Trójkąt Weimarski w latach 1991–1999 i jego znaczenie dla bezpieczeństwa europejskiego
PDF

Jak cytować

Bąk, M. (2013). Trójkąt Weimarski w latach 1991–1999 i jego znaczenie dla bezpieczeństwa europejskiego. Przegląd Strategiczny, (2), 107–119. https://doi.org/10.14746/ps.2013.2.7

Abstrakt

The aim of the article is to analyze theWeimar Triangle’s influence on the European security, focusing on the Polish-German and French-German relations, as they play a key role in forming a geostrategic and geopolitical structure in the European context. The way in which the European Union’s member states cooperated with Poland is a symbol of reconciliation for those three great nations. The objective of this initiative was to transform an area of the bygone fierce European wars into a pillar of the continent’s security. According to the author, theWeimar Triangle may serve as a perfect example of how the differences between the Central andWestern Europe in terms of the standards of living could be reduced and how the technological and civilizational gulf could be neutralized in order to guarantee peace and stability in the whole of Europe. Nowadays, the foundation and development of ESDP/CSDP is a chance for good inter-ally relations, while the most serious challenges for the Triangle’s countries include dealing with both the eastern policy and energy policy.
https://doi.org/10.14746/ps.2013.2.7
PDF

Bibliografia

Baczyński J. (1999), NATO, godzina zero, „Polityka” 1999.

Barcz J. (1994), Udział Polski w konferencji "2+4" : aspekty prawne i proceduralne, Warszawa.

Bąk M. (2011), Kwestia bezpieczeństwa II i III RP, w: Wokół dwóch dwudziestoleci. Prace studenckiego Koła Naukowego Historii Najnowszej WNPiD UAM, (red.) E. Lesiewicz, W. Mazurczak, Poznań.

Bielecki J. (1997), Przedostatni krok do sojuszu, „Rzeczpospolita”, 17.12.1997.

Bieleń S. (1993), Pozycja i role międzynawowe Polski w okresie transformacji, „Dziś”, nr 2.

Bieleń S. (1992), ZSRR - wielka niewiadoma, w: Krajobraz po transformacji. Środowisko międzynarodowe Polski lat `90, (red.) R. Kuźniar, Warszawa.

Bingen D. (1992), Niemcy i Polska w nowym porządku europejskim, ,,Przegląd Zachodni”, nr 2.

Darewicz K. (1999), Jesteśmy w NATO, jesteśmy w domu, „Rzeczpospolita”, 13.03.1999.

Fiszer J. (1995), Niemcy: racja stanu po zjednoczeniu, w: Racja stanu w dobie transformacji ładu europejskiego. Implikacje dla Polski, (red.) J. Stefanowicz, I. Grabowska-Lipińska, Warszawa.

Fiszer J. (1992), Proces jednoczenia Niemiec po „jesieni ludów 1989” i jego specyficzne cechy, Warszawa.

Fiszer J. (2002), Rozszerzenie NATO o Polskę, Czechy i Węgry oraz ich znaczenie dla partnerstwa transatlantyckiego, „Przegląd Politologiczny”, nr 4.

Fiszer J. (1996), Stosunki polsko-niemieckie po roku 1989, „Studia Polityczne”, nr 5.

Foerster A., Wroński P. (1994), Partnerstwo dla poznania się, „Gazeta Wyborcza”, 7.09.1994.

Genscher H.D. (1995), Erinnerungen, Berlin.

Geremek B. (1998), Trójkąt Weimarski, „Przegląd Środkowoeuropejski”, nr 20–21.

Gołembski F. (2002), Europa Środkowa jako obszar współpracy polsko-niemieckiej, w: Współpraca wojskowa Polski i Niemiec w procesie umacniania bezpieczeństwa europejskiego, (red.) R. Tomaszewski, Toruń.

Górka-Winter B. (2006), Misja Unii Europejskiej w Demokratycznej Republice Konga (EUFOR RD Congo), „Biuletyn” (PISM), nr 44.

Gryz J. (2003), Współpraca wojskowa Polski, Francji i Niemiec, w: Polska – Niemcy. Partnerzy w nowej Europie, (red.) A. Podraza, Lublin.

Humanitarnie na mapach (1996), „Gazeta Wyborcza”, 15.10.1996.

Inicjatywa Ministrów Obrony Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Francuskiej i Rzeczypospolitej Polskiej dotycząca intensyfikacji trójstronnej współpracy polityczno-wojskowej i wojskowej (1998), „Przegląd Środkowoeuropejski”, nr 20–21.

Janicki L. (1992), Podstawy prawne stosunków Polski ze zjednoczonymi Niemcami, w: Wokół traktatów Polska-Niemcy, (red.) J. Koprucka-Purolowa, K. Malinowski, L. Janicki, Poznań.

Jankowski D. (2011), Weimarski trójkąt bezpieczeństwa, „Bezpieczeństwo Narodowe”, nr 17.

Kiwerska J. (2011), Od asymetrii do zrównoważonego partnerstwa: relacje Stany Zjednoczone-Republika Federalna Niemiec, „Przegląd Strategiczny”, nr 1.

Kosman M.M. (1999), Polska w Trójkącie Weimarskim, „Przegląd Zachodni”, nr 3.

Koszel B. (1999), Die Außenpolitik der Volksrepublik Polen gegenüber der Bundesrepublik Deutschland 1949-198, w: Erlebte Nachbarschaft: Aspekte der deutsch-polnischen Beziehungen im 20. Jahrhunderti, (eds.) J.P. Barbian, M. Zybura, Harrassowitz Verlag.

Koszel B. (1999), Mitteleuropa rediviva? Europa Środkowa i Południowo-Wschodnia w polityce zjednoczonych Niemiec, Poznań.

Koszel B. (2009), Rezygnacja czy wzmocnienie współpracy trójstronnej? Droga od pogrzebu Trójkąta Weimarskiego do jego rewitalizacji, w: Trójką Weimarski w Europie. Współpraca polsko – niemiecko – francuska. Powstanie – potencjał – perspektywy, (red.) K.H. Standke, Toruń.

Koszel B. (2006), Trójkąt Weimarski. Geneza – działalność – perspektywy współpracy, Poznań.

Koszel B. (2007), Stosunki Polska–Niemcy a bezpieczeństwo europejskie, w: Polska–Niemcy 1945–2007. Od konfrontacji do współpracy i partnerstwa w Europie, (red.) W.M. Góralski, Warszawa.

Koziej S. (1991), O bezpieczeństwie kraju bez kamuflażu, „Polska Zbrojna”, nr 168.

Kranz J. (1998), Polska i Niemcy w Europie, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 1.

Krzemień E. (1994), Okno na zachód, „Gazeta Wyborcza”, 16.09.1994.

Krzemiński A., Thadden von R. (1998), Wzór na trójkąt, „Polityka”, 28.02.1998.

Kupiecki R. (1998), Od Londynu do Waszyngtonu. NATO w latach dziewięćdziesiątych, Warszawa.

Kuźniar R. (2001), Polska polityka bezpieczeństwa 1989–2000, Warszawa.

Kwaśniewski A. (2000), Dom wszystkich Polska, Warszawa.

Latawski P. (1993), Droga Polski do NATO – problemy i perspektywy, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 3.

Lis T. (1999), Wielki finał: kulisy wstępowania Polski do NATO, Kraków.

Łukaszewicz M. (2006), Trójkąt Weimarski po 15 latach, „Bezpieczeństwo Narodowe”, nr 2.

Malinowski K. (1997), Polityka Republiki Federalnej Niemiec wobec Polski w latach 1982–1991. Poznań.

Malinowski K. (2009), Przemiany niemieckiej polityki bezpieczeństwa 1990–2005, Poznań.

Manewry we Francji (1994), „Gazeta Wyborcza”, 14.10.1994.

Michałowski S. (1998), RFN wobec rozszerzenia Unii Europejskiej, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 2.

Muszyński J. (1991), Polska w obliczu zjednoczenia Niemiec, „Przegląd Zachodni”, nr 1.

Najdowski J. (1991), Opinia Publiczna wobec uczestnictwa Polski w wybranych organizacjach międzynarodowych, Raport CBOS, Warszawa.

Nowak-Jeziorański J. (2006), Polska droga do NATO. Listy, dokumenty, publikacje, Wrocław.

Otłowski T. (2002), Polska w procesie integracji z NATO i Unią Zachodnioeuropejską 1991–1998, Toruń.

Parzymies S. (1994), Przyjaźń z rozsądku: Francja i Niemcy w nowej Europie, Warszawa.

Parzymies S. (1996), Stosunki francusko-niemieckie jako przykład dla stosunków Polski i Niemiec, w: Niemcy- Parzymies S. (2004), Trójkąt Weimarski w poszerzonej Unii Europejskiej, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 2.

Perlez J. (1994), Biedrusko Journal; The Cold War Armies Meet, Just to Link Army, „The New York Times”, 15.09.1994.

Podwójne znaczenie (1994), „Gazeta Wyborcza”, 21.10.1994.

Polska-Rosja. Bezpieczeństwo europejskie i współpraca społeczeństw, (red.) M. Dobroczyński, Warszawa.

Przemówienie ministra spraw zagranicznych RP Władysława Bartoszewskiego wygłoszone na specjalnej sesji Bundestagu i Bundesratu 28 kwietnia 1995 roku w Bonn (2007), w: Polska–Niemcy 1945–2007. Od konfrontacji do współpracy i

partnerstwa w Europie, (red.) W.M. Góralski, Warszawa.

Rocznik Strategiczny 1999/2000. Przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski, (red.) E. Haliżak, R. Kuźniar, D. Popławski, H. Szlajfer, Warszawa.

Solak J. (1996), Polska w polityce bezpieczeństwa Republiki Federalnej Niemiec, „Przegląd Zachodni”, nr 3.

Sołtyk R. (1995), Rosja dzieli Trójkąt?, „Gazeta Wyborcza”, 27.10.1995.

Strzeszewski M. (2001), Od Układu Warszawskiego do NATO. Poczucie bezpieczeństwa kraju w społecznej świadomości oraz opinie Polaków o najlepszym sposobie zapewniania bezpieczeństwa kraju, w: Socjologiczne aspekty bezpieczeństwa narodowego, (red.) J. Maciejewski, Wrocław.

Świetlicki B. (1998), Współpraca Polski z NATO, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej”.

Tabor M. (1992), Wojskowe aspekty środowiska międzynarodowego Polski, w: Krajobraz po transformacji. Środowisko międzynarodowe Polski lat `90, (red.) R. Kuźniar, Warszawa.

Traktat między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy (1991), Dz. U. 1992, nr 14, poz. 56.

Traktat o dobrym sąsiedztwie i współpracy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec, (1991), Dz. U. 1992 nr 14 poz. 56.

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. w sprawie zaproszenia Polski do rozmów o członkostwie w Sojuszu Północnoatlantyckim, (1997), Monitor Polski 1997, nr 50, poz. 474.

Węglarczyk B. (1997), Do NATO trzech, „Gazeta Wyborcza”, 13.06.1997.

Węglarczyk B., Dzień Dobry w NATO, „Gazeta Wyborcza”, 13-14.03.1999.

Węglarczyk B. (1997), Jak zdobyliśmy Zachód. Polska do NATO, „Dodatek do Gazety Wyborczej”, 9.07.1997.

Wojsko Polskie. Informator 1995, (1995), Warszawa.

Wspólna deklaracja ministrów spraw zagranicznych Francji, Polski i Niemiec, Bergerac 24 kwietnia 1992 (1992), „Zbiór dokumentów PISM”, nr 3.

Wspólna deklaracja ministrów spraw zagranicznych Francji, Polski i Niemiec, Warszawa 12 listopada 1993 (1993), „Zbiór dokumentów PISM”, nr 4.

Wspólne Oświadczenie ministrów spraw zagranicznych Francji, Niemiec i Polski w sprawie przyszłości Europy Vereinbarung zwischen dem Bundesminister der Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland und dem Minister für nationale

Verteidigung der Republik Polen über die Zusammenarbeit im militärischen Bereich von 25. Januar 1993.

Wyligała H. (2010), Trójkąt Weimarski po rozszerzeniu UE – niewykorzystany instrument polskiej polityki zagranicznej?, „Przegląd Politologiczny”, nr 4.

Wyligała H. (2010), Trójkąt Weimarski. Współpraca Polski, Francji i Niemiec w latach 1991-2004, Toruń.

Zięba, R. (2005), Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony, Warszawa.

Żurawski vel Grajewski P. (1996), O bezpieczeństwie Rzeczypospolitej, „Przegląd Zachodni”, nr 3.