Bezpieczeństwo socjalne a wykluczenie społeczne
PDF

Słowa kluczowe

Bezpieczeństwo społeczne
Wykluczenie społeczne

Jak cytować

Zakrzewski, S. (2013). Bezpieczeństwo socjalne a wykluczenie społeczne. Przegląd Strategiczny, (1), 165–174. https://doi.org/10.14746/ps.2013.1.11

Abstrakt

Wśród niematerialnych potrzeb ludzkich do najważniejszych, z punktu widzenia polityki społecznej, należy potrzeba bezpieczeństwa. Stąd takim istotnym problemem jest gwarantowanie obywatelom poczucia bezpieczeństwa socjalnego. Choć z jednej strony, rozwój gospodarczy przynosi za sobą wzrost zamożności społeczeństwa, a co za tym idzie, wzrost poczucia bezpieczeństwa socjalnego, z drugiej strony w społeczeństwie nadal występują osoby i grupy, które, z różnych powodów, nie korzystają z owoców owego postępu. Dotyczy to zwłaszcza tych, którzy maja ograniczony dostęp do podstawowych dóbr i usług powszechnie przysługujących. Ta kategoria osób – to osoby wykluczone, czy też marginalizowane społecznie. Dla wykluczenia społecznego najbardziej charakterystyczne są trzy cechy: niski poziom uczestnictwa w życiu społecznym, długotrwałość i niedobrowolność takiej sytuacji, ograniczenie możliwości korzystania z podstawowych praw obywatelskich. Kwestia wykluczenia społecznego od niedawna została uznana przez Unię Europejską za jeden z podstawowych problemów społecznych. Stąd ogłoszenie roku 2010 Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym i podjęcie konkretnych działań w celu ograniczenia tych zjawisk. Daje to nadzieję, że tak w Unii Europejskiej, jak i w Polsce uda się zmniejszyć ilościowe rozmiary wykluczenia społecznego.
https://doi.org/10.14746/ps.2013.1.11
PDF

Bibliografia

Chrostowska B., Marginalizacja społeczna i jej identyfikacja, w: Działania społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku, red. E. Kantowicz, A. Olubiński, Toruń 2003.

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1098/2008/WE z 22 października 2008 r. w sprawie Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010), Dziennik Urzędowy UE L 298, 7.11.2008.

Gogacka M., Rola Europejskiego Funduszu Społecznego w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, w: Od wykluczenia do elity. Jakość życia, red. R. Derbis, Częstochowa 2008.

Kotlarska-Michalska A., Nowe kategorie społeczne, w: Współczesne społeczeństwo polskie, red. R. Suchocka, Poznań 2002.

Kotlarska-Michalska A., Życie poza strukturami społecznymi jako efekt przemian społecznych w Polsce, w: Współczesne społeczeństwo polskie. Przemiany struktury społecznej, red. R. Suchocka, Poznań 2005.

Kowalak T., Marginalność i marginalizacja społeczna, Warszawa 1998.

Księżopolski M., Bezpieczeństwo socjalne, w: Leksykon polityki społecznej, red. B. Rysz-Ko-walczyk, Warszawa 2001.

Luhmann N., Teoria polityczna państwa bezpieczeństwa socjalnego, Warszawa 1994.

Magierek D., Polityka społeczna w Strategii Lizbońskiej, w: Europejska polityka społeczna, red. R. Gabryszak, D. Magierek, Warszawa 2011.

Orłowska M., Słowo wstępne, w: Skazani na wykluczenie, red. M. Orłowska, Warszawa 2005.

Piekut-Brodzka D. M., Związki polityki społecznej i pracy socjalnej a bezpieczeństwo socjalne, Bezpieczeństwo socjalne, red. L. Frąckiewicz, Katowice 2003.

Rymsza M., W poszukiwaniu równowagi pomiędzy elastycznością rynku pracy i bezpieczeństwem socjalnym. Polska w drodze do flexcurity?, w: Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne. Flexcurity po polsku?, red. M. Rymsza, Warszawa 2005..

Sowińska A., Strategie zaradcze w sytuacjach utraty poczucia bezpieczeństwa socjalnego, w: Bezpieczeństwo socjalne, red. L. Frąckiewicz, Katowice 2003.

Szarfenberg R., Bezpieczeństwo socjalne a wykluczenie społeczne, w: Bezpieczeństwo socjalne, red. L. Frąckiewicz, Katowice 2003.

Trafiałek E., Marginalizacja ludzi starszych a dylematy polityki społecznej, w: Działania społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku, red. E. Kantowicz, A. Olubiński, Toruń 2003.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, Dz. U. 2013, poz. 182.