Frazeologizmy w przekładzie na język kaszubski baśni Jana Drzeżdżona

Main Article Content

Hanna Makurat

Abstrakt

The article discusses the methods used to translate phrasemes in the Kashubian version of the book Baśnie. Brawãdë by Jan Drzeżdżon. The translator, Roman Drzeżdżon, was unable to find any equivalent phrasemes in the target language. He translated them literally or described their meaning. Moreover, he also used the compensation strategy and introduced phrasemes in places where they were absent in the original.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Makurat, H. (2018). Frazeologizmy w przekładzie na język kaszubski baśni Jana Drzeżdżona. Slavia Occidentalis, (74/1), 77-85. https://doi.org/10.14746/so.2017.74.3
Dział
Artykuły i rozprawy

Referencje

 1. Bąba Stanisław, Liberek Jarosław, 2003, Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny, Warszawa.
 2. Dąmbska-Prokop Urszula (red.), 2000, Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Częstochowa.
 3. Drzeżdżon Jan, 2012, Baśnie. Brawãdë, tłum. Roman Drzeżdżon, Gdańsk.
 4. Dubisz Stanisław, Sobol Elżbieta (red.), 2005, Wielki słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami, Warszawa.
 5. Gołąbek Eugeniusz, 2012–2013, Wielki słownik polsko-kaszubski, t. I–III, Gdańsk.
 6. Gołąbek Eugeniusz, Słownik polsko-kaszubski, t. I, II, http://skarbnicakaszubska.pl/slownik-polskokaszubski-
 7. start/ [6.11.2016].
 8. Gòłąbk Eùgeniusz, 2002, Kaszëbsczi słowôrz normatiwny, Kartuzy.
 9. Hejwowski Krzysztof, 2007, Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa.
 10. Kalinowski Daniel, 2007, Drzeżdżon intertekstualny. Przypadek „Karamoro”, w: Renata Mistarz (red.), Twarze Drzeżdżona, Gdańsk, s. 49–67.
 11. Kalinowski Daniel, 2012, Współczesna literatura powszechna w tłumaczeniu na język kaszubski, w: Radosław Kamiński (red.), Tłumaczenia na język kaszubski. Osiągnięcia, metody, cele (Materiały pokonferencyjne), Wejherowo, s. 29–38.
 12. Kochański Witold, Klebanowska Barbara, Markowski Andrzej, 1989, O dobrej i złej polszczyźnie, Warszawa.
 13. Koller Werner, 2007, Probleme der Übersetzung von Phrasemen, w: Harald Burger, Dmitrij Dobrovol’skij, Peter Kühn, Neal Norrick (red.), Phraseologie. Ein internationales Handbuch der zeitgenössischen, Berlin – New York, s. 605–613.
 14. Krysztofiak Maria, 1996, Przekład literacki we współczesnej translatoryce, Poznań.
 15. Kuik-Kalinowska Adela, 2012, Klasyka literatury polskiej po kaszubsku. Rekonesans badawczy, w: Radosław Kamiński (red.), Tłumaczenia na język kaszubski. Osiągnięcia, metody, cele (Materiały pokonferencyjne), Wejherowo, s. 39–46.
 16. Makurat Hanna, 2015, Sposób istnienia kaszubskojęzycznego tekstu. Wzajemne relacje między systemem językowym kaszubszczyzny a wypowiedzią zbudowaną w tym języku, w: Małgorzata Klinkosz, Aneta Lica, Zenon Lica (red.), Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza, t. 2, Gdańsk, s. 95–104.
 17. Makurat Hanna, 2017a, Frazeologizmy w przekładzie na język kaszubski książki Balbina z IV B Danuty Stanulewicz. Krytyka przyjętej przez tłumaczkę strategii translatorskiej, „Zeszyty Łużyckie”, t. 51, s. 273–288.
 18. Makurat Hanna, 2017b, W jakim zakresie tłumacz tekstów literackich z języka polskiego na kaszubszczyznę jest pośrednikiem między kulturami?, „Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu”, nr 12, s. 237–248.
 19. Makurat Hanna, 2017c, Frazeologizmy i przysłowia w przekładzie bajek Iwana Kryłowa z języka rosyjskiego na kaszubszczyznę, „Prace Językoznawcze”, XIX/4, s. 93–105.
 20. Polański Kazimierz (red.), 2003, Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław.
 21. Ramułt Stefan, 2003, Słownik języka pomorskiego, czyli kaszubskiego, scalił i znormalizował Jerzy Treder, według wydań Akademii Umiejętności z roku 1893 i Polskiej Akademii Umiejętności z roku 1993, Gdańsk.
 22. Skorupka Stanisław, 1977, Słownik frazeologiczny języka polskiego, t. 1–2, Warszawa.
 23. Stanulewicz Danuta, 2015, Balbina z IV B, tłum. Bożena Ugowska, Gduńsk.
 24. Sychta Bernard, 1965–1976, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. I–VII, Wrocław.
 25. Treder Jerzy (red.), 2006, Język kaszubski. Poradnik encyklopedyczny, Gdańsk.
 26. Wojtasiewicz Olgiert, 1992, Wstęp do teorii tłumaczenia, Warszawa.
 27. Мокиенко Валерий Михайлович, 2014, Переводимое и непереводимое во фразеологии, w: Wojciech Chlebda (red.), Frazeologia a przekład, Opole, s. 11–24.