The value of work in the spiritual life of a woman according to Jadwiga Zamoyska and Maria Karłowska
PDF (English)

Słowa kluczowe

praca ludzka
kobieta
życie duchowe
Jadwiga Zamoyska
Maria Karłowska

Jak cytować

Suwiński, S. (2023). The value of work in the spiritual life of a woman according to Jadwiga Zamoyska and Maria Karłowska. Poznańskie Studia Teologiczne, 44, 107–122. https://doi.org/10.14746/pst.2023.44.6

Abstrakt

Wartość pracy w życiu duchowym kobiety według Jadwigi Zamoyskiej i Marii Karłowskiej

Świadomość, że przez pracę kobieta uczestniczy w dziele stworzenia, stanowi najgłębszą pobudkę do jej podejmowania na różnych odcinkach. Dzisiaj wiemy, że rola pracy w życiu kobiet jest ogromna i stanowi wyznacznik ich miejsca w społeczeństwie. Praca to także nieustanny rozwój osobisty kobiety. Dzięki niej zdobywa ona nowe umiejętności, doskonali swoje kompetencje oraz uczy się nowych rzeczy. Ważną rolę w pojmowaniu pracy odgrywa też kultura. Stąd potrzeba krzewienia humanizacji pracy ludzkiej, o co walczono na przełomie XIX i XX wieku, przyczyniając się tym samym do rozwoju człowieczeństwa. Rozwój dokonujący się poprzez pracę pozwala osiągnąć kobiecie osobowość moralną, która jest zwielokrotnieniem naturalnych jej zdolności do wartościowania moralnego osoby ludzkiej. Artykuł wskazuje potrzebę łączenia pracy z życiem duchowym kobiety, by praca prowadziła ją nie tylko do udoskonalania rzeczy (produktów pracy), lecz także udoskonalała ją wewnętrznie jako osobę, dlatego należy ustawicznie przywracać pracy ludzkiej wymiar moralno-duchowy (praca jako wartość duchowa i moralna). To aktualne zagadnienie zostało ukazane na podstawie dzieł wychowawczych dwóch Wielkopolanek — J. Zamoyskiej i M. Karłowskiej — żyjących na przełomie dwóch ostatnich wieków.

 

https://doi.org/10.14746/pst.2023.44.6
PDF (English)

Bibliografia

x K, czyli krzyż, kądziel i książka. O początkach Szkoły Domowej Pracy Kobiet, https://historiaposzukaj.pl/wiedza,wydarzenia,1487,3_x_k_czyli_krzyz_kadziel_i_ksiazka_o_poczatkach_szkoly_domowej_pracy_kobiet.html [accessed: 10.02.2023].

Bogdański A., Generałowa Władysławowa Zamojska i jej dzieło, w: Ze spuścizny Jenerałowej Zamojskiej: wspomnienie Zjazdu Kuźniczanek w Warszawie w dn. 22.4.1927, Warszawa 1927, pp. 27–38. DOI: https://doi.org/10.2307/2787405

Chałas K., Wychowanie ku wartościom religijnym, Lublin–Kielce 2009.

Chrostowski W., Kobiety w Piśmie Świętym, Kraków 2022.

Czachowska K., Generałowa Jadwiga Zamoyska (1831–1923). Życie i dzieło, Poznań 2011.

Duda M., Praca, in: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania społecznego, ed. A. Zwoliński, Radom 2005, pp. 383–389.

Furmanek W., Praca jako wartość w pedagogice współczesnej, in: Praca człowieka jako kategoria współczesnej pedagogiki, ed. W. Furmanek, Rzeszów–Warszawa 2007, pp. 18–31.

Gondek M.J., Jadwiga Zamoyska i jej program pracy społecznej, „Człowiek w Kulturze” 17 (2005), pp. 241–255.

Historia Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Boskiej, Jabłonowo Pomorskie 1936.

Jahołkowska-Koszutska L., O kobiecie współczesnej i kobiecie przyszłości, Warszawa 1929.

Jan Paweł II, Encyklika Laborem exercens, in: Jan Paweł II, Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 2000, pp. 144–213.

Jan Paweł II, List apostolski „Mulieris dignitatem” z okazji Roku Maryjnego o godności i powołaniu kobiety, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/mulieris.html [accessed: 2.04.2023].

Jan Paweł II, List do kobiet „A ciascuna di voi” na IV Światową Konferencję o Kobiecie w Pekinie, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/pekin_29061995.html [accessed: 2.04.2023].

Karłowska M., Dziełko o pracy, ed. S. Suwiński, Pelplin 2019.

Król M., Zwyczajne święte kobiety, Częstochowa 2021.

Kustra C., Kobieta i praca w koncepcji wychowawczej Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej (1831–1923), Toruń 2012.

Łobozek M.M., Błogosławiona Maria Karłowska, „Folia Historica Cracoviensia” XV/XVI (2009/2010), pp. 415–426. DOI: https://doi.org/10.15633/fhc.1488

Michałowska U., Paul Evdokimov o charyzmacie kobiecości, „Zeszyty Formacji Duchowej” 23 (2003), pp. 48–55.

Nowak H., Praca w rozumieniu bł. Marii Karłowskiej, „Colloquia Theologica Ottomana” 2 (2010), pp. 73–84.

Ozorowski E., Geniusz kobiety według Jana Pawła II, w: Kobieta. Etyka. Ekonomia, eds. E. Ozorowski R.C. Horodeński, Białystok 2009, pp. 11–22.

Skowronek A.J., Godność i posłannictwo kobiety w Kościele, in: Duchowość kobiety, ed. J. Augustyn, Kraków 2007, pp. 101–115.

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”, in: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2000, pp. 526–606.

Solak A., Wychowanie chrześcijańskie i praca ludzka, Warszawa 2008.

Stein E., Kobieta. Jej zadanie według natury i łaski, transl. J.I. Adamska, Tuchów 1995.

Waluś M., Piękna kobieta, w: Duchowość kobiety, ed. J. Augustyn, Kraków 2007, pp. 79–89.

Wasilewska-Ostrowska K.M., Praca wychowawcza z dziewczętami wykluczonymi społecznie — w ujęciu bł. M. Karłowskiej (1865–1935), „Polska Myśl Pedagogiczna” 7 (2021), pp. 337–348. DOI: https://doi.org/10.4467/24504564PMP.21.018.13948

Zamoyska J., O pracy, Lublin 2001.

Zamoyska M., Jak powstało dzieło śp. Jenerałowej Zamoyskiej, Kórnik 1927.

Ziółek J., Jadwiga Zamojska (1831–1923), „Nasza Przeszłość” LXX (1988), pp. 31–73.