczących współczesnych stosunków międzynarodowych, wewnętrznych i zewnętrznych aspektów bezpieczeństwa oraz studiów strategicznych. Celem jest zachęcenie do dyskusji i debaty w ramach wskazanych obszarów. Czasopismo jest adresowane zarówno do środowisk naukowych, jak i analityczno-eksperckich zajmujących się powyższą problematyką.
W szczególności, czasopismo naukowe “Przegląd Strategiczny” poświęcone jest tematyce teorii bezpieczeństwa, teorii stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa międzynarodowego, a także geostrategii, terroryzmu i anty-terroryzmu, związków bezpieczeństwa i ekonomii, bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwa ludzkiego.
Od 2014 r. czasopismo ukazuje się jako rocznik.

Proces recenzji

  1. Każdy materiał zgłoszony do publikacji podlega wstępnej ocenie dokonywanej przez redaktorów tematycznych z uwzględnieniem zgodności z wymogami technicznymi oraz z zakresem tematycznym czasopisma "Przegląd Strategiczny".
  2. Materiały zakwalifikowane do dalszej procedury, kierowane są do recenzji. Do oceny każdego materiału zgłoszonego do publikacji w czasopiśmie “Przegląd Strategiczny” powoływani są dwaj niezależni recenzenci.
  3. W przypadku tekstów w języku obcym, jeden z recenzentów afiliowany jest w instytucji zagranicznej.
  4. Przyjęta w czasopiśmie procedura recenzowania realizowana jest według zasady „double-blind review”, gdzie autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości.
  5. Raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę współpracujących recenzentów.
  6. Dokonując oceny zgłoszonego materiału recenzenci uwzględniają w pierwszej kolejności oryginalny charakter tekstu, a następnie badają zgodność z profilem tematycznym czasopisma, realizację założonych celów badawczych, sposób przedstawienia problemu badawczego, wykorzystanie literatury przedmiotu, należyte uzasadnienie wniosków.
  7. Recenzje przygotowane są w formie pisemnej i zawierają jednoznaczny wniosek w sprawie dopuszczenia tekstu do publikacji.
  8. Procedura recenzji powinna zakończyć się w ciągu 4 miesięcy od zgłoszenia tekstu przez autora.

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) w otwartych repozytoriach z podaniem linku do utworu ze strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.
Szczegółowe informacje o przyjętej przez czasopismo polityce Open Access.

Teksty artykułów dostępne są w bazie CEEOL, Index Copernicus i repozytorium AMUR, BazHum, CEJSH, Repozytorium PBN, EBSCO Central and Eastern European Acdemic Source, World Cat.

Zasady etyki

Czasopismo naukowe “Przegląd Strategiczny” wprowadziło procedury niezbędne do wyeliminowania przypadków naukowej nierzetelności, w szczególności przypadków “ghostwriting” i “guest authorship”.
Autor zgłaszający tekst do publikacji jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o samodzielnym przygotowaniu tekstu i zadeklarowania, iż tekst nie narusza praw osób trzecich. W przypadku tekstów przygotowanych przez więcej niż jednego autora – do przedstawienia wkładu poszczególnych osób w powstanie tekstu.
Teksty, które nie spełniają wskazanych wymogów nie mogą zostać opublikowane.
O przypadkach naruszenia powyższych zasad informowane są instytucje, w których afiliowani są autorzy.
Redakcja czasopisma “Przegląd Strategiczny”, kierując się wytycznymi COPE – Komitetu ds. etyki publikacji, przyjęła zasady etyki publikacji naukowych, które obowiązują autorów zgłaszających teksty do publikacji w czasopiśmie, a także recenzentów i członków kolegium redakcyjnego.

Recenzenci

dr Dorte Jagetic Andersen, University of Southern Denmark, Dania/Denmark

prof. zw. dr hab. Erhard Cziomer, Uniwersytet Jagielloński, Polska/Poland

dr Joanna Dobrowolska-Polak, Instytut Zachodni, Polska/Poland

prof. Jochen Franzke, Universität Potsdam, Niemcy/Germany

dr Ireneusz Jaźwiński, Uniwersytet Szczeciński, Polska/Poland

prof. UW dr hab. Tadeusz Klementewicz, Uniwersytet Warszawski, Polska/Poland

prof. UMK dr hab. Jacek Knopek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska/Poland

prof. DSW dr hab. Piotr Mickiewicz, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Polska/Poland

doc. Oleg Mikhailew, Państwowy Uniwersytet w Woroneżu, Rosja/Russia

prof. Olga Alieksiejewna Nesterczuk, Rosyjski Społeczny Uniwersytet Państwowy, Rosja/Russia

prof. dr hab. Jarosław Piątek, Uniwersytet Szczeciński, Polska/Poland

kpt. dr hab. Adrian Siadkowski, Straż Graniczna, Polska/Poland

prof. zw. dr hab. Jacek Sobczak, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Polska/Poland

doc. Igor Jarosławowicz Todorow, Doniecki Narodowy Uniwersytet, Ukraina/Ukraine

prof. Volodymyr Yemelyanow, Ukraina/Ukraine

prof. zw. dr hab. Arkadiusz Żukowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska/Poland

Historia czasopisma

Czasopismo naukowe "Przegląd Strategiczny" założone zostało w 2011 r. z inicjatywy prof. zw. dra hab. Sebastiana Wojciechowskiego, kierownika Zakładu Studiów Strategicznych Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Zaproszenie do współpracy w tworzeniu czasopisma przyjęli m.in. pracownicy Zakładu Stosunków Międzynarodowych, Zakładu Gospodarki Międzynarodowej i Zakładu Studiów nad Bezpieczeństwem. Członkami Rady Programowej zostali naukowcy z Polski, Rosji, Ukrainy, a także Cypru, Izraela, Turcji i Tajwanu.
W pierwszych trzech latach czasopismo "Przegląd Strategiczny" ukazywało się w cyklu półrocznym (wydano wówczas sześć numerów czasopisma). W 2014 r. czasopismo przekształcone zostało w rocznik.

Granty

Czasopismo „Przegląd Strategiczny” otrzymało wsparcie finansowe ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (Umowa nr 667/P-DUN/2018, zadanie 3. Przygotowanie oryginalnych numerów czasopisma "Przegląd Strategiczny" w języku angielskim w celu zwiększenia międzynarodowego oddziaływania czasopisma). Realizacja projektu obejmuje lata 2018 i 2019.

Czasopismo „Przegląd Strategiczny” otrzymało wsparcie finansowe ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (Umowa nr 537/P-DUN/2017, zadanie 3. Digitalizacja i szersze upowszechnianie zasobów „Przeglądu Strategicznego” w Internecie (strona www, bazy indeksacyjne, akademickie portale społecznościowe, newsletter)). Realizacja projektu obejmuje lata 2017 i 2018.