Mniejszości narodowe a bezpieczeństwo Polski

Main Article Content

Jacek Sobaczk

Abstrakt

Numerous attempts to define national and ethnic minorities have been made. The provisions of the Framework Convention for the Protection of National Minorities and of the European Charter for Regional or Minority Languages have tried to regulate this issue. The rights of national minorities in Poland are protected by Article 35 of the Constitution and the Law on national and ethnic minorities and regional languages. However, this fails to define the notion of a minority and encompasses only certain national minorities living in Poland. Its legal scope is limited by the requirement that the ancestors of minorities have lived on the territory of Poland for at least one hundred years. The legislator recognizes only nine national minorities and four ethnic minorities, and fails to stipulate the conditions for differentiating national minorities from ethnic minorities. The provisions of the law cannot be invoked by the representatives of Vietnamese, French, American, Greek, Italian and other minorities since  they are not explicitly referred to by the legislator.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sobaczk, J. (2014). Mniejszości narodowe a bezpieczeństwo Polski. Przegląd Strategiczny, (7), 83-108. https://doi.org/10.14746/ps.2014.1.7
Dział
Bezpieczeństwo Polski

Bibliografia

 1. Barcz J. (1986), Definicja mniejszości narodowych, „Stosunki Międzynarodowe”, nr 11.
 2. Barcz J. (1996), Klauzule dotyczące praw mniejszości narodowych w nowych dwustronnych traktatach Polski z państwami sąsiedzkimi, „Przegląd Zachodni”, nr 2.
 3. Byczkowsk J. (1977), Problemy mniejszości narodowych w działalności ONZ, „Studia Śląskie”, rok 21.
 4. Chałupczak H., Browarek T. (1998), Mniejszości narodowe w Polsce 1918 – 1995, Lublin.
 5. Chlebny J. (2010a), Europejskie standardy w postępowaniach w sprawach o nadanie statusu uchodźcy, w: Europejska przestrzeń sądowa, (red.) M. Bojarski, A. Frąckowiak-Adamska, R. Grzeszczak, Wrocław.
 6. Chlebny J. (2002a), Ochrona sądowa w sprawach o nadanie statusu uchodźcy, w: Ochrona uchodźców. Dziesiąta rocznica przystąpienia Polski do Konwencji Genewskiej, Warszawa.
 7. Chlebny J. (2011), Postępowanie w sprawie o nadanie statusu uchodźcy, Warszawa.
 8. Chlebny J. (2010b), Rozpoznanie ponownego wniosku o nadanie statusu uchodźcy, w: Uchodźcy w Polsce i Europie. Stan prawny i rzeczywistość, (red.) T. Gardocka, J. Sobczak, Toruń.
 9. Chlebny J. (2002b), Zagadnienia proceduralne w sprawach o nadanie statusu uchodźcy w orzecznictwie NSA, „Państwo i Prawo”, nr 5.
 10. Chojnowski A. (1979), Koncepcje polityki narodowościowej rządów polskich w latach 1921 – 1939, Wrocław – Warszawa – Kraków.
 11. Eberhardt P. (1996), Między Rosją a Niemcami. Przemiany narodowościowe w Europie Środkowo – Wschodniej, Warszawa.
 12. Gąsior M. (2013), Polscy muzułmanie organizują zjazd w Puławach. A internauci: "Kibice, zróbcie porządek", „Ciapatych na stos”, natemat.pl, http://natemat.pl/63607,polscy-muzulmanie-organizuja-zjazd-w-pulawach-internauci-kibice-zrobcie-porzadek-ciapatym-na-stos-zapraszamy-na-majdanek (29.12.2013).
 13. Gąsior M. (2013), "To my zrobimy wam w Polsce dżihad!" – Polska Liga Obrony na pierwszym froncie wojny z muzułmanami, natemat.pl, http://natemat.pl/82531,to-my-zrobimy-wam-w-polsce-dzihad-polska-liga-obrony-na-pierwszym-froncie-wojny-z-muzulmanami (29.12.2013).
 14. Garlicki L. (2003), Komentarz do art. 35 Konstytucji, w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, T. III, Warszawa.
 15. Garlicki Z. (1993), Zapisy konstytucyjne dotyczące mniejszości narodowych i etnicznych – praktyka polska, „Materiały i Dokumenty” nr 52, BSE, Kancelaria Sejmu, Warszawa.
 16. Gebethner S. (2001), Wybory do Sejmu i do Senatu. Komentarz do ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r.- Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.
 17. Gomułka K. (1989), Polskie ugrupowania polityczne wobec kwestii białoruskiej 1918–1922, Warszawa.
 18. Gudaszewski G. (2006), Demograficzno-społeczna charakterystyka obywateli polskich deklarujących „narodowość niepolską” w Narodowym Spisie Powszechnym z 2002 roku, w: Mniejszości narodowe w świetle Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku, L. Adamczuk, S. Łodziński, Warszawa.
 19. Halczak B. (1996), Cele polityki endeckiej wobec mniejszości żydowskiej w Polsce w latach 1919–1926, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”, nr 2–3.
 20. Higgins R. (1994), Minority Rights Discrepancies and Divergencies Between the International Covenaut and the Council of Europe System, w: Liber amicorum for Henry Schermers, Dordrecht.
 21. Janusz G., Bajda P. (2000b), Prawa mniejszości narodowych. Standardy Europejskie, Warszawa.
 22. Janusz J., Bajda P. (2000a), Ochrona mniejszości. Standardy europejskie, Warszawa.
 23. Kallas M. (1995), Prace parlamentarne nad uregulowaniem statusu mniejszości w Polsce (1989–1995); „Przegląd Sejmowy.
 24. Koko E. (1995), W nadziei na zgodę. Polski Ruch Socjalistyczny wobec kwestii narodowościowej w Polsce (1918–1939), Gdańsk.
 25. Krysiński A. (1933), Ludność polska a mniejszości w Polsce w świetle spisów ludności 1921 i 1931, Warszawa.
 26. Les droits des minorities en Europe. Vers un regime trans national (1997), H. Miall (red.), Paris–Montreal.
 27. Ludność według narodowości, płci oraz miejsca zamieszkania w roku 2002 http://www.stat.gov.pl/gus/5840_4520_PLK_HTML.htm (2.01.2014).
 28. Łodziński S. (2003), Problemy dyskryminacji osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce (polityka państwa, regulacje prawne i nastawienia społeczne, Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz. Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych. Raport nr 219.
 29. Łodziński S. (2005), Równość różnica. Mniejszości narodowe w porządku demokratycznym w Polsce po 1989 roku, Warszawa.
 30. Łodziński S. (1992), Struktura mniejszościowa Polski i polityka państwa wobec mniejszości w latach 1989 – 1992, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 3.
 31. Łodziński S. (2006), Trauma i władza liczb. Wybrane problemy społecznego odbioru pytania o ”narodowość” w Narodowym Spisie Powszechnym z 2002 roku, w: Mniejszości narodowe w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku, (red.) L. Adamczuk, S. Łodziński, Warszawa.
 32. Madajczyk P. (1995), Mniejszości narodowe a Październik 1956 roku, „Dzieje Najnowsze”, nr 1.
 33. Mich W. (1993), Problem mniejszości niemieckiej w myśli politycznej polskiej prawicy (1918–1939), „Przegląd Zachodni”, nr 3.
 34. Mich W. (1994), Obcy w polskim domu. Nacjonalistyczne koncepcje rozwiązania problemu mniejszości narodowych 1918–1939, Lublin.
 35. Mik C. (1996), Ochrona mniejszości narodowych w prawie europejskim, „Państwo i Prawo”, z. 3.
 36. Mikołajczyk B. (1969), Mniejszości prawa międzynarodowego, Katowice.
 37. Mikołajczyk B. (1996), Mniejszości w prawie międzynarodowym, Katowice.
 38. Minderheiten (1974), „Forschung und Information”, Berlin, B. 17, 19.
 39. Mniejszości narodowe w polskiej myśli politycznej XX wieku (1988), (red.) J. Jachymek, Łódź.
 40. Nie dla Islamizacji Europy https://pl-pl.facebook.com/pages/Nie-dla-Islamizacji-Europy/182944451832138 (29.12.2013).
 41. Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999 – 2004 (2005), (oprac.) M.A. Nowicki, Kraków.
 42. Oleksiewicz I. (2006), Uchodźcy w Unii Europejskiej. Aspekty prawne i polityczne, Bydgoszcz–Rzeszów.
 43. Olszewicz B. (1938), Obraz Polski dzisiejszej, Fakty, cyfry i tablice, Warszawa.
 44. Opinia w sprawie zgodności komisyjnego projektu ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych w Rzeczpospolitej Polskiej z prawem Unii Europejskie (2002), Biuro Ekspertyz i Analiz Sejmowych.
 45. Paruch W. (1997), Od konsolidacji państwowej do konsolidacji narodowej. Mniejszości narodowe w myśli politycznej obozu piłsudczykowskiego (1926–1939), Lublin.
 46. Pawlak S. (2001), Ochrona mniejszości narodowych w Europie, Warszawa.
 47. Polska myśl polityczna XIX i XX wieku. Polska – Polacy – Mniejszości narodowe (1992), (red.) W. Wrzesiński, Wrocław–Warszawa–Kraków.
 48. Potyrała A. (2005), Współczesne uchodźstwo. Próby rozwiązania międzynarodowego problemu, Poznań.
 49. Prawne aspekty mniejszości narodowych w Polsce (1993), BSE „Materiały i Dokumenty”, nr 52;
 50. Pudło K. (1993), Polityka państwa polskiego wobec ludności ukraińskiej 1944 – 1991, „Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa”, t. 2, z. 1.
 51. Radley N. (1995), Conceptual Problems in the Protection of Minorities. International Legal Developments, „Human Rights Quarterly”, Vol. 17.
 52. Recommendation 1134/1990 on the Rights of Minorities, Adopted on 1 October 1990 (1990), Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Strasburg.
 53. Rokkan S. (1983), Economy, Territory, Identity. Politics of West European Peripheries, London – Beverly Hills.
 54. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie sposobu transliteracji imion i nazwisk osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych zapisanych w alfabecie innym niż alfabet łaciński (2005a), Dz. U., nr 102, poz. 855.
 55. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2005r. w sprawie Rejestru gmin, na których obszarze są używane nazwy w języku mniejszości, wzorów wniosków o wpisanie do tego Rejestru oraz ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego w języku mniejszości narodowej lub etnicznej albo w języku regionalnym (2005b), Dz.U., nr 102, poz. 887.
 56. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2005r. w sprawie dyplomów, zaświadczeń lub certyfikatów potwierdzających znajomość języka pomocniczego (2005c), Dz. U., nr 119, poz. 1013.
 57. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 sierpnia w sprawie umieszczania na znakach i tablicach dodatkowych nazw w językach mniejszości narodowych i etnicznych oraz w języku regionalnym (2005d), Dz. U., nr 157, poz.1320.
 58. Skóra A. (2005), Wniesienie podania w języku mniejszości narodowej do organu administracji publicznej, „Gdańskie Studia Prawnicze”, nr 14.
 59. Skrzeszewski M. (2007), Przejawy dystansu społecznego wobec innych narodów i religii. Komunikat z badań CBOS, Warszawa.
 60. Skrzeszewski M. (2006), Stosunek Polaków do innych narodów. Komunikat z badań CBOS, Warszawa.
 61. Sobczak J. (2003), Wokół problemu definicji mniejszości narodowych, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 1.
 62. Sobczak J. (2008), Mniejszości narodowe w polskim porządku prawnym, w: Zderzenie czy dialog państw narodowych w Europie?, (red.) J. Sobczak, A. W. Mikołajczak, B. Hordecki, Poznań.
 63. Sobczak J. (2009), Europejska Karta Języków Regionalnych lub Mniejszościowych jako instrument integracji międzynarodowej, „Rocznik Integracji Europejskiej”, nr 3.
 64. Sozański J. (2002), Ochrona mniejszości w systemie uniwersalnym europejskim i wspólnotowym, Warszawa.
 65. Suchocka M. (1991), Prawa mniejszości etnicznych, religijnych i językowych, w: Prawa człowieka. Model prawny, (red.) R. Wieruszewski, Wrocław–Warszawa–Kraków.
 66. Szczepaniak M. (1995), Regulacja prawna statusu mniejszości narodowych. Węgierska propozycja wobec państw sąsiedzkich, w: Postzimnowojenna Europa. Ku jedności czy nowym podziałom?, (red.) T. Łoś-Nowak, Wrocław.
 67. Thornberry P. (1991), International Law and minorities, Oxford.
 68. Tomaszewski J. (1985a), Ojczyzna nie tylko Polaków, Warszawa.
 69. Tomaszewski J. (1985b), Rzeczpospolita wielu narodów, Warszawa.
 70. Tomaszewski J. (1997), Mniejszości narodowe w prawie polskim 1918–1939, „Więź”, nr 2.
 71. Traktaty o przyjaźni i współpracy zawarte przez Polskę. Wybór dokumentów (2005), Wstęp i opracowanie A. Przyborowska-Klimczak, W.S. Staszewski, Lublin.
 72. Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (2001), Dz.U., nr 80, poz. 872, z późn. zm.
 73. Walter P.A.F. (1952), Race and culture relations, New York.