The Police Service as a Guardian of Public Security and Public Order in Contemporary Poland

Main Article Content

Włodzimierz Fehler

Abstrakt

Public safety and public order are fundamental elements of the sphere of internal safety of the State. The presented article, having shown the essence of and interrelationships between public safety and public order, deals with the issues of the role and tasks of the Police service as one of the most important guardians of those aspects of Poland’s internal safety. The principal themes of the study focus on such issues as: the statutory tasks, organisational structures, police authorities, personnel and material assets. Apart from indicating general statutory tasks, the articles shows them also in a broader perspective, in the context of the tasks performed at particular organisational levels: the central level represented by the National Headquarters, the regional level managed by Provincial headquarters and the local level for which county headquarters and the subordinate police stations and posts are responsible. In showing the Police force as one of the most important entities ensuring public safety and public order, the special tools which Police has at its disposal, namely compact crime prevention squads and anti-terrorist units, have been described as well. Finally, the articles presents the characteristics of the personnel assets (the number of personnel, description of the length of service among particular corps) and material assets (number of vehicles, basic armament, police air-force dislocation and aircraft).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Fehler, W. (2013). The Police Service as a Guardian of Public Security and Public Order in Contemporary Poland. Przegląd Strategiczny, (1), 201-216. https://doi.org/10.14746/ps.2013.1.14
Dział
Bezpieczeństwo społeczno-ekonomiczne

Bibliografia

 1. Act of 6 July 2001 on the Collection, Processing and Transmission of Criminal Information (consolidated text: “Journal of Laws” 2010, No. 29, item 153).
 2. Biuro Operacji Antyterrorystycznych, http://www.policja.pl/por-tal/pol/560/Biuro_Operacji_Antyterrorystycznych.html (5.07.2012).
 3. Decyzja nr 809 KGP z 14 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji, as amended, “NPHQ Official Gazette” 2008, No. 21, item 158.
 4. Fehler W., Bezpieczeństwo wewnętrzne współczesnej Polski. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa 2012.
 5. Informacje o szkole, http://katowice.szkolapolicji.gov.pl/?page_id=37 (3.07.2012 ).
 6. Misiuk A., Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia ustrojowo-prawne, Warszawa 2008,.
 7. Ordinance of the President of the Council of Ministers of 18 November on the detailed scope of activity of the Minister of Internal Af-fairs. See: “Journal of Laws” 2011, No. 248, item 1491.
 8. Pieprzny S., Policja. Organizacja i funkcjonowanie, Warszawa 2007.
 9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne, as amended, “Jourrnal of Laws” 2007, No. 145, item 1017.
 10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie po-stępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, “Journal of Laws” 2012, item 432
 11. Ruling No. 1041 of the Chief Police Commander of 28 September 2007 on Detailed Rules of Organisation and the Scope of Operation of Police Headquarters, Stations and Other Units, as amended, “NPHQ Official Gazette” 2007, No. 18, item 135.
 12. Sprawozdanie o stanie i pracy transportu Policji w 2009, National Police Headquarters, NPHQ Police Logistics, Warszawa, March 2010.
 13. Stan zatrudnienia, http://www.info.policja.pl/portal/inf/860/47710/Stan_zatrudnie-nia_na_dzien_1_stycznia_2012_r.html (1.07.2012).
 14. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r., Prawo o szkolnictwie wyższym, as amended, “Jourrnal of Laws” 2005, No. 164, item 1365.
 15. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, as amended, “Journal of Laws” 2011, No. 287, item 1687.
 16. Wiśniewski B., Charakterystyka Policji, in: Współczesny wymiar funkcjonowania Policji, eds. B. Wiśniewski, Z. Piątek, Warszawa 2009.
 17. Wytyczne Nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania posterunku Policji, as amended, “NPHQ Official Gazette” 2004, No. 16, item 105.
 18. Zakres szkolenia, http: pila.szkolapolicji.gov.pl/joomla/o-szkole.html (5.07.2012).
 19. Zakres szkolenia, http://slupsk.szkolapolicji.gov.pl/indexmain.php?act=szk&det=zak (5.07.2012).
 20. Zarządzenie Nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji, as amended, “NPHQ Official Gazette” 2007, No. 18, item 135.
 21. Zarządzenie NR 1158 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 października 2005 r. w sprawie powołania oraz określenia organizacji, zakresu działania i właściwości terytorialnej służby Lotnictwo Policji, “NPHQ Official Gazette” 2007, No. 17, item 117.
 22. Zarządzenie nr 749 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji, as amended, “NPHQ Official Gazette” 2010, No. 6, item 20.