Polityka państwa wobec przemian demograficznych w Polsce
PDF (English)

Słowa kluczowe

polityka społeczna
polityka demograficzna
rodzina
aktywność zawodowa kobiet
rozwój ekonomiczno-społeczny

Jak cytować

Andruszkiewicz, I., & Łebkowska, J. (2021). Polityka państwa wobec przemian demograficznych w Polsce. Przegląd Strategiczny, (14), 489–497. https://doi.org/10.14746/ps.2021.1.28

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie, że współczesna cywilizacja postępu technologicznego, medycznego, strukturalnego i światopoglądowego determinuje negatywne zmiany w strukturze rodzin oraz wzrost populacji osób starszych. Wśród postawionych hipotez badawczych w szczególności wskazać należy na fakt, iż współczesna polityka rodzinna powinna uwzględniać kontekst prokreacyjny, jak i rodzinny z udziałem starszego pokolenia, jako konsumenta i uczestnika usług rynkowych. Wnioski, które proponują autorki dotykają szeregu rozwiązań w zakresie polityki społecznej. Niekorzystna sytuacja demograficzna w Unii Europejskiej wyłania określone wyzwania dla polityki społecznej i demograficznej, wśród których wskazać należy na zmiany w postawach i zachowaniach indywidualnych wobec kwestii zawierania małżeństw i zakładania rodziny, zmiany w postawach prokreacyjnych, podnoszenie jakości życia wszystkich pokoleń, zapewnienie aktywnego uczestnictwa wszystkim pokoleniom w rozwoju demograficznym i społeczno-ekonomicznym kraju. Artykuł powstał z wykorzystaniem następujących metod badawczych: opisowej, porównawczej i analizy historycznej.

https://doi.org/10.14746/ps.2021.1.28
PDF (English)

Bibliografia

Bruijn de J. (2003), Porównywalna wartość pracy i działania na rzecz równej płacy w Unii Europejskiej, in: Ekonomia i płeć, (eds.) A. Geske Dijkstra, J. Plantega, Gdańsk.

Balcerzak-Paradowska B. (2006), Polityka rodzinna wobec starych i nowych wyzwań, in: Sześćdziesiąt lat polityki społecznej w Polsce, (ed.) A. Rączaszek, Katowice.

Bauman Z. (2006), Płynna nowoczesność, Kraków.

Dyrektywa Rady 76/207/EWG z dnia 9 lutego 1976 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, szkoleń i awansu zawodowego, oraz warunków pracy.

Kotowska I. E. (1999), Przemiany demograficzne w Polsce w latach 90. w świetle koncepcji drugiego przejścia demograficznego, “Monografie i Opracowania”, No. 461.

Michalewski A. (2001), Wybrane zagadnienia polskiej transformacji, in: Prace z zakresu ekonomii i politologii, (ed.) S. Rudolf, Kielce.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturacg i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Dz. U. 2017, poz. 1383.

Opinie o obniżeniu wieku emerytalnego (2016), CBOS, Komunikat z badań, Warszawa.

Rauziński R., Szczygielski K. (2010), Demograficzne uwarunkowania polityki społecznej w Unii Europejskiej, in: Międzynarodowa polityka społeczna – aspekty porównawcze, (ed.) A. Balcerzak-Paradowska, Warszawa–Katowice.

Rosset E. (1973), Demografia polska w służbie postępu społecznego 1946–1971, Warszawa.

Schubnell H. (1971), Bevolkerungswissenchaft und Bevolkerungspolitik, in: Zweite Europaische Bevolkerungskonferenz, Wiesbaden.

Sosnowska A. (2007), Problemy demograficzne starej Europy, in: Procesy demograficzne a kapitał społeczny, (eds.) S. Kluza, K. Plotzke, Z. Sirojć, Warszawa.

Wiek emerytalny kobiet i mężczyzn (2007), CBOS, Komunikat z badań, Warszawa.

Założenia polityki ludnościowej w Polsce (2012), Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa.

Zwalczanie dyskryminacji (2005), Wspólnotowy program działań na rzecz Zwalczania Dyskryminacji 2001–2006, Bruksela.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Strategiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.