Polityka bezpieczeństwa Polski w kontekście geopolitycznych skutków konfliktu na Krymie

Main Article Content

Joanna Dobrowolska-Polak

Abstrakt

Przez dwadzieścia pięć lat międzynarodowe środowisko Polski uważane było za stabilne i wolne od bezpoœrednich zagrożeń militarnych. Kryzys na Ukrainie i interwencja zbrojna Rosji na Krymie podważyły to przekonanie. Naruszenie integralnoœci Ukrainy przez Rosję winno spotkać się ze zdecydowaną reakcją społeczności międzynarodowej. Szczególnie zobligowane do działania wydają się być jednak Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, które – wraz z Rosją – są od 1994 r. gwarantami bezpieczeństwa, integralności terytorialnej i niezależności Ukrainy. Dotrzymanie przez nie złożonych obietnic można traktować jako probierz dotrzymania innych zobowiązań, w tym takze tych, które wynikają z układów sojuszniczych. Miedzynarodowe reperkusje zbrojnego konfliktu na Ukrainie moga więc dotyczyć nie tylko przyszłego statusu Krymu i Ukrainy, ale tak¿e wiarygodności NATO, Unii Europejskiej (w tym Wielkiej Brytanii) oraz Stanów Zjednoczonych. W tym kontekście konflikt na Ukrainie może stać się powodem wymuszającym przeglad oraz – być może – redefinicję założeń polskiej polityki bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo Polski zostało bowiem oparte na trzech filarach: członkostwie w NATO oraz Unii Europejskiej i partnerstwie ze Stanami Zjednoczonymi. Spoiwem tych filarów jest przekonanie o dotrzymaniu zobowiązań sojuszniczych przez USA oraz partnerów z UE i NATO. Artykuł traktuje o ewolucji polskiej polityki bezpieczeñstwa. Autorka skupia się na ocenie wagi przykładanej przez Polskę do związków sojuszniczych z NATO, Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi i zastanawia się nad wpływem, jaki mogą na nie wywrzeć naruszenie integralności terytorialnej Ukrainy przez Rosję oraz reakcja głównych aktorów stosunków międzynarodowych regionu euroatlantyckiego na ten fakt.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Dobrowolska-Polak, J. (2014). Polityka bezpieczeństwa Polski w kontekście geopolitycznych skutków konfliktu na Krymie. Przegląd Strategiczny, (7), 123-132. https://doi.org/10.14746/ps.2014.1.9
Dział
Bezpieczeństwo Polski

Bibliografia

 1. Malinowski K. (2013), The Culture of National Security and the Transformation in Polish Security Policy, in: Poland’s Security, (eds.) S. Wojciechowski, A. Potyrała, Berlin.
 2. Ministrowie Obrony Grupy Wszehradzkiej (2012), Informacja dla mediów. 04.05.2012.
 3. Joint Communiqué of the Ministers of Defence of the Visegrad Group, Litomĕřice, http://www.mon.gov.pl/artykul/12818 (15.03.2014).
 4. Strategiczny Przegląd Obrony. Profesjonalne Siły Zbrojne RP w nowoczesnym państwie (2011), Ministerstwo Obrony Narodowej RP, Warszawa.
 5. Exposé Ministra Spraw Zagranicznych RP Radosława Sikorskiego (2011), Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/priorytety_polityki_zagr_2012_2016/expose2/expose2011/ (15.03.2014).
 6. Exposé Ministra Spraw Zagranicznych RP Radosława Sikorskiego (2012), Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/priorytety_polityki_zagr_2012_2016/expose2/expose_2012/ (15.03.2014).
 7. Priorytety Polskiej Polityki Zagranicznej 2012–2016 (2012), Rada Ministrów RP, Warszawa.
 8. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP (2007), Rada Ministrów RP, Warszawa.
 9. Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP 2022 (2013), Rada Ministrów RP, Warszawa.
 10. National Visions of EU Defence Policy. Common Denominators and Misunderstandings (2013), (eds.) F. Santopinto, M. Price, Brussels.
 11. Ustawa o zasadach użycia lub pobytu sił zbrojnych poza granicami państwa z dnia 17 grudnia 1998 r. (1998), Dz. U., nr 162, poz. 1117, z późniejszymi zmianami.