Osobliwe słownictwo szesnastowiecznych leksykonów (na wybranych przykładach nazw rzemieślników)

Main Article Content

Jolanta Migdał

Abstrakt

The article presents names of craftsmen which existed in the 16th century Polish language, confirmed exclusively in lexicographic collections of the time. The material has been drawn from the published volumes of Słownik polszczyzny XVI wieku (Dictionary of 16th century Polish language). A review was conducted of the way in which these peculiar names of craftsmen functioned in the lexicons, both reflecting vocabulary confirmed in Old Polish and in contemporary dictionaries. It turned out that even though some of these words were perhaps the original products of the 16th lexicographers’ imaginations, others were actually used in the vocabulary of those times.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Migdał, J. (2018). Osobliwe słownictwo szesnastowiecznych leksykonów (na wybranych przykładach nazw rzemieślników). Slavia Occidentalis, (74/1), 103-109. https://doi.org/10.14746/so.2017.74.5
Dział
Artykuły i rozprawy

Referencje

 1. Bajerowa I., 1980, Wpływ techniki na ewolucję języka polskiego, Kraków.
 2. Bańko M., 2001, Z pogranicza leksykografii i językoznawstwa. Studia o słowniku jednojęzycznym, Warszawa.
 3. Br – Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, red. J. Bralczyk, Warszawa 2005.
 4. Handke K., 1975, O ,,sztucznych” formach słowotwórczych w słownikach, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 15, s. 153–157.
 5. ISJP – Inny słownik języka polskiego PWN, red. M. Bańko, t. 1–2, Warszawa 2000.
 6. Migdał J., 2015, Dzieje wybranych szesnastowiecznych nazw rzemieślników w polszczyźnie, w: Języki słowiańskie w procesie przemian, red. G. Olchowa, M. Balowski, Banská Bystrica, s. 85–93.
 7. Migdał J., 2016, Nazwy rzemieślników w szesnastowiecznym języku polskim na podstawie Słownika polszczyzny XVI wieku, w: Dialog z tradycją V. Językowe dziedzictwo kultury materialnej, red. E. Młynarczyk, E. Horyń, Kraków, s. 131-142.
 8. Młynarczyk E., 2013, Nie święci garnki lepią. Obraz rzemiosła utrwalony w polskiej frazeologii, Kraków.
 9. Opis źródeł Słownika staropolskiego, 2005, red. W. Twardzik, Kraków.
 10. Pihan-Kijasowa A., 2010, Wileńskie słownictwo rzemieślnicze XVI–XVIII wieku. Rekonesans badawczy, w: Językowe i kulturowe dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego. Księga jubileuszowa
 11. na 1000-lecie Litwy, red. J. Mędelska, Z. Sawaniewska-Mochowa, Bydgoszcz, s. 334–341.
 12. PSWP – Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, red. H. Zgółkowa, t. 1–50, Poznań 1994–2005.
 13. SPXVI – Słownik polszczyzny XVI wieku, red. M. R. Mayenowa, F. Pepłowski, K. Mrowcewicz, t. I–XXXVI, Wrocław – Warszawa – Kraków 1966–2012.
 14. Sstp – Słownik staropolski, red. S. Urbańczyk, t. 1–11, Kraków 1953–2002.
 15. SWJP – Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, t. 1–2, Warszawa 1998.