Miejsce, rola i zadania polskiego przemysłu zbrojeniowego w systemie bezpieczeństwa państwa

Main Article Content

Waldemar Skrzypczak
Paweł Luzak

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Skrzypczak, W., & Luzak, P. (2014). Miejsce, rola i zadania polskiego przemysłu zbrojeniowego w systemie bezpieczeństwa państwa. Przegląd Strategiczny, (7), 467-479. https://doi.org/10.14746/ps.2014.1.33
Dział
PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY

Bibliografia

 1. Armia stawia na zdolnych cywilów (2013), http://www.rp.pl/ (17.03.2014).
 2. Bartosiewicz A., Synowiecki A., Wojciechowski P., Wpływ posiadania własnych technologii z dziedziny obronności na wzrost potencjału obronnego kraju i zdolności ekonomicznych podmiotów na przykładzie Radmor S.A. i WB Electronics S.A. (2011), w: Modernizacja Wojsk Lądowych impulsem rozwojowym dla polskiej gospodarki, (red.) P. Soroka, Warszawa.
 3. Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej (2013), Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa.
 4. Dialog o kontraktach bez lobbystów, Wywiad z gen. W. Skrzypczakiem, http://www.polska-zbrojna.pl/ (18.03.2014).
 5. Idzik M. (2011), Wyzwania w planie modernizacji technicznej Wojsk Lądowych a możliwości zaangażowania w ich realizację polskiego przemysłu obronnego, w: Modernizacja Wojsk Lądowych impulsem rozwojowym dla polskiej gospodarki, (red.) P. Soroka, Warszawa.
 6. Konsorcja dla programów pancernych (2013), http://www.altair.com.pl/ (18.03.2014).
 7. Lewandowski W. (2011), Polski przemysłowy potencjał obronny w dobie konsolidacji, „Bezpieczeństwo Narodowe”, nr 1.
 8. Mierczyk Z. (2011), Technologie podwójnego zastosowania szansą polskiego przemysłu, w: Modernizacja Wojsk Lądowych impulsem rozwojowym dla polskiej gospodarki, (red.) P. Soroka, Warszawa.
 9. Nowak E., Nowak M. (2011), Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego, Warszawa.
 10. Pierwszy wywiad ze Skrzypczakiem po dymisji: Musimy być gotowi na naciski firm zbrojeniowych i rządów (2013), Wywiad z gen. Waldemarem Skrzypczakiem, http://www.gazetaprawna.pl/ (17.03.2014).
 11. Plan działania na rzecz osiągania celów przewidzianych strategią działań resortu obrony narodowej w obszarze badań i technologii wojskowych (2011), Warszawa.
 12. Powstanie Polska Grupa Zbrojeniowa (2013), http://www.wyborcza.biz (10.03.2014).
 13. Premier: maksymalna polonizacja przemysłu zbrojeniowego (2014), http://wyborcza.pl/ (12.03.2013).
 14. Program modernizacji będzie kontynuowany (2014), Wywiad z wiceszefem MON Czesławem Mroczkiem, http://www.polska-zbrojna.pl (13.03.2014).
 15. Rozporządzenie Rady Ministrów z 4 października 2010 roku w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, Dz. U. 2004, nr 198, poz. 1314 z późń. zm.
 16. Rozporządzenie Rady Ministrów z 4 października 2010 roku w sprawie wykazu spółek, przedsiębiorstw państwowych i jednostek badawczo-rozwojowych, prowadzących działalność gospodarczą na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa, a także spółek realizujących obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa oraz dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, Dz. U. 2010, nr 198, poz. 1313.
 17. Silniki dla wojska zbudują w Poznaniu (2013), http://www.polska-zbrojna.pl/ (18.03.2014).
 18. SKON o przebudowie, modernizacji i finansowaniu Sił Zbrojnych RP (2013), http://mon.gov.pl/ (15.03.2014).
 19. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej (2007), Warszawa.
 20. Strategia działań resortu obrony narodowej w obszarze badań i technologii obronnych (2011), Warszawa.
 21. Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022 (2013), Warszawa.
 22. Sukces modernizacji armii szansą dla zbrojeniówki (2014), http://mon.gov.pl/ (17.03.2014).
 23. Sułek M. (2004), Metody i techniki badań stosunków międzynarodowych, Warszawa.
 24. Sułek M. (2007), Programowanie gospodarczo-obronne, Warszawa.
 25. Szegedi L. (2001), System rządowego wsparcia dla przemysłu obronnego w krajach Europy Zachodniej i NATO, w: Czy przemysł obronny wymaga obrony ?, (red.) J. Klich, Kraków.
 26. Uchwała nr 164 Rady Ministrów z 17 września 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych”, Poz. 796.
 27. Ustawa z 23 sierpnia 2001 roku o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców, Dz. U. 2001, nr 122 poz. 1320 z późń. zm.
 28. Zamiar P., Zamiar Z. (2011), Pozamilitarne ogniwa w systemie bezpieczeństwa militarnego państwa, „Zeszyty Naukowe WSOWL”, nr 4 (162).