Migracje zagraniczne do Polski a problem bezpieczeństwa społeczno-politycznego
PDF

Słowa kluczowe

Migracje
Migrations
Migracje zagraniczne
International migrations
Bezpieczeństwo
Security

Jak cytować

Adamczyk, A. (2013). Migracje zagraniczne do Polski a problem bezpieczeństwa społeczno-politycznego. Przegląd Strategiczny, (2), 219–237. https://doi.org/10.14746/ps.2013.2.14

Abstrakt

Przedmiotem niniejszego artykułu są rozważania na temat wpływu procesów migracyjnych do Polski na poziom bezpieczeństwa społeczno-politycznego państwa i jego obywateli. Problemu, który od początku lat 90. XX wieku budził wiele emocji, ponieważ dla części polskiego społeczeństwa obecność imigrantów wywoływała niepokój, a w opinii innych była pożądana. Dokonano analizy napływu cudzoziemców do Polski na pobyt stały z podziałem na ich pochodzenie oraz rozmiarów przepływu imigrantów przez polskie granice. Odniesiono się także do konkretnych przykładów demonstracji niezadowolenia Polaków z powodu obecności obcokrajowców. Odwołano się do niekorzystnych zjawisk, które w opinii Polaków pojawiły się wraz z napływem imigrantów i mogły nadwyrężyć poziom bezpieczeństwa. Do nich zaliczono: wzrost przestępczości, nielegalnej imigracji, nielegalnego zatrudnienia i wykupu polskiej ziemi. Analiza tych czterech zagadnień miała na celu zbadanie czy rzeczywiście są one realnym zagrożeniem.
https://doi.org/10.14746/ps.2013.2.14
PDF

Bibliografia

Adamczyk A. (2012), Społeczno-polityczne implikacje imigracji do Polski w latach 1989–2007, Poznań.

Ausländische Staatsangehörige machen 6,5% der EU27 Bevölkerung im Jahr 2010 (14. Juli 2011), http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-14072011-BP/DE/3-14072011-BP-DE.PDF (dostęp: 4.09.2013).

Dane statystyczne Komendy Głównej Policji, http://www.kgp.gov.pl.

Dane statystyczne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, https://www.msw.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/przeciwdzialanie-handl/dane-statystyczne/9321,Dane-statystyczne.html (dostęp: 15.09.2013).

Dane statystyczne Urzędu do Spraw Cudzoziemców, lata 1995–2012.

Druk nr 1659 z dnia 1 lutego 2013 roku o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/DBD2D835B538A281C1257BD5002BECC8/%24File/1659.pdf (dostęp : 4.09.2013).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/52/WE z dnia 18 czerwca 2009 roku przewidująca minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich, Dz. U. UE. L. 2009, nr 168, poz. 24.

Boswell Ch. (2006), Migration Control in Europe after 9/11: Explaining the Absence of Securitization, www.utexas.edu/cola/centers/european_studies/_files/pdf/immigration-policy-conference/boswell.pdf 22.07.2009 (dostęp: 15.09.2013).

Brzezińska-Waleszczyk M., Nowa akcja narodowców. ,,Nie zgadzamy się na przyjmowanie przez Polskę imigrantów z obcych kręgów cywilizacyjnych”, http://www.fronda.pl/a/nowa-akcja-narodowcow-nie-zgadzamy-sie-na-przyjmowanie-przez-polske-imigrantow-z-obcych-kregow-cywilizacyjnych,30031.html (dostęp: 15.09.2013).

Fusiecki J. (2010), Wojna o meczet na Ochocie przeniosła się do Internetu, http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34889,7822082,Wojna_o_meczet_na_Ochocie_przeniosla_sie_do_internetu.html (dostęp: 18.09.2013).

Huysmans J. (2000), The European Union and securitization of migration, ,,Journal of Common Market Studies”, Vol. 38, No. 5.

Jok (2010), Więcej za uchodźcami niż przeciwko nim, http://miasta.gazeta.pl/miasto/1,96987,7838750,Wiecej_za_uchodzcami_niz_przeciwko_nim.html (dostęp : 18.08.2013).

Klimowska J., Medek J. (2013), Białystok. Tu obcych wita się ogniem, http://wyborcza.pl/piatekekstra/1,132513,13962731,Bialystok__Tu_obcych_wita_sie_ogniem.html#TRrelSST (dostęp: 18.08.2013).

Kornat M. (2013), Brunatna księga 2011–2012, Warszawa

Mieszkańcy wsi o integracji europejskiej: opinie, wiedza, poinformowanie. Główne wyniki badań (2002), Warszawa, http://www.agro-info.org.pl/Mieszkancy_wsi_o_integracji.pdf (dostęp: 15.12.2006).

Migracje zagraniczne ludności 2002 (2003), GUS, Warszawa.

Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Spraw Wewnętrznych (Nr 82) z dnia 7 maja 2013 roku, Kancelaria Sejmu. Biuro Komisji Sejmowych, http://orka.sejm.gov.pl/zapisy7.nsf/0/B02309A52ED59566C1257B670049BFAF/%24File/0175907.pdf (dostęp: 4.09.2013).

Pietrzak A. (2004), Przemycanie ludzi do Polski, CBOS Komunikat z badań, Warszawa.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 51 w dniu 10 stycznia 2013 roku, Senat RP, Zapis stenograficzny, http://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/posiedzenia,9,3,komisja-rolnictwa-i-rozwoju-wsi.html (dostęp: 18.08.2013).

Protest mieszkańców Włoch przeciwko budowie meczetu wraz z zapleczem biurowo-usługowym przy ul. Dymnej we Włochach, http://www.willawlochy.org.pl/stowarzyszenie/14-interwencje/30-inicjatywa-mieszkacow-wloch-w-sprawie-meczetu (dostęp: 28.08.2013).

Raport na temat realizacji polityki w zakresie migracji i azylu (2013), Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce, Warszawa.

Roczne sprawozdania Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji, lata 2002–2012.

Roczne sprawozdania Komendy Głównej Straży Granicznej, lata 2003–2012.

Roczne sprawozdania Państwowej Inspekcji Pracy, 2008–2012.

Roczne sprawozdania Służb Więziennych, http://www.sw.gov.pl.

Rocznik Demograficzny, 1997–2012.

Rocznik Statystyczny Demografii, 1995–1996.

Sekściński A. (2010), Polityczne uwarunkowania bezpieczeństwa wewnętrznego Polski w XXI wieku, http://www.fsap.pl/documents/publications/Referat_Polityczne_uwarunkowania_bezpiecze%C5%84stwa_wewn_Polski_w_XXI_wieku.pdf (dostęp: 18.08.2013).

Strzeszewski M. (2003), Motywy poparcia lub odrzucenia integracji, CBOS Komunikat z badań, Warszawa.

Szymanik G. (2012), Włochy nie chcą meczetu. ,,Trzeba zatrzymać tę budowę”, http://wyborcza.pl/1,126565,12373400,Wlochy_nie_chca_meczetu___Trzeba_zatrzymac_te_budowe_.html (dostęp: 28.08.2013).

Ustalenia z dnia 11 stycznia 2013 roku zawarte pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych a Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjnym Rolników Województwa Zachodniopomorskiego, http://www.minrol.gov.pl/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Ustalenia-w-sprawie-slupow-podpisane (dostęp: 17.09.2013).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny, Dz. U. 1997, Nr 88, poz. 553 z późniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach, Dz. U. 2011, Nr 264, poz. 1573 z późniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz. U. 2013, poz. 674.

Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 roku o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 2012, poz. 769.

Wenzel M. (2004), Obcokrajowcy w Polsce, CBOS Komunikat z badań, Warszawa.

Wenzel M. (2005), Opinie ludności z krajów Europy Środkowej i imigrantach i uchodźcach, CBOS Komunikat z badań, Warszawa.

Wenzel M. (2009), Stosunek do obcokrajowców w Polsce, Badania, Ekspertyzy, Rekomendacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

Wojdalski J. (2013), Meczet we Włochach – decyzja odmowna, ,,Informator Ochoty i Włoch”, nr 7, 26.04-9.05.2013.

Wybieralski M. (2009), Awantura o minaret w Poznaniu, http://wyborcza.pl/1,76842,6772198,Awantura_o_minaret_w_Poznaniu.html (dostęp: 28.08.2013).

Zapobieganie handlowi ludźmi w Polsce. Materiały do raportu za lata 2009–2011 (2012), MSW, Warszawa.

Żbikowska I. (2013), Rasizm kwitnie na opolskich murach, http://opole.gazeta.pl/opole/1,35114,14473758,Rasizm_kwitnie_na_opolskich_murach.html#TRrelSST (dostęp : 28.08.2013).