Praktyczny wymiar reagowania instytucji bezpieczeństwa publicznego na współczesne zamachy terrorystyczne
PDF (English)

Słowa kluczowe

terroryzm
reagowanie na zamachy
antyterroryzm
kontrterroryzm

Jak cytować

Stelmach, J. (2022). Praktyczny wymiar reagowania instytucji bezpieczeństwa publicznego na współczesne zamachy terrorystyczne. Przegląd Strategiczny, (15), 123–142. https://doi.org/10.14746/ps.2022.1.8

Abstrakt

Celem badań, których efekty zostały przedstawione w niniejszej publikacji, było zidentyfikowanie oraz wskazanie podstawowych obszarów zadaniowych, które są krytyczne w reagowaniu instytucji bezpieczeństwa publicznego na współczesne zamachy terrorystyczne. Z celem procesu badawczego koresponduje pytanie badawcze – jakie są podstawowe obszary zadaniowe instytucji bezpieczeństwa publicznego, które będą krytyczne w reagowaniu na współczesne zamachy terrorystyczne? Autor założył w hipotezie badawczej istnienie takich kluczowych obszarów zadaniowych, przyporządkowując je wstępnie do aktywności organizacyjnej, komunikacyjnej, edukacyjnej i logistycznej. Badania opisane w tekście oparto na metodach naukowych w postaci analizy dokumentów, analizy przypadków oraz obserwacji uczestniczącej. Uzyskane wyniki badań stały się podstawą do wypracowania kluczowych obszarów zadaniowych, które powinny być uwzględniane w przygotowaniu rozwiązań w zakresie instytucjonalnego reagowania na współczesne zamachy terrorystyczne. Wyniki badań dotyczą także szeregu uniwersalnych cech współczesnych zamachów terrorystycznych, które uwzględniają różnorodność metod oraz narzędzi stosowanych w ich przeprowadzeniu.

https://doi.org/10.14746/ps.2022.1.8
PDF (English)

Bibliografia

Art R. J., Richardson L. (eds.), (2007), Democracy and Counterterrorism: Lessons from the Past, United States Institute of Peace Press, Washington, DC.

Babbie E. (2019), Badania społeczne w praktyce, Warszawa.

Bodziany M. (2016), Triangulacja metod technik jakościowych, in: Teoretyczne i metodologiczne podstawy problemów z zakresu bezpieczeństwa, podręcznik akademicki, (eds.) Z. Ścibiorek, Z. Zamiar, Wrocław.

Caforio G. (2013), The Asymmetric Warfare Environment as Described by the Participants, “Connections” (18121098), [s. l.], Vol. 12, No. 2: 53–67, https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=asn&AN=95698483&lang=pl&site=ehost-live (18 fev. 2022). DOI https://doi.org/10.11610/Connections.12.2.03 DOI: https://doi.org/10.11610/Connections.12.2.03

Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (2021), Nietypowa forma terroryzmu według raportu Europolu, https://tpcoe.gov.pl/cpt/aktualnosci/1875,Nietypowa-forma-terroryzmu-wedlug-raportu-Europolu.html.

Chief Coroner of England and Wales (2019), Inquests arising from the deaths in the London Bridge and Borough Market terror attack, https://londonbridgeinquests.independent.gov.uk/wp-content/uploads/2019/11/Final-Report-on-Action-to-Prevent-Future-Deaths-Report.pdf.

Chunlin L., Chong-Kuan T., Yea-Saen F. I., Tat-Seng L. (2012), The Security Risk Assessment Methodology, Procedia Engineering, Vol. 43: 600–609, DOI: https://www.doi.org/10.1016/j.proeng.2012.08.106. DOI: https://doi.org/10.1016/j.proeng.2012.08.106

Coroner’s Report (2011), Coroner’s Inquests into the London Bombings of 7 July 2005, https://image.guardian.co.uk/sys-files/Guardian/documents/2011/05/06/rule43-report.pdf.

Coroner’s report (2019), Inquests arising from the deaths in the London Bridge and borough market terror attack, https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2019/11/London-Bridge-Borough-Market-Terror-Attack-2019-0332.pdf.

Deloughery K. (2013), Simultaneous Attacks by Terrorist Organisations, “Perspectives on Terrorism”, 7(6): 79–89, http://www.jstor.org/stable/26297066.

Destein J. (2020), The rise of revenge terrorism, “The Journal of Counterterrorism & Homeland Security International”, Vol. 25, No. 4.

Draca M., Machin S., Witt R. (2011), Panic on the Streets of London: Police, Crime, and the July 2005 Terror Attacks, “American Economic Review”, Vol. 101 (August): 2157–2181, http://www.aeaweb.org/articles.php?doi=10.1257/aer.101.5.2157. DOI: https://doi.org/10.1257/aer.101.5.2157

European Commission (2020), Terrorism Risk Assessment of Public Spaces for Practitioners, https://ec.europa.eu/newsroom/pps/items/674909.

European Council, The EU’s response to terrorism, https://www.consilium.europa.eu/en/policies/fight-against-terrorism/.

Evaluering av politiets innsats (2012), https://www.politiet.no/globalassets/04-aktuelt-tall-og-fakta/22-juli/22juli11-evaluering-av-polities-innsats.pdf.

Federal Emergency Management Agency, FEMA (2002), Managing the Emergency Consequences of Terrorist Incidents, https://www.fema.gov/pdf/plan/managingemerconseq.pdf.

FEMA (2002), Managing the Emergency Consequences of Terrorist Incidents, https://www.fema.gov/pdf/plan/managingemerconseq.pdf.

Forest J. J. F. (2015), Essentials of counterterrorism.

Ganor B. (2005), The Counter-terrorism Puzzle. A Guide for Decision Makers, New York.

Crenshaw M., LaFree G. (2017), Countering Terrorism. Brookings Institution Press, http://www.jstor.org/stable/10.7864/j.ctt1hfr14r.

Grocki R. (2020), Zarządzanie kryzysowe. Dobre praktyki, Warszawa.

Harris T. (2016), London’s Preparedness to Respond to a Major Terrorist Incident, https://www.london.gov.uk/sites/default/files/londons_preparedness_to_respond_to_a_major_terrorist_incident_-_independent_review_oct_2016.pdf.

Independent Police Complaints Commission, IPCC (2018), Borough Market Report into the fatal shootings by police of Khuram Butt, Rachid Redouane, Youssef Zaghba and the serious injury of Mr A, Borough Market, https://policeconduct.gov.uk/sites/default/files/Borough_Market_Final_report_for_publication.pdf.

Intelligence and Security Committee GB (2006), Government Response to the Intelligence and Security Committee’s Report into the London Terrorist Attacks on 7 July 2005, https://irp.fas.org/world/uk/govres_7july.pdf.

Interpol (2018), The Protection of Critical Infrastructures against terrorist attacks: Compendium ff Good Practices, https://www.un.org/securitycouncil/ctc/sites/www.un.org.securitycouncil.ctc/files/files/documents/2021/Jan/compendium_of_good_practices_eng.pdf.

Jałoszyński K. (2021), Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji “Boa”, Szczytno.

Kruglanski A. W., Kopetz C., Szumowska E. (2021), The Psychology of Extremism: A Motivational Perspective (1st ed.), Routledge, New York, https://doi.org/10.4324/9781003030898. DOI: https://doi.org/10.4324/9781003030898-1

LaFree G., Schwarzenbach A. (2021), Micro and macro-level risk factors for extremism and terrorism: Toward a criminology of extremist violence, https://doi.org/10.1515/mks-2021-0127. DOI: https://doi.org/10.1515/mks-2021-0127

Maresova P., Kuca K. (2015), Analysis of terrorist attacks in European countries – injuries, casualties and weapons, Mil. Med. Sci. Lett. (Vol. Zdrav. Listy), Vol. 84(2), ISSN 0372-7025, DOI: https://www.doi.org/10.31482/mmsl.2015.004. DOI: https://doi.org/10.31482/mmsl.2015.004

Newman G. R., Clarke R. V. (2008), Policing Terrorism: An Executive’s Guide, https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/policing-terrorism-executives-guide.

NOU 2012: 14, Rapport fra 22. juli-kommisjonen (2012), https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2012-14/id697260/.

Pauwels A. (2020), Prevention of Gun-, Knife-, Bomb- and Arson-based Killings by Single Terrorists, in: Handbook of Terrorism Prevention and Preparedness, (ed.) A. P. Schmid, The International Centre for Counter-Terrorism – The Hague (ICCT).

Police report (2012), 22. juli 2011, Evaluering av politiets innsats, https://www.politiet.no/globalassets/04-aktuelt-tall-og-fakta/22-juli/22juli11-evaluering-av-polities-innsats.pdf

Police report (2012), 22. juli 2011, Evaluering av politiets innsats, https://www.politiet.no/globalassets/04-aktuelt-tall-og-fakta/22-juli/22juli11-evaluering-av-polities-innsats.pdf.

Prime Minister (2006), Government Response to the Intelligence and Security Committee’s Report into the London Terrorist Attacks on 7 July 2005, https://irp.fas.org/world/uk/govres_7july.pdf.

Radicalisation Awareness Network, RAN (2020), Responding to terror attacks, https://ec.europa.eu/home-affairs/pages/page/responding-terror-attacks_en.

RAND Corporation (2004), Protecting Emergency Responders, Vol. 3 – Safety Management in Disaster and Terrorism Response.

Renard T. (2021), Counter-Terrorism as a Public Policy: Theoretical Insights and Broader Reflections on the State of Counter-Terrorism Research, “Perspectives on Terrorism”, Vol. 15, Issue 4, https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/customsites/perspectives-on-terrorism/2021/issue-4/renard.pdf.

Schmid A. P., Forest J., Lowe T. (2021), Counter-Terrorism Studies: A Glimpse at the Current State of Research, “Perspectives on Terrorism”, Vol. 15, Issue 4, https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/customsites/perspectives-on-terrorism/2021/issue-4/schmid-et-al.pdf.

Schmid A. P. (2012), Twelve Rules for Preventing and Countering Terrorism by Alex P. Schmid, “Perspectives on Terrorism”, Vol. 6, Issue 3, https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/customsites/perspectives-on-terrorism/2012/issue-3/twelve-rules-for-preventing-and-countering-terrorism--alex-p.-schimid.pdf.

Schmid A. P. (2021), Layers of Preventive Measures for Soft Target Protection against Terrorist Attacks, in: Handbook of Terrorism Prevention and Preparedness, (ed.) A. P. Schmid, The International Centre for Counter-Terrorism – The Hague (ICCT).

Stelmach J. (2021), Reagowanie na zamachy. Dobre praktyki i rekomendacje, Wrocław.

Stępiński M. (2015), Teoretyczne i prawno-organizacyjne uwarunkowania decyzji dowódczych w Policji, Szczytno.

Strom K. J., Eyerman J., Interagency Coordination: Lessons Learned From the 2005 London Train Bombings, https://www.ojp.gov/pdffiles1/nij/224088.pdf.

TE-SAT, (2019–2021), EU Terrorism Situation & Trend Report, https://www.europol.europa.eu/publications-events/main-reports/eu-terrorism-situation-and-trend-report.

TE-SAT (2021), European Union Terrorism Situation and Trend report 2021, https://www.europol.europa.eu/publication-events/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-2021-te-sat.

Uttekar P. (2021), What Is the Golden Hour in Medicine?, https://www.medicinenet.com/what_is_the_golden_hour_in_medicine/article.htm.

Wojciechowski S. (2017), Współczesny terroryzm w Unii Europejskiej – syndrom wielogłowej hydry, “Przegląd Strategiczny”, 0(10): 295–306, DOI: https://www.doi.org/10.14746/ps.2017.1.16. DOI: https://doi.org/10.14746/ps.2017.1.16

Wood M. (2020), Lessons from the Norway terror attack, https://www.police1.com/mass-casualty/articles/lessons-from-the-norway-terror-attack-yqryvkU9N0q8qdYT/.

Wosek W. (2017), Specjalne użycie broni – konieczność działań a prawa człowieka, in: Specjalne użycie broni. Stan obecny, zagrożenia, propozycje rozwiązań, (eds.) K. Jałoszyński, W. Zubrzycki, J. Stelmach, Szczytno.

Wróbel R. (2018), Stopnie alarmowe w działaniach antyterrorystycznych organów administracji publicznej, Warszawa.

Wróbel R. (2020), Conditions determining decisions on the announcement, change and revocation of alert levels and CRP alert levels, “Scientific Journal of the Military University of Land Forces”, 52(2), DOI: https://www.doi.org/10.5604/01.3001.0014.2546. DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.2546

Zubrzycki W. (2014), Antyterrorystyczne formacje policji w przypadku zbrojnej agresji na RP, Szczytno.