Polityka państwa wobec przemian demograficznych w Polsce

Main Article Content

Iwetta Andruszkiewicz
Joanna Łebkowska

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie, że współczesna cywilizacja postępu technologicznego, medycznego, strukturalnego i światopoglądowego determinuje negatywne zmiany w strukturze rodzin oraz wzrost populacji osób starszych. Wśród postawionych hipotez badawczych w szczególności wskazać należy na fakt, iż współczesna polityka rodzinna powinna uwzględniać kontekst prokreacyjny, jak i rodzinny z udziałem starszego pokolenia, jako konsumenta i uczestnika usług rynkowych. Wnioski, które proponują autorki dotykają szeregu rozwiązań w zakresie polityki społecznej. Niekorzystna sytuacja demograficzna w Unii Europejskiej wyłania określone wyzwania dla polityki społecznej i demograficznej, wśród których wskazać należy na zmiany w postawach i zachowaniach indywidualnych wobec kwestii zawierania małżeństw i zakładania rodziny, zmiany w postawach prokreacyjnych, podnoszenie jakości życia wszystkich pokoleń, zapewnienie aktywnego uczestnictwa wszystkim pokoleniom w rozwoju demograficznym i społeczno-ekonomicznym kraju. Artykuł powstał z wykorzystaniem następujących metod badawczych: opisowej, porównawczej i analizy historycznej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Andruszkiewicz, I., & Łebkowska, J. (2021). Polityka państwa wobec przemian demograficznych w Polsce. Przegląd Strategiczny, (14), 489-497. https://doi.org/10.14746/ps.2021.1.28
Dział
HUMAN ASPECTS OF SECURITY
Biogramy autorów

Iwetta Andruszkiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Iwetta ANDRUSZKIEWICZ – Professor at Adam Mickiewicz University, an author of several dozen scientific articles on socio-economic issues including the role of women. Her research interests focus on social and economic policy, fundamental rights of women on the labour market and gender equality as a condition for the existence of democratic culture. In her current scientific and research work, she tries to compare theory and practice in the countries of the European Union. She is a beneficiary of the EU program: “Commercialization of scientific research results as a way to professional success of women scientists”, as well as an implementer of two EU programs: “Without Barriers – equal opportunities on the labor market at age 50+” and “Internships and practical training of scientific and research as well as teaching staff in enterprises” – the latter one is a project co-financed by the European Union. She is an expert in the Sejm of the 8th term on equality policy and a specialist for women’s labour market, women’s organisations, foundations and associations.

Joanna Łebkowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Joanna ŁEBKOWSKA – MA, graduated from Political Science and International Relations, a long-time academic teacher, an author of numerous scientific publications, a coach and a local government employee. In 2006–2007 an intern at the University of Potsdam, a beneficiary of the Socrates-Erasmus program.

Bibliografia

 1. Bruijn de J. (2003), Porównywalna wartość pracy i działania na rzecz równej płacy w Unii Europejskiej, in: Ekonomia i płeć, (eds.) A. Geske Dijkstra, J. Plantega, Gdańsk.
 2. Balcerzak-Paradowska B. (2006), Polityka rodzinna wobec starych i nowych wyzwań, in: Sześćdziesiąt lat polityki społecznej w Polsce, (ed.) A. Rączaszek, Katowice.
 3. Bauman Z. (2006), Płynna nowoczesność, Kraków.
 4. Dyrektywa Rady 76/207/EWG z dnia 9 lutego 1976 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, szkoleń i awansu zawodowego, oraz warunków pracy.
 5. Kotowska I. E. (1999), Przemiany demograficzne w Polsce w latach 90. w świetle koncepcji drugiego przejścia demograficznego, “Monografie i Opracowania”, No. 461.
 6. Michalewski A. (2001), Wybrane zagadnienia polskiej transformacji, in: Prace z zakresu ekonomii i politologii, (ed.) S. Rudolf, Kielce.
 7. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturacg i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Dz. U. 2017, poz. 1383.
 8. Opinie o obniżeniu wieku emerytalnego (2016), CBOS, Komunikat z badań, Warszawa.
 9. Rauziński R., Szczygielski K. (2010), Demograficzne uwarunkowania polityki społecznej w Unii Europejskiej, in: Międzynarodowa polityka społeczna – aspekty porównawcze, (ed.) A. Balcerzak-Paradowska, Warszawa–Katowice.
 10. Rosset E. (1973), Demografia polska w służbie postępu społecznego 1946–1971, Warszawa.
 11. Schubnell H. (1971), Bevolkerungswissenchaft und Bevolkerungspolitik, in: Zweite Europaische Bevolkerungskonferenz, Wiesbaden.
 12. Sosnowska A. (2007), Problemy demograficzne starej Europy, in: Procesy demograficzne a kapitał społeczny, (eds.) S. Kluza, K. Plotzke, Z. Sirojć, Warszawa.
 13. Wiek emerytalny kobiet i mężczyzn (2007), CBOS, Komunikat z badań, Warszawa.
 14. Założenia polityki ludnościowej w Polsce (2012), Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa.
 15. Zwalczanie dyskryminacji (2005), Wspólnotowy program działań na rzecz Zwalczania Dyskryminacji 2001–2006, Bruksela.