Nazwy ryb w polszczyźnie regionalnej (na podstawie danych słownikowych)

Main Article Content

Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk

Abstrakt

The article presents a history of selected regional names of fish found in lexicographic works dating from the beginning of the new Polish era till the turn of XX/XXI century. To give a clearer picture of the selected entries, they have been compared with historical sources: Słownik staropolski [Old Polish Dictionary], Słownik polszczyzny XVI wieku [Dictionary of XVI century Polish] as well as with Elektroniczny słownik języka polskiego XVII i XVIII wieku [Electronic dictionary of XVII and XVIII century Polish] available online.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Piotrowska-Wojaczyk, A. (2018). Nazwy ryb w polszczyźnie regionalnej (na podstawie danych słownikowych). Slavia Occidentalis, (74/1), 111-118. https://doi.org/10.14746/so.2017.74.6
Dział
Artykuły i rozprawy

Referencje

 1. Cios S., 2007, Ryby w życiu Polaków od X do XIX w., Olsztyn.
 2. Eschmeyer i in., 2010, Marine fish diversity: history of knowledge and discovery (Pisces), ,,Zootaxa” 2525, s. 19–50.
 3. Komar J., Nazwy naszych ryb [online]: http://www.wedkarz.pl/wp-webapp/article/1058 [dostęp 2 listopada 2016].
 4. Kowalska A., 1961, Jeszcze o nazwach szczupaka w północno-wschodnich gwarach Polski, ,,Poradnik Językowy”, s. 24–28.
 5. Kubica-Stęplewska T., 1969, Nazwy geograficzne pochodne od nazw ryb (praca magisterska napisana pod kierunkiem I. Bajerowej), rec.: „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prace Językoznawcze”, nr 1, s. 126–127.
 6. Kulikowski A., 2005, Wielki herbarz rodów polskich, Warszawa.
 7. Łowiska w okolicach Kościerzyny [online]: http://haczyk.pl/forum/topic/1910-łowiska-w-okolicach-kościerzyny/ [dostęp 2 listopada 2016].
 8. Maciołek M., 2013, Kształtowanie się nazw owadów w języku polskim. Procesy nominacyjne a językowy obraz świata, Katowice.
 9. Piotrowska A.K., 2006, O gwarze wędkarskiej trzydzieści lat później, w: M. Chołody, W. Hamerski, M. Telicki (red.), Człowiek w świecie…, Poznań, s. 153–163.
 10. Piotrowska-Wojaczyk A., 2011, Regionalizmy leksykalne w słownikach doby nowopolskiej, Poznań.
 11. Regionalne nazwy ryb... [online]: http://forum.wedkuje.pl/post/regionalne-nazwy-ryb/160625 [dostęp 2 listopada 2016].
 12. Ryby [online]: https://www.medianauka.pl/ryby [dostęp 2 listopada 2016].
 13. Strutyński J., 1972, Polskie nazwy ptaków krajowych, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
 14. Śmieszne zawołania i nazwy ryb [online]: http://zapytaj.onet.pl/Category/028,001/2,26445890,Smieszne_ zawolania_i_nazwy_ryb.html [dostęp 2 listopada 2016].
 15. Walczak B., 1997, Kontekst wyrazowy w leksykografii, ,,Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”’, z. 53, s. 157–167.
 16. Walczak B., 2009, „Naszym przodkom wystarczały ryby słone i cuchnące”?, w: S. Mikołajczak, M. Rybka (red.), Pamięci Wolnej i Niepodległej. W 90-lecie odzyskania niepodległości i wybuchu
 17. Powstania Wielkopolskiego (Poznańskie Spotkania Językoznawcze), Poznań, s. 145–152.
 18. Wyrwa A.M., 2012, Symbolika ryby i miejsce ryb w diecie klasztornej. Zarys problemu, w: A.M. Wyrwa (red.), Ryby w kulturze i rekultywacja środowiska wodnego. Szkic historyczny i badania hydrobiologiczne, Bydgoszcz, s. 9–48.
 19. Wyrwa A.M. (red.), 2012, Ryby w kulturze i rekultywacja środowiska wodnego. Szkic historyczny i badania hydrobiologiczne, Bydgoszcz.
 20. Żbikowski D., Regionalne nazwy ryb [online]: http://www.fishing.pl/artykuly/ciekawostki/regionalne-nazwy-ryb [dostęp 2 listopada 2016].