Wpływ zachowań korupcyjnych na bezpieczeństwo Polski
PDF

Jak cytować

Bil, J. (2013). Wpływ zachowań korupcyjnych na bezpieczeństwo Polski. Przegląd Strategiczny, (1), 217–227. https://doi.org/10.14746/ps.2013.1.15

Abstrakt

The article deals with the topic of national security under the influence of corruption phenomenon in society. The author points out the areas endangered with corruption in Poland and undertakes the prognosis of evaluation of this above mentioned crime. In the case study the author tables the aspect of political corruption which can distort basics of national security.
https://doi.org/10.14746/ps.2013.1.15
PDF

Bibliografia

Biernat L., Koszty korupcji w Policji, „Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji” 2009, nr 3.

Bil J., Lobbying-Differences Between Legitimate Representation of Interests and Crimanal Activity, „Internal Security” 2010, nr 2.

Bil J., Obszary, mechanizmy oraz skala przestępstw korupcyjnych w życiu publicznym i gospodarczym oraz kierunki ich ewaluacji, w: Korupcja i antykorupcja – wybrane zagadnienia, red. J. Kosiński, K. Krak, Szczytno 2011.

Brzeziński M., Kategoria bezpieczeństwa, w: Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, red. S. Sulowski, M. Brzeziński, Warszawa 2009.

Dąbrowski R., Analiza wybranych zagrożeń korupcyjnych w poszczególnych pionach Policji, „Kwartalnik policyjny” 2010.

Działoszyński M., Szymborski R., Wójcik J., Korupcja i inne zjawiska przestępcze w polskiej Policji z perspektywy funkcjonowania Biura Spraw Wewnętrznych, w: Policja w Polsce. Stan obecny z perspektywy, red. A. Szymaniak, W. Ciepiela, Poznań 2007.

Forum Zwalczania Korupcji w UE, http://antykorupcja.edu.pl/index.php?mnu=85&id=4806 (21.01.2012).

Hayoz N., Lokalne rządzenie czyli lokalne sympatie, w: Oblicza korupcji: zjawisko, skutki i metody przeciwdziałania, red. P Koryś., M.Tymiński, Warszawa 2006.

Hołub A., Rola „czynników materialnych” w walce o tron państwa polskiego w końcu XVII wieku, w: Społeczno-prawne aspekty przeciwdziałania korupcji, red. J. Bil, A. Wawrzusiszyn, Szczytno 2012.

Jasiński J., Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych. Przeciwdziałanie korupcji i praniu pieniędzy, Warszawa 2012.

Kamiński A. Z., Brennek M., Korupcja polityczna w Polsce, „Biuletyn” 1999, nr 3–4.

Karolczak-Biernacka B., O problematyce korupcji i mechanizmach korupcjogennych. Raport z badań, Józefów 2008.

Korupcja w Polsce, w: Mechanizmy przeciwdziałania korupcji w Polsce. Raport z badań, red. A. Kobylińska, G. Makowski, M. Solon-Lipiński, Warszawa 2012.

Kulesza M., Reforma samorządu terytorialnego. Bariery antykorupcyjne, w: Oblicza korupcji: zjawisko, skutki i metody przeciwdziałania, Warszawa 2006.

Makowski G., Dutkiewicz M., Możliwości oszacowania i prezentacji skali zagrożenia korupcją na podstawie statystyk przestępczości, w: Korupcja i antykorupcja. Wybrane zagadnienia, część II, red. J. Kosiński, K. Krak K. A. Koman, Szczytno 2011.

Makowski G., Korupcja jako problem społeczny, Warszawa 2008.

Mapa Korupcji. Stan korupcji na podstawie danych statystycznych przekazanych przez służby i organy państwowe za lata 2004–2009, http://www.cba.gov.pl (4.10.2011).

Marczuk K. P., Bezpieczeństwo wewnętrzne w poszerzonej agendzie studiów nad bezpie-czeństwem (szkoła kopenhaska i human security), w: Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, red. S. Sulowski, M. Brzeziński, Warszawa 2009.

Mazurkiewicz P., Uniwersytet wolny od korupcji, w: Oblicza korupcji: zjawisko, skutki i metody przeciwdziałania, red. P Koryś., M.Tymiński, Warszawa 2006.

Mądrzejowski W., Przestępczość zorganizowana. System zwalczania, Warszawa 2008.

NIK o mechanizmach korupcjogennych w szpitalach klinicznych, http://nik.gov.pl/nik-o-korup-cji/nik-o-mechanizmach-korupcjogennych-w-szpitalach (11.11.2010).

NIK o spółkach komunalnych, http://www.nik.gov.pl/aktualności/nik-o-spolkach-komu-nalnych.html (11.11.2010).

Opinia publiczna o korupcji i lobbingu, NTS OBOP, 2010.

Opinia społeczna o korupcji i lobbingu w Polsce. Komunikat z badań 2010, CBOS, Warszawa 2010, http://www.mz.gov.pl (4.10.2011).

Palka P., Reut M., Korupcja w nowym Kodeksie karnym, Kraków 1999.

Prokop P., „Biały wywiad” a bezpieczeństwo państwa (uwagi wprowadzające), w: Biały wywiad. Otwarte źródła informacji – wokół teorii i praktyki, red. W. Filipowski, W. Mądrzejowski, Warszawa 2012.

Przewidywane zagrożenia korupcyjne w Polsce, CBA, Legionowo 2013.

Raport z Badań, Barometr Korupcji 2007, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2008.

Słaboń A., Przestępstwa „białych kołnierzyków” korupcja – plagi życia gospodarczego, w: Odkrywanie socjologii. Podręcznik dla ekonomistów, red. A. Karwińska, Warszawa 2008.

Suchocka H., Strategia państwa w przeciwdziałaniu zorganizowanej przestępczości i korupcji, „Biuletyn” 1999, nr 3–4.

Transparency International Polska, definicja korupcji, http://www.transparency.pl/ti/defini-cje_korupcji/definicja_korupcji_ wedle_TI (12.10.2010).

Tymiński M., Różne twarze korupcji, w: Oblicza korupcji: zjawisko, skutki i metody przeciwdziałania, red. P Koryś., M.Tymiński, Warszawa 2006.

Zaborski M., Zagrożenie korupcją w mediach, w: Oblicza korupcji: zjawisko, skutki i metody przeciwdziałania, red. P Koryś., M.Tymiński, Warszawa 2006.