Women’s genius according to St. John Paul II
PDF (English)

Słowa kluczowe

geniusz kobiety
duchowość
feminizm
Jan Paweł II
Jadwiga Zamoyska

Jak cytować

Chmielewski, M. (2023). Women’s genius according to St. John Paul II. Poznańskie Studia Teologiczne, 44, 137–155. https://doi.org/10.14746/pst.2023.44.8

Abstrakt

Geniusz kobiety według Świętego Jana Pawła II

Oryginalne określenie „geniusz kobiety” autorstwa św. Jana Pawła II, zawarte w liście Mulieris dignitatem i innych jego dokumentach, trafnie określa duchowość oraz właściwą rolę kobiety w Kościele i społeczeństwie. Może ono stanowić klucz hermeneutyczny przy badaniu postaci świętych i wybitnych kobiet, także Służebnicy Bożej Jadwigi Zamoyskiej. Jako udział w potrójnym posłannictwie Chrystusa: kapłańskim, prorockim i królewskim, „geniusz kobiety” przejawia się na różne sposoby. Jego pełnię odkrywamy w Maryi.

https://doi.org/10.14746/pst.2023.44.8
PDF (English)

Bibliografia

Balicki J., Spór o rolę i miejsce kobiety w rodzinie i społeczeństwie — IV Międzynarodowa Konferencja nt. Kobiet w Pekinie, „Studia Gdańskie” 10 (1995), pp. 81–111.

Bujak J., „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich?”. Współczesny feminizm w poszukiwaniu tożsamości kobiety, Szczecin 2014.

Caldecott L., „Dar z siebie” czyli „nowy feminizm” papieża, „Communio” 17 (1997), no. 1, pp. 101–115.

Cecchin F., W poszukiwaniu Maryi. Komentarz egzystencjalny do encykliki „Redemptoris Mater”, transl. A. Szymanowski, Warszawa 1989, pp. 31–37.

Chmielewski M., A meditative dimension of woman’s genius, „Soter”. „Journal of Religious Sciences” 2020, no. 75, pp. 5–13. DOI: https://doi.org/10.7220/2335-8785.75(103).1

Chmielewski M., Duchowość według Jana Pawła II. Studium na podstawie encyklik i adhortacji, Lublin 2013, pp. 26–33.

Franciszek, List „Misericordiae vultus”, https://www.vatican.va/content/francesco/pl/apost_letters/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html [accessed: 20.04.2023].

Gąsior A., Maryjna kobieta w kobiecym Kościele, w: Maryja w tajemnicy Kościoła. Recepcja i perspektywy nauki soborowej, Biblioteka Mariologiczna, 16, eds. A. Gąsior, J. Królikowski, Częstochowa 2013, pp. 113–124.

Gondek M.J., Jadwiga Zamoyska i jej program pracy społecznej, „Człowiek w Kulturze” 17 (2005), pp. 241–255.

Jan Paweł II, Dzieła zebrane, vol. 1–16, Kraków 2006–2009.

Jan Paweł II, Encyklika „Evangelium vitae” o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego (25 III 1995), in: Encykliki Ojca świętego Jana Pawła II, Kraków 1996, pp. 641‒752.

Jan Paweł II, Encyklika „Redemptoris Mater” o błogosławionej Maryi Dziewicy w życiu pielgrzymującego Kościoła (25 III 1987), https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031987_redemptoris-mater.html [accessed: 20.04.2023].

Jan Paweł II, Encyklika „Redemptoris missio” o stałej aktualności posłania misyjnego (7 XII 1990), https://www.katolicki.net/index.php/z-zycia-kosciola/z-zycia-kosciola-jan-pawel-ii/z-zycia-kosciola-jan-pawel-ii-encykliki/z-zycia-kosciola-jan-pawel-ii-encyklika-redemptoris-missio/z-zycia-kosciola-jan-pawel-ii-encyklika-redemptoris-missio-4.html [accessed: 20.04.2023].

Jan Paweł II, List apostolski „Divini amoris scientia” wydany z okazji ogłoszenia Doktorem Kościoła Powszechnego św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza (19 X 1997), https://www.zyciezakonne.pl/dokumenty/kosciol/jan-pawel-ii/jan-pawel-ii-listy-i-przeslania/1997-10-19-watykan-list-apostolski-divini-amoris-scientia-wydany-z-okazji-ogloszenia-sw-teresy-od-dzieciatka-jezus-i-najswietszego-oblicza-doktorem-kosciola-powszechnego-22440/ [accessed: 20.04.2023].

Jan Paweł II, List apostolski „Mulieris dignitatem” z okazji Roku Maryjnego o godności i powołaniu kobiety (15 VIII 1988), https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/mulieris.html [accessed: 20.04.2023].

Jan Paweł II, List apostolski „Novo millennio ineunte” na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 (6 I 2001), https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/apost_letters/2001/documents/hf_jp-ii_apl_20010106_novo-millennio-ineunte.html [accessed: 20.04.2023].

Jan Paweł II, List do Gertrude Mongelli, Sekretarza Generalnego IV Światowej Konferencji ONZ w sprawie kobiet (26 V 1995), https://jp2online.pl/obiekt/list-do-gertrude-mongelli-sekretarza-generalnego-iv-swiatowej-konferencji-onz-w-sprawie-kobiet;T2JqZWN0OjE5NjI= [accessed: 20.04.2023].

Jan Paweł II, List do kobiet „A ciascuna di voi” na IV Światową Konferencję o Kobiecie w Pekinie (29 VI 1995), https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/pekin_29061995.html [accessed: 20.04.2023].

Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska „Ecclesia in America” o spotkaniu z żywym Chrystusem, drogą nawrócenia, jedności i solidarności w Ameryce (22 I 1999), https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_22011999_ecclesia-in-america.html [accessed: 20.04.2023].

Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska „Une esperance nouvelle pour le Liban” o Libanie i jego przygotowaniu do Roku 2000 (10 V 1997), https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19970510_lebanon.html [accessed: 20.04.2023].

Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska „Vita consecrata” o życiu konsekrowanym i jego misji w Kościele i w świecie (25 III 1996), https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_25031996_vita-consecrata.html [accessed: 20.04.2023].

Kostrzewska E.M., Kobiety przez Boga wymyślone (Rzecz o książce Katarzyny Czachowskiej, Generałowa Jadwiga Zamoyska [1831–1923]. Życie i dzieło, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2011, p. 396), „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej” 11 (2013), pp. 147–156.

Kuczer R., Macierzyńskie pośrednictwo Maryi w nauczaniu Jana Pawła II, „Salvatoris Mater” 7 (2005), no. 1, pp. 328–375.

Mastalska D., Jaka duchowość maryjna dla kobiet?, „Salvatoris Mater” 12 (2010), no. 1–2, pp. 122–168.

Medina Estévez J., Godność kobiety w nauczaniu Jana Pawła II na podstawie listu apostolskiego „Mulieris dignitatem”, „Ethos” 8 (1995), no. 1, pp. 31–39.

Mulieris dignitas. Promieniowanie kobiecości, ed. T. Paszkowska, Lublin 2009.

Otrząsek A., Rola „geniuszu kobiety” w budowaniu „cywilizacji miłości” na podstawie nauczania Jana Pawła II, „Polonia Sacra” 11 (2007), no. 20, pp. 83–103.

Parzych K., Maryja — osoba spełniona jako kobieta, „Salvatoris Mater” 8 (2006), no. 1–2, pp. 191–206.

Paszkowska T., Chrystoformizacja, in: Leksykon duchowości katolickiej, ed. M. Chmielewski, Lublin–Kraków 2002, pp. 123–124.

Paszkowska T., Maryja pierwsza Konsekrowana, „Salvatoris Mater” 17 (2015), no. 1–4, pp. 11–28.

Paweł VI, Adhortacja apostolska „Evangelii nuntiandi” o ewangelizacji w świecie współczesnym, Wrocław 2001.

Paweł VI, Adhortacja apostolska „Marialis cultus” o należytym kształtowaniu i rozwijaniu kultu Najświętszej Maryi Panny, in: Adhortacja apostolska „Marialis cultus” Ojca Świętego Pawła VI. Komentarz Stanisław Celestyn Napiórkowski, Wrocław 2004.

Peeters M.A., Gender ‒ światowa norma polityczna i kulturowa. Narzędzie rozeznania, transl. L. Woroniecki, Warszawa 2013.

Putnam Tong R., Myśl feministyczna. Wprowadzenie, transl. J. Mikos, B. Umińska, Warszawa 2002.

Rynio A., Błasiak B., Myśli Jadwigi Zamoyskiej o wychowaniu, „Roczniki Nauk Społecznych” 19–20 (1991–1992), issue 2, pp. 21–22.

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”, in: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, pp. 104‒166.

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”, in: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, pp. 526‒606.

Sorkowicz A., Geniusz kobiety — kilka słów o feminizmie Jana Pawła II, in: Rodzina — w świetle zagrożeń realizacji dotychczasowych funkcji. Szkice monograficzne, eds. W. Korzeniowska, A. Murzyn, U. Szuścik, Katowice 2007, pp. 18–26.

Sprutta J., Maryja jako Tota Pulchra. Na granicy teologii i sztuki, „Salvatoris Mater” 5 (2003), no. 4, pp. 193–200.

Warchoł P., Maryja inspiracją dla osób konsekrowanych, „Salvatoris Mater” 17 (2015) no. 1–4, pp. 61–76.

Wejman H., Duchowość kobiety według zamysłu Bożego, „Polonia Sacra” 11 (2007), pp. 147–166.

Wybór listów Ojca Świętego Jana Pawła II, vol. 1, Kraków 1997.