Globalna strategia UE – 5 lat później. Adekwatność w obliczu dynamicznych realiów strategicznych
PDF (English)

Słowa kluczowe

Unia Europejska
WPZiB
WPBiO
Globalna Strategia UE
międzynarodowe środowisko bezpieczeństwa
bezpieczeństwo europejskie

Jak cytować

Śledź, P. (2021). Globalna strategia UE – 5 lat później. Adekwatność w obliczu dynamicznych realiów strategicznych. Przegląd Strategiczny, (14), 39–57. https://doi.org/10.14746/ps.2021.1.3

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest weryfikacja, w jakim stopniu treść Globalnej Strategii Unii Europejskiej (EUGS) obejmuje najważniejsze trendy globalne (na poziomie układu sił i porządku międzynarodowego) oraz zjawiska kształtujące środowisko bezpieczeństwa państw członkowskich w wymiarze regionalnym, dostrzegalne w perspektywie pięciu lat od jej przyjęcia. Tego dotyczy też główne pytanie badawcze – w jakim stopniu diagnozy i postulaty zawarte w EUGS pokrywają się z tymi procesami w odniesieniu do okresu lat 2016–2021. Z tego też względu kluczowe podejście badawcze zastosowane w ramach studium to krytyczna analiza materiałów źródłowych.

Globalna Strategia UE co do zasady prawidłowo diagnozuje i interpretuje realia oddziałujące na bezpieczeństwo państw członkowskich – w szczególności w odniesieniu do niektórych procesów zachodzących w skali globalnej o trwałym charakterze, w tym erozji liberalnego porządku międzynarodowego oraz źródeł potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa militarnego – a zawarte w niej postulaty są pragmatyczne i zniuansowane. Jednocześnie w treści dokumentu pominięto lub potraktowano z niedostateczną uwagą pewne istotne zjawiska i okoliczności, na które wskazano w treści artykułu.

https://doi.org/10.14746/ps.2021.1.3
PDF (English)

Bibliografia

A Europe that Protects: Countering Hybrid Threats (2018), https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/hybrid_threats_en_final.pdf (18.03.2021).

Active Engagement, Modern Defence Strategic Concept For the Defence and Security of The Members of the North Atlantic Treaty Organisation (2010), https://www.nato.int/lisbon2010/strategic-concept-2010-eng.pdf (18.03.2021).

Amado Viceré M. G. (2018), Is the EU lost at sea? The EUGS and the implementation of a joined-up to migration, https://www.iai.it/sites/default/files/eugs_watch_5.pdf (18.03.2021).

Asylum and first time asylum applicants by citizenship, age and sex Annual aggregated data (rounded) (2019), http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyappctza&lang=en (18.03.2021).

Barnes J., Cooper H. (2019), Trump Discussed Pulling U.S. From NATO, Aides Say Amid New Concerns Over Russia, “The New York Times”, 14.01.2019.

Barrinha A. (2016), Progressive realism and the EU’s international actorness: towards a grand strategy?, “Journal of European Integration”, Vol. 38, No. 4, https://doi.org/10.1080/07036337.2016.1141905.

Biscop S. (2015), Global and Operational: A New Strategy for EU Foreign and Security Policy, https://euagenda.eu/upload/publications/untitled-12440-ea.pdf (18.03.2021).

Biscop S. (2016a), The EU Global Strategy: Realipolitik with European Characteristics, https://www.egmontinstitute.be/content/uploads/2016/06/SPB75.pdf?type=pdf (18.03.2021).

Biscop S. (2016b), All or nothing? The EU Global Strategy and defence policy after the Brexit in “Contemporary Security Policy”, Vol. 37, No. 3, https://doi.org/10.1080/13523260.2016.1238120.

Borrell J., Breton T. (2020), For a united, resilient and sovereign Europe, https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/80567/several-outlets-united-resilient-and-sovereign-europe_sk (18.03.2021).

Brovdiy Y. (2020), Disinformation in Times of COVID-19: Reinforcing the Responses of the European Union and the United States, “College of Europe Policy Brief”, No. 5.

Brussels European Council 12 December 2003 Presidency Conclusions (2003), https://www.consilium.europa.eu/media/20825/78364.pdf (18.03.2021).

Bull H. (1982), Civilian Power Europe: A Contradiction in Terms?, “Journal of Common Market Studies”, Vol. 21, No. 2, https://doi.org/10.1111/j.1468-5965.1982.tb00866.x.

Buzan B., Wæver O., de Wilde J. (1998), Security: A New Framework for Analysis, Boulder–London.

Cadwalladr C. (2018), Arron Banks, Brexit and the Russia connection, “The Guardian”, 16.06.2018.

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council. The EU Internal Security Strategy in Action: Five steps towards a more secure Europe (2010), https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0673:FIN:EN:PDF (18.03.2021).

Communication from the Commission to the European Parliament, The European Council, The Council, The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the EU Security Union Strategy (2020); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0605&from=EN (18.03.2021).

Davies M. (2011), How China is Influencing Africa’s Development, in: China and the European Union in Africa : partners or competitors?, (eds.) J. Men, B. Barton, Farham–Burlington.

Donald Trump on EU: ‘Brexit is a good thing’ (2016), https://www.bbc.com/news/av/uk-scotland-36617669/donald-trump-on-eu-brexit-is-a-good-thing (18.03.2021).

Drent M., Zandee D., Maas E. (2015), Defence matters: more urgent than ever, https://www.clingendael.org/sites/default/files/2016-02/Defence_matters_report_clingendael_apr2015.pdf (18.03.2021).

Dyer G., Parker G. (2015), US attacks UK’s ‘constant accommodation’ with China, “Financial Times”, 12.03.2015.

EEAS Special Report Update: Short Assessment of Narratives and Disinformation Around the Covid-19 Pandemic, European External Actions Service (2020), https://euvsdisinfo.eu/eeas-special-report-update-short-assessment-of-narratives-and-disinformation-around-the-covid-19-pandemic/ (18.03.2021).

European Council. 19/20 December 2013. Conclusions (2013), https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/140245.pdf (18.03.2021).

European Council meeting (25 and 26 June 2015) – Conclusions (2015), https://www.consilium.europa.eu/media/21717/euco-conclusions-25-26-june-2015.pdf (18.03.2021).

European Council meeting (28 June 2016) – Conclusions (2016), https://www.consilium.europa.eu/media/21645/28-euco-conclusions.pdf (18.03.2021).

European Security Strategy, A Secure Europe in a Better World (2004), https://www.cvce.eu/content/publication/2004/10/11/1df262f2-260c-486f-b414-dbf8dc112b6b/publishable_en.pdf (18.03.2021).

European Parliament resolution of 13 April 2016 on the EU in a changing global environment – a more connected, contested and complex world (2016), https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0120_EN.html (18.03.2021).

Evans-Pritchard A. (2019), Trump loads the gun for car tariffs against Europe, invoking ‘national security’, “The Telegraph”, 14.02.2019.

Fallon T. (2021), The Strategic Implications of the China-EU Investment Deal, https://thediplomat.com/2021/01/the-strategic-implications-of-the-china-eu-investment-deal/ (18.03.2021).

From Mutual Assistance to Collective Security Article 42(7) TEU: Orchestrating Our Response to New Threats (2015), https://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/strategic_note_issue_10.pdf (18.03.2021).

Howorth J. (2016), EU Global Strategy in a changing world: Brussels’ approach to the emerging powers, “Contemporary Security Policy”, Vol. 37, No. 3, https://doi.org/10.1080/13523260.2016.1238728.

Juncos A. (2016), Resilience as the new EU foreign policy paradigm: a pragmatist turn?, “European Security”, Vol. 26, No. 1, https://doi.org/10.1080/09662839.2016.1247809.

Kentish B. (2019), Trump welcomes new UK-US deal, promising to ‘very, very substantially’ increase trade after Brexit, “The Independent”, 15.02.2019.

Keohane R. O. (1988), International Institutions: Two Approaches, “International Studies Quarterly”, Vol. 32, No. 4, https://doi.org/10.2307/2600589.

Legrand J. (2016), Does the new EU Global Strategy deliver on security and defence, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/570472/EXPO_IDA%282016%29570472_EN.pdf (18.03.2021).

Liddell Hart B. (1967), Strategy: The Indirect Approach, London.

Madej M., Terlikowski M. (2016), Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony – Gra Pozorów, “Rocznik Strategiczny” 2015/2016, Vol. 21.

Mälksoo M. (2016), From the ESS to the EU Global Strategy: external policy, internal purpose, “Contemporary Security Policy”, Vol. 37, No. 3, https://doi.org/10.1080/13523260.2016.1238245.

Manners I. (2002), Normative Power Europe: A Contradiction in Terms?, “Journal of Common Market Studies”, Vol. 40, No. 2, https://doi.org/10.1111/1468-5965.00353.

Moens B. (2020), Paris will block EU-China deal, says trade minister, https://www.politico.eu/article/paris-will-block-eu-china-deal-says-trade-minister/ (18.03.2021).

Mullen A. (2021), US-China trade war: phase one trade deal largely a ‘failure’, as purchases fall well short of targets, https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3120986/us-china-trade-war-phase-one-trade-deal-largely-failure (18.03.2021).

Navari C. (2008), Liberalism, in: Security Studies. An Introduction, (ed.) P. Williams, Abingdon–Oxon.

Nye Jr. J. S. (1990), Soft Power, “Foreign Policy”, No. 80, https://doi.org/10.2307/1148580.

Pilkington E., Borger J. (2018), John Bolton to replace McMaster as Trump’s national security adviser, “The Guardian”, 22.03.2018.

Rettman A. (2017), Illicit Russian billions pose threat to EU democracy, https://euobserver.com/foreign/137631 (18.03.2021).

Rettman A. (2018), Italy dangles veto threat on EU’s Russia sanctions, https://euobserver.com/foreign/143207 (18.03.2021).

Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy (2016), http://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf (18.03.2021).

Sjursen H. (2006), The EU as a ‘normative’ power: how can this be?, “Journal of European Public Policy”, Vol. 13, No. 2, http://dx.doi.org/10.1080/13501760500451667.

Smith D., Eliasson J. (2021), Joe Biden’s arms control ambitions are welcome—but delivering on them will not be easy, https://www.sipri.org/commentary/essay/2021/joe-bidens-arms-control-ambitions-are-welcome-delivering-them-will-not-be-easy (18.03.2021).

Sonne P. (2018), A Russian bank gave Marine Le Pen’s party a loan. Then weird things began happening, “The Washington Post”, 27.12.2018.

Stephens P. (2017), Trump Presidency: America First or America Alone?, “Financial Times”, 16.01.2017.

The European Union: Ongoing Challenges and Future Prospects (2018) https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R44249/18 (18.03.2021).

Tocci N. (2016), The making of the EU Global Strategy, “Contemporary Security Policy”, Vol. 37, No. 3, https://doi.org/10.1080/13523260.2016.1232559.

Traynor I. (2011), US defence chief blasts Europe over NATO, “The Guardian”, 10.01.2011.

Trump worries NATO with ‘obsolete’ comment (2017), https://www.bbc.com/news/world-us-canada-38635181 (18.03.2021).

Trump’s Russia Cover-Up By the Numbers – 102 contacts with Russia-linked operatives (2018), https://themoscowproject.org/explainers/trumps-russia-cover-up-by-the-numbers-70-contacts-with-russia-linked-operatives/ (18.03.2021).

Ullman R. H. (1983), Redefining Security, “International Security”, Vol. 8, No. 1, https://doi.org/10.2307/2538489.

Vitorino A., Letta E., Delors J., Lamy P., Bertoncini Y. (2016), The EU’s collective security: Stronger together!, https://www.euractiv.com/section/security/opinion/the-eus-collective-security-stronger-together (18.03.2021).

Wagner W., Anholt R. (2016), Resilience as the EU Global Strategy’s new leitmotif: pragmatic, problematic or promising?, “Contemporary Security Policy,” Vol. 37, No. 3, https://doi.org/10.1080/13523260.2016.1228034.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Strategiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.