Niemiecka chadecja o zapewnieniu bezpieczeństwa ekologicznego poprzez międzynarodową współpracę
PDF (English)

Słowa kluczowe

CDU
CSU
polityka europejska
bezpieczeństwo ekologiczne
wybory do Bundestagu
wybory do Parlamentu Europejskiego
Unia Europejska
Organizacja Narodów Zjednoczonych

Jak cytować

Bielawska, A. (2023). Niemiecka chadecja o zapewnieniu bezpieczeństwa ekologicznego poprzez międzynarodową współpracę. Przegląd Strategiczny, (16), 261–280. https://doi.org/10.14746/ps.2023.1.19

Abstrakt

Celem artykułu jest przestawienie pozycji Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej Niemiec (CDU) i Unii Chrześcijańsko-Społecznej (CSU) wobec zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego poprzez międzynarodową współpracę w ramach Unii Europejskiej oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych. Analizie poddane zostały programy wyborcze na wybory do Bundestagu oraz Parlamentu Europejskiego, które zostały opublikowane przez niemieckie partie chadeckie w latach 1990–2021.

https://doi.org/10.14746/ps.2023.1.19
PDF (English)

Bibliografia

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) (2008), Nationale Strategie für die nachhaltige Nutzung und den Schutz der Meere, Berlin.

Centrum Monitorowania Rozwoju Zrównoważonego (CMRZ) (2021), https://www.eesc.europa.eu/pl/sections-other-bodies/observatories/sustainable-development-observatory (06.04.2022).

Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas. Geneva, 29 April 1958 (1958), https://treaties.un.org/doc/Treaties/1966/03/19660320%2002-16%20AM/Ch_XXI_01_2_3_4_5p.pdf (12.06.2021).

„CSU-Europawahlprogramm 2009”. Beschluss des CSU-Parteiausschusses vom 9. Mai 2009, https://www.hss.de/fileadmin/user_upload/HSS/Dokumente/ACSP/Europawahlen/EPW_2009.pdf (15.01.2020).

Das Programm für Stabilität und Erneuerung. Gemeinsam für ein modernes Deutschland (2021), https://www.hss.de/fileadmin/user_upload/HSS/Dokumente/ACSP/Bundestagswahlen/BTW_2021_CDU_CSU.pdf (07.12.2021).

„Deutschlands Chancen nutzen. Wachstum. Arbeit. Sicherheit”. Regierungsprogramm 2005–2009 (2005), https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=6c914ac8-7c46-b010-b1a1-24aa4261d24b&groupId=252038 (01.10.2020).

Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE (2003), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 25.10.2003, L 275/32, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX: 32003L0087&from=PL (01.10.2020).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (wersja przekształcona) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2018), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 21.12.2018, L 328, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=PL (15.01.2021).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej) (2008), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia

6.2008, L 164, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32008 L0056 (01.10.2020).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2008), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 22.11.2008, L 312, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0098&from=PL (25.03.2021).

„Europa – gut für Deutschland”. Erklärung der Christlich Demokratischen Union Deutschlands zur Europawahl 1994 (1994), https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=ddf5cb79-88e8-ec52-c5ce-4510ffa023c1&groupId=252038 (01.10.2019).

„Europa-Manifest der CDU”. Beschluss des Bundesvorstands der Christlich Demokratischen Union Deutschlands am 22. März 2004 (2004), https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=6be1c975-efd2-a714-0406-7d5cedb494c4&groupId=252038 (01.10.2019).

„Europa muss man richtig machen”. Beschluß des 12. Parteitags in Erfurt 25. bis 27. April 1999 (1999), https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=4e331282-7ec1-8172-eca1-ba413a6c727a&groupId=252038 (05.10.2019).

European Commission (2021), Farm to Fork Strategy. For a fair, healthy and environmentally-friendly food system, https://ec.europa.eu/food/system/files/2020-05/f2f_action-plan_2020_strategy-info_en.pdf (15.01.2021).

Europejska Agencja Środowiska (EEA) (2021), https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/eea_pl (06.04.2022).

„Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben”. Regierungsprogramm 2017–2021 (2017), https://www.cdu.de/system/tdf/media/dokumente/170703regierungsprogramm2017.pdf?file=1 (12.06.2020).

„Für ein starkes Bayern in Europa 2004–2009”. Wahlprogramm zur Europawahl 2004 (2004), https://www.hss.de/fileadmin/user_upload/HSS/Dokumente/ACSP/Europawahlen/CSU-Programm_EPW_2004_01.pdf (22.04.2019).

„Für eine starke Stimme in Europa”. Gemeinsamer Wahlaufruf von CDU und CSU zur Europawahl am 7. Juni 2009 (2009), https://www.cdu.de/system/tdf/media/dokumente/090525-cducsu-europa2009-wahlaufruf.pdf?file=1&type=field_collection_item&id=545 (05.10.2020).

Garczewski K. (2017), Energiewende w polityce ekologicznej i energetycznej Republiki Federalnej Niemiec – zarys problematyki, in: Współczesne problemy ekologiczne świata, (ed.) A. Garczewska, Toruń.

„Gemeinsam erfolgreich für Deutschland”. Regierungsprogramm 2013–2017 (2013), https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=9d6f34de-bd31-556e-ba5b-a5792f330aa4&groupId=252038 (05.10.2019).

„Gemeinsam erfolgreich in Europa”. Europapolitischer Beschluss des 26. Parteitags der CDU Deutschlands, 26. Parteitag der CDU Deutschlands, 5. April 2014, Messe Berlin (2014), https://www.cdu.de/sites/default/files/media/140405-beschlussgemeinsam-erfolgreich-in-europa.pdf (05.10.2020).

„Heimat Bayern. Zukunft Deutschland. Mit uns. CSU”. Programm der Christlich-Sozialen Union zur Bundestagswahl am 2. Dezember 1990 (1990), https://www.hss.de/fileadmin/user_upload/HSS/Dokumente/ACSP/Bundestagswahlen/BTW_1990-12-02.pdf (15.01.2020).

„Ja zu Deutschland. Ja zur Zukunft”. Wahlprogramm der Christlich Demokratischen Union Deutschlands zur gesamtdeutschen Bundestagswahl am 2. Dezember 1990 (1990), https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=8fadd4c2-d340-08df-f9e5-1bf586baa2f1&groupId=252038 (15.01.2020).

Katowice climate package (2021), https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-katowice-climate-package/katowice-climate-package (06.04.2022).

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Europejski Zielony Ład, Bruksela, dnia 11.12.2019 r., COM(2019) 640 final (2019), https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0016.02/DOC_1&format=PDF (15.01.2021).

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Nasze ubezpieczenie na życie i nasz kapitał naturalny– unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r., Bruksela, dnia 3.5.2011, KOM(2011) 244 wersja ostateczna (2011), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0244&from=EN (15.01.2022).

Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza, sporządzona w Montego Bay dnia 10 grudnia 1982 r. (2002), Dziennik Ustaw nr 59, poz. 543, https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/konwencja-narodow-zjednoczonych-o-prawie-morza-montego-bay-1982-12-10-16959103 (12.06.2021).

Konwencja o różnorodności biologicznej, sporządzona w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 r. (2002), Dziennik Ustaw nr 184, poz. 1532, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20021841532/O/D20021532.pdf, (12.06.2021).

„Leistung und Sicherheit – Zeit für Taten“. Regierungsprogramm 2002/2006 von CDU und CSU (2002), https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=35a04938-f9b6-dd01-83a1-48a036b3f840&groupId=252038 (05.01.2019).

„20 Leitsätze zur Europapolitik”. Beschlossen vom Landesvorstand am 12. April 1999 (1999), https://

www.hss.de/fileadmin/user_upload/HSS/Dokumente/ACSP/Europawahlen/CSU-Programm_EPW_1999_01.pdf (22.04.2019).

Molo B. (2009), Niemcy wobec międzynarodowego bezpieczeństwa ekologicznego: problem redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery na początku XXI wieku, „Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka”, No. 1–2, Kraków.

Molo B. (2016a), Bezpieczeństwo zaopatrzenia energetycznego Niemiec w kontekście unii energetycznej Unii Europejskiej, „Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka”, No. 1, Kraków.

Molo B. (2016b), Polityka Unii Europejskiej a rozwój odnawialnych źródeł energii w Niemczech, „Rocznik Integracji Europejskiej”, No. 10, Poznań. DOI: https://doi.org/10.14746/rie.2016.10.8

Rada ds. Środowiska (ENVI) (2021), https://www.consilium.europa.eu/pl/council-eu/configurations/env/ (06.04.2022).

Rada Europejska (23 i 24 października 2014 r.) ‒ Konkluzje, Bruksela, 24 października 2014 r. (OR. en), EUCO 169/14, CO EUR 13, CONCL 5 (2014), https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-169-2014-INIT/pl/pdf (15.01.2021).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 94/22/WE, 98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, dyrektyw Rady 2009/119/WE i (EU) 2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 (Tekst mający znaczenie dla EOG), (2018), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 21.12.2018, L 328, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1999&from=PL (15.01.2021).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (2013), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 20.12.2013, L 347, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1307&from=en (20.01.2022).

Sekcja Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska Naturalnego (NAT) (2021), https://www.eesc.europa.eu/pl/sections-other-bodies/sections-commission/agriculture-rural-development-and-environment-nat (06.04.2022).

Senczyk D. (2013), Bezpieczeństwo ekologiczne a zrównoważony rozwój: wzajemne relacje, „Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa”, No. 4.

United Nations (1997), Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change, FCCC/CP/1997/L.7/Add.1, 10 December 1997, https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/cop3/l07a01.pdf (06.04.2022).

United Nations (2015), Paris Agreement, https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf (12.06.2021).

United Nations (1992), United Nations Framework Convention on Climate Change, FCC/INFORMAL/84/Rev.1, GE.14-20481 (E), https://unfccc.int/sites/default/files/convention_text_with_annexes_english_for_posting.pdf (06.04.2022).

„Unser Europa macht stark. Für Sicherheit, Frieden und Wohlstand”. Gemeinsames Europawahlprogramm von CDU und CSU (2019), https://www.csu.de/common/csu/content/csu/hauptnavigation/dialog/infomaterial/2019/CDU_20CSU_Europawahlprogramm_final_20mit_20deckblatt_BF.pdf (12.06.2020).

Ustawa Zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec z 23 maja 1949 r., (1997), red., wprow. i wer. L. Janicki, Poznań.

–2002 Wahlplattform von CDU und CSU (1998), https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=7f7482d3-0e0c-818a-3701-b78da7086c4d&groupId=252038 (05.01.2019).

Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (2008), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 09.05.2008, C115.

„Wir haben die Kraft – gemeinsam für unser Land“. Regierungsprogramm 2009–2013 (2009), https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=7d6e0b45-01b2-1cc7-793a-84d61e9c5086&groupId=252038 (05.10.2019).

„Wir sichern Deutschlands Zukunft”. Regierungsprogramm von CDU und CSU (1994), https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=98cdb41b-6612-123f-43f8-d8308788511f&groupId=252038 (05.01.2019).

Wniosek dotyczący Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca ramy dla ochrony gleby oraz zmieniająca dyrektywę 2004/35/WE, KOM(206) 232 wersja ostateczna, 2006/0086 (COD), 22.9.2006 (2006), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A52006PC0232 (01.10.2020).

Wyligała H. (2013), Ochrona środowiska w polityce zagranicznej RFN, „Przegląd Zachodni”, No. 2, Poznań.

Wyligała H. (2016), Ochrona środowiska w kulturze strategicznej Niemiec, „Teka Komisji. Politologii i Stosunków Międzynarodowych”, No. 3, Lublin.

Zrównoważona środowiskowo wspólna polityka rolna (2021), https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/sustainability/environmental-sustainability/cap-and-environment_pl (25.01.2022).