Polityka banku centralnego a bezpieczeństwo finansowe państwa
PDF

Jak cytować

Kraś, I. (2013). Polityka banku centralnego a bezpieczeństwo finansowe państwa. Przegląd Strategiczny, (1), 185–200. https://doi.org/10.14746/ps.2013.1.13

Abstrakt

This article concerns functioning of the central bank in the financial safety net of the country. It is characterized by the concept of security, financial security and its objectives. The author then presents the central bank as the main entity of the financial security of the network by presenting its main activities. They are the subject of discussion in the following part of in this article. These include: the function of lender of last resort, the function of preventing destabilizing the financial system (banking supervision), attention to safety and efficiency of the payment system, conducting the information policy. The author refers to the experience of the ECB, the NBP, the Bank of Sweden and the Federal Bank of Germany related to the atcivities of the financial safety net of the country. In conclusion, the author states that the central bank should play an active role in the financial safety net of the country.
https://doi.org/10.14746/ps.2013.1.13
PDF

Bibliografia

Baka W., Bankowość europejska, Warszawa 2005.

Baka W., Geneza, funkcje i niezależność banku centralnego, w: Studia z bankowości centralnej i polityki pieniężnej, red. W. Przybylska-Kapuścińska, Warszawa 2009.

Biuletyn miesięczny. 10 rocznica EBC, EBC, http://www.ecb.int/pub/pdf/other/ 10thanniversaryoftheecbmb200806pl.pdf (22.08.2012).

Bogołębska J., Rola współpracy banków centralnych w stabilizowaniu międzynarodowego środowiska finansowego. Doświadczenia kryzysu finansowego 2007–2009, w: Od kryzysu do ożywienia. Dylematy współczesnej polityki finansowej, red. J. L.

Bednarczyk, W. Przybylska-Kapuścińska, Warszawa 2011.

Capiga M,, Determinanty i struktura bezpieczeństwa finansowego, w: Sieć bezpieczeństwa finansowego, red. M. Capiga, W. Gradoń, G. Szustak, Warszawa 2010.

Dong He, Emergency Liquidity Support Facilities, IMF Working Paper 2000, WP/00/79.

Iwanicz-Drozdowska M., Bezpieczeństwo rynku usług finansowych. Perspektywa Unii Europejskiej, Warszawa 2008.

Jurkowska A. M., Bank centralny a bezpieczeństwo i stabilność systemu finansowego, w: Ład instytucjonalny w gospodarce, red. B. Polszakiewicz, J. Boehlke, Toruń 2005.

Jurkowska-Zeidler A., Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2008.

Jurkowska-Zejdler A., Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2008.

Kozioł W., Pożyczkodawca ostatniej instancji, „Rzeczpospolita”, 21.01.2011.

Matysek-Jędrych A., Rola banków centralnych w działaniach na rzecz stabilności finansowej. Część I, „Bank i Kredyt”, Część edukacyjna 2011, nr 3.

Nowak-Far A., Unia Gospodarcza i Walutowa w Europie, t. XII, Warszawa 2011.

Raport o stabilności systemu finansowego, Warszawa 2012, http://www.nbp.pl/ home.aspx?f=/systemfinansowy/stabilnosc.html (21.02.2013).

Sotomska-Krzysztofik P., Jak Bank Szwecji wspiera stabilność finansową za pomocą polityki informacyjnej, „Bank i Kredyt” 2005, nr 1.

Sotomska-Krzysztofik P., Jak Bank Szwecji wspiera stabilność finansową za pomocą polityki informacyjnej, „Bank i Kredyt” 2005, nr 1.

Szczepańska O., Funkcja stabilności finansowej w Eurosystemie, „Bank i Kredyt” 2004, nr 6.

Szczepańska O., Podstawowe przesłanki, założenia i struktura sieci bezpieczeństwa finansowe-go w świetle teorii i doświadczeń międzynarodowych, „Bezpieczny Bank” 2005, nr 1, http://www.bfg.pl/doc_media/wezel_871/026.pdf (16.08.2012).

Szczepańska O., Sotomska-Krzysztofik P., Pawliszym M., Pawlikowski A., Instytucjonalne uwarunkowania stabilności finansowej, na przykładzie wybranych krajów, NBP, „Materiały i Studia” 2004, nr 173, http://www.nbp.pl/publikacj /materialy_i_studia/ms173.pdf (11.08.2011).

Szczepańska O., Sotomska-Krzysztofik P., Pawliszyn M., Banki centralne wobec kryzysów w systemie bankowym, „Materiały i Studia” 2009, z. 179, http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/ms179.pdf (16.08.2012).

Szczepańska O., Stabilność finansowa jako cel banku centralnego. Studium teoretyczno-porównawcze, Scholar, Warszawa 2008.

Szustak G., Bank centralny jako ogniwo sieci bezpieczeństwa finansowego, w: Sieć bezpieczeństwa finansowego, red. M. Capiga, W. Gradoń, G. Szustak, Warszawa 2010.

Świderski M., Bezpieczeństwo wewnętrzne i jego uwarunkowania, w: Bezpieczeństwo państwa. Wybrane problemy, red. K. A. Wojtaszczyk, A. Materska-Sosnowska, Warszawa 2009.

T. Humphrey, The Lender of Last Resort: The Concept on History, „Economic Review”, March/April 1989.

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, Dz. U. 2005, Nr 1, poz. 2.

Ustawa z 7 listopada 2008 r. o Komitecie Stabilności Finansowej, Dz. U. 2008, Nr 209, poz. 1317.

Wierzba R., System gwarantowania depozytów jako element sieci bezpieczeństwa finansowe-go. Doświadczenia francuskie, „Bezpieczny Bank” 2005, nr 1.

Wojtaszczyk K. A., Bezpieczeństwo państwa – konceptualizacja pojęć, w: Bezpieczeństwo państwa. Wybrane problemy, red. K. A. Wojtaszczyk, A. Materska-Sosnowska, Warszawa 2009.

Zając J., Bezpieczeństwo państwa, w: Bezpieczeństwo państwa. Wybrane problemy, red. K. A. Wojtaszczyk, A. Materska-Sosnowska, Warszawa 2009.

Zięba R., Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego: koncepcje – struktury – funkcjonowanie, Warszawa 2004.