Migracje zagraniczne do Polski a problem bezpieczeństwa społeczno-politycznego

Main Article Content

Anita Adamczyk

Abstrakt

Przedmiotem niniejszego artykułu są rozważania na temat wpływu procesów migracyjnych do Polski na poziom bezpieczeństwa społeczno-politycznego państwa i jego obywateli. Problemu, który od początku lat 90. XX wieku budził wiele emocji, ponieważ dla części polskiego społeczeństwa obecność imigrantów wywoływała niepokój, a w opinii innych była pożądana. Dokonano analizy napływu cudzoziemców do Polski na pobyt stały z podziałem na ich pochodzenie oraz rozmiarów przepływu imigrantów przez polskie granice. Odniesiono się także do konkretnych przykładów demonstracji niezadowolenia Polaków z powodu obecności obcokrajowców. Odwołano się do niekorzystnych zjawisk, które w opinii Polaków pojawiły się wraz z napływem imigrantów i mogły nadwyrężyć poziom bezpieczeństwa. Do nich zaliczono: wzrost przestępczości, nielegalnej imigracji, nielegalnego zatrudnienia i wykupu polskiej ziemi. Analiza tych czterech zagadnień miała na celu zbadanie czy rzeczywiście są one realnym zagrożeniem.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Adamczyk, A. (2013). Migracje zagraniczne do Polski a problem bezpieczeństwa społeczno-politycznego. Przegląd Strategiczny, (2), 219-237. https://doi.org/10.14746/ps.2013.2.14
Dział
Bezpieczeństwo społeczno-ekonomiczne

Bibliografia

 1. Adamczyk A. (2012), Społeczno-polityczne implikacje imigracji do Polski w latach 1989–2007, Poznań.
 2. Ausländische Staatsangehörige machen 6,5% der EU27 Bevölkerung im Jahr 2010 (14. Juli 2011), http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-14072011-BP/DE/3-14072011-BP-DE.PDF (dostęp: 4.09.2013).
 3. Dane statystyczne Komendy Głównej Policji, http://www.kgp.gov.pl.
 4. Dane statystyczne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, https://www.msw.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/przeciwdzialanie-handl/dane-statystyczne/9321,Dane-statystyczne.html (dostęp: 15.09.2013).
 5. Dane statystyczne Urzędu do Spraw Cudzoziemców, lata 1995–2012.
 6. Druk nr 1659 z dnia 1 lutego 2013 roku o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/DBD2D835B538A281C1257BD5002BECC8/%24File/1659.pdf (dostęp : 4.09.2013).
 7. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/52/WE z dnia 18 czerwca 2009 roku przewidująca minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich, Dz. U. UE. L. 2009, nr 168, poz. 24.
 8. Boswell Ch. (2006), Migration Control in Europe after 9/11: Explaining the Absence of Securitization, www.utexas.edu/cola/centers/european_studies/_files/pdf/immigration-policy-conference/boswell.pdf 22.07.2009 (dostęp: 15.09.2013).
 9. Brzezińska-Waleszczyk M., Nowa akcja narodowców. ,,Nie zgadzamy się na przyjmowanie przez Polskę imigrantów z obcych kręgów cywilizacyjnych”, http://www.fronda.pl/a/nowa-akcja-narodowcow-nie-zgadzamy-sie-na-przyjmowanie-przez-polske-imigrantow-z-obcych-kregow-cywilizacyjnych,30031.html (dostęp: 15.09.2013).
 10. Fusiecki J. (2010), Wojna o meczet na Ochocie przeniosła się do Internetu, http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34889,7822082,Wojna_o_meczet_na_Ochocie_przeniosla_sie_do_internetu.html (dostęp: 18.09.2013).
 11. Huysmans J. (2000), The European Union and securitization of migration, ,,Journal of Common Market Studies”, Vol. 38, No. 5.
 12. Jok (2010), Więcej za uchodźcami niż przeciwko nim, http://miasta.gazeta.pl/miasto/1,96987,7838750,Wiecej_za_uchodzcami_niz_przeciwko_nim.html (dostęp : 18.08.2013).
 13. Klimowska J., Medek J. (2013), Białystok. Tu obcych wita się ogniem, http://wyborcza.pl/piatekekstra/1,132513,13962731,Bialystok__Tu_obcych_wita_sie_ogniem.html#TRrelSST (dostęp: 18.08.2013).
 14. Kornat M. (2013), Brunatna księga 2011–2012, Warszawa
 15. Mieszkańcy wsi o integracji europejskiej: opinie, wiedza, poinformowanie. Główne wyniki badań (2002), Warszawa, http://www.agro-info.org.pl/Mieszkancy_wsi_o_integracji.pdf (dostęp: 15.12.2006).
 16. Migracje zagraniczne ludności 2002 (2003), GUS, Warszawa.
 17. Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Spraw Wewnętrznych (Nr 82) z dnia 7 maja 2013 roku, Kancelaria Sejmu. Biuro Komisji Sejmowych, http://orka.sejm.gov.pl/zapisy7.nsf/0/B02309A52ED59566C1257B670049BFAF/%24File/0175907.pdf (dostęp: 4.09.2013).
 18. Pietrzak A. (2004), Przemycanie ludzi do Polski, CBOS Komunikat z badań, Warszawa.
 19. Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 51 w dniu 10 stycznia 2013 roku, Senat RP, Zapis stenograficzny, http://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/posiedzenia,9,3,komisja-rolnictwa-i-rozwoju-wsi.html (dostęp: 18.08.2013).
 20. Protest mieszkańców Włoch przeciwko budowie meczetu wraz z zapleczem biurowo-usługowym przy ul. Dymnej we Włochach, http://www.willawlochy.org.pl/stowarzyszenie/14-interwencje/30-inicjatywa-mieszkacow-wloch-w-sprawie-meczetu (dostęp: 28.08.2013).
 21. Raport na temat realizacji polityki w zakresie migracji i azylu (2013), Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce, Warszawa.
 22. Roczne sprawozdania Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji, lata 2002–2012.
 23. Roczne sprawozdania Komendy Głównej Straży Granicznej, lata 2003–2012.
 24. Roczne sprawozdania Państwowej Inspekcji Pracy, 2008–2012.
 25. Roczne sprawozdania Służb Więziennych, http://www.sw.gov.pl.
 26. Rocznik Demograficzny, 1997–2012.
 27. Rocznik Statystyczny Demografii, 1995–1996.
 28. Sekściński A. (2010), Polityczne uwarunkowania bezpieczeństwa wewnętrznego Polski w XXI wieku, http://www.fsap.pl/documents/publications/Referat_Polityczne_uwarunkowania_bezpiecze%C5%84stwa_wewn_Polski_w_XXI_wieku.pdf (dostęp: 18.08.2013).
 29. Strzeszewski M. (2003), Motywy poparcia lub odrzucenia integracji, CBOS Komunikat z badań, Warszawa.
 30. Szymanik G. (2012), Włochy nie chcą meczetu. ,,Trzeba zatrzymać tę budowę”, http://wyborcza.pl/1,126565,12373400,Wlochy_nie_chca_meczetu___Trzeba_zatrzymac_te_budowe_.html (dostęp: 28.08.2013).
 31. Ustalenia z dnia 11 stycznia 2013 roku zawarte pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych a Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjnym Rolników Województwa Zachodniopomorskiego, http://www.minrol.gov.pl/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Ustalenia-w-sprawie-slupow-podpisane (dostęp: 17.09.2013).
 32. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny, Dz. U. 1997, Nr 88, poz. 553 z późniejszymi zmianami.
 33. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach, Dz. U. 2011, Nr 264, poz. 1573 z późniejszymi zmianami.
 34. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz. U. 2013, poz. 674.
 35. Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 roku o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 2012, poz. 769.
 36. Wenzel M. (2004), Obcokrajowcy w Polsce, CBOS Komunikat z badań, Warszawa.
 37. Wenzel M. (2005), Opinie ludności z krajów Europy Środkowej i imigrantach i uchodźcach, CBOS Komunikat z badań, Warszawa.
 38. Wenzel M. (2009), Stosunek do obcokrajowców w Polsce, Badania, Ekspertyzy, Rekomendacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 39. Wojdalski J. (2013), Meczet we Włochach – decyzja odmowna, ,,Informator Ochoty i Włoch”, nr 7, 26.04-9.05.2013.
 40. Wybieralski M. (2009), Awantura o minaret w Poznaniu, http://wyborcza.pl/1,76842,6772198,Awantura_o_minaret_w_Poznaniu.html (dostęp: 28.08.2013).
 41. Zapobieganie handlowi ludźmi w Polsce. Materiały do raportu za lata 2009–2011 (2012), MSW, Warszawa.
 42. Żbikowska I. (2013), Rasizm kwitnie na opolskich murach, http://opole.gazeta.pl/opole/1,35114,14473758,Rasizm_kwitnie_na_opolskich_murach.html#TRrelSST (dostęp : 28.08.2013).