Profetyczny wymiar Centesimus annus. Analiza z perspektywy 30. rocznicy publikacji trzeciej encykliki społecznej Jana Pawła II

Main Article Content

Jerzy Gocko

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest profetyczny wymiar trzeciej encykliki społecznej Jana Pawła II jako przesłania na czas transformacji dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej po upadku komunizmu. Centesimus annus była głosem Kościoła, który, zgodnie z naturą własnej nauki społecznej i jej profetyczno-krytyczną specyfiką, ma prawo do wydawania osądu w sprawach społecznych. Publikacja pokazuje różne aspekty profetyzmu encykliki, podkreślając jej ponadczasowość i aktualność.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gocko, J. (2021). Profetyczny wymiar Centesimus annus. Analiza z perspektywy 30. rocznicy publikacji trzeciej encykliki społecznej Jana Pawła II. Poznańskie Studia Teologiczne, (40), 171–184. https://doi.org/10.14746/pst.2021.40.10
Dział
Artykuły naukowe
Biogram autora

Jerzy Gocko, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 Jerzy Gocko – prof. dr hab., kierownik Katedry Teologii Moralnej Społecznej, Instytut Nauk Teologicznych KUL, e -mail: Jerzy@Gocko.pl, ORCID: 0000 -0002 -6513 -5681

Referencje

  1. Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate, (29 czerwca 2009), Watykan: Libreria Editrice Vaticana 2009.
  2. Cuda J., Praktyczno-społeczne kryterium wiarygodności objawionego sensu historii. Analityczno-syntetyczne studium inspirowane paradygmatem nowej teologii politycznej, Katowice 1999.
  3. Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus, (1 maja 1991), Watykan: Libreria Editrice Vaticana 1991.
  4. Jan Paweł II, Encyklika Sollicitudo rei socialis, (30 grudnia 1987), Watykan: Libreria Editrice Vaticana 1988.
  5. Land R. D., Good News, Better News, Best News, w: A New Worldly Order: John Paul II and Human Freedom, ed. G. Weigel, University Press Of America 1992, s. 101-106.
  6. List społeczny Episkopatu USA: Sprawiedliwość gospodarcza dla wszystkich. Katolicka nauka społeczna a gospodarka USA, (18 listopada 1986), w: Kościół wobec współczesnych problemów życia gospodarczego. Społeczne dokumenty episkopatów, red. S. Fel, J. Kupny, Lublin 2002, s. 19-137.
  7. Niepsuj Ł., La figura dell’imprenditore nell’economia mainstream (marshalliano-keynesiana) e nell’economia civile. Valutazione etico -antropologica alla luce della Dottrina Sociale della Chiesa, Roma 2020, s. 307-329.
  8. Papieska Rada „Iustitia et Pax”, Kompendium Nauki Społecznej Kościoła, Kielce 2005.
  9. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, (7 grudnia 1965), w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Tekst polski – nowe tłumaczenie, Poznań: Pallottinum 2002, s. 526-606.
  10. Zuberbier A., Teologiczny wymiar encykliki „Rerum novarum”, „Studia Theologica Varsaviensia” 30(1992), nr 1, s. 69-76.