Karta Rogawskiego. Zapomniany zabytek języka staropolskiego
PDF

Słowa kluczowe

Karta Rogawskiego
edition
passion
apocrypha
publication

Jak cytować

Rojszczak-Robińska, D. (2018). Karta Rogawskiego. Zapomniany zabytek języka staropolskiego. Slavia Occidentalis, (74/1), 119–134. https://doi.org/10.14746/so.2017.74.7

Abstrakt

The article is a new edition of Karta Rogawskiego, a forgotten 15th century work written in the Polish language. The previous edition, available only in transliteration, comes from 1911. It is a single parchment sheet torn from a different code and then used as a cover, now partly illegible. The content revolves around a scene of Jesus being interrogated by Pontius Pilate, who delivers judgement. The article provides a new transliteration as well as transcription; photographs of the the manuscript have also been attached.
https://doi.org/10.14746/so.2017.74.7
PDF

Bibliografia

Bernacki Ludwik, 1911, Karta z „Rozmyślania o życiu Pana Jezusa, „Pamiętnik Literacki”, nr 1/4, s. 470–477.

Beyer Karol, 1859, Album fotograficzne wystawy starożytności i zabytków sztuki urządzonej przez c.k. Towarzystwo Naukowe w Krakowie 1858 i 1859, Warszawa.

Ipsb – Internetowy polski słownik biograficzny, http://www.ipsb.nina.gov.pl.

Janów Jan, 1946, Trzy przyczynki do historii piśmiennictwa staropolskiego, „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności”, t. 47, nr 2, s. 33–43.

Mika Tomasz, 2012, „Kazania świętokrzyskie” – od rękopisu do zrozumienia tekstu, Poznań.

Mika Tomasz, 2013, Genetyczna wielowarstwowość i złożoność tekstów staropolskich a ich badania historycznojęzykowe.

Rekonesans, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, t. 68, s. 131–145.

Mika Tomasz, 2015, Tekst staropolski jako odmienny obiekt badań? W poszukiwaniu narzędzi opisu, „LingVaria”, nr 2, s. 235–250.

Piętnastowieczne przekłady Nowego Testamentu. Elektroniczna konkordancja staropolska, http://stnt.ijp.pan.pl/ (dostęp: 01.07.2017).

Rojszczak-Robińska Dorota, 2016, Staropolskie pasje: Rozmyślanie przemyskie, Sprawa chędoga, Karta Rogawskiego. Źródła – język – fabuła, Poznań.

Rojszczak-Robińska Dorota, w druku, Funkcje wielkich liter w rękopisie staropolskim. „Karta Rogawskiego”.

Siemieński Lucjan, 1858, Przegląd wystawy starożytności i zabytków sztuki urządzonej w Krakowie przez Komisyą delegowaną z oddziału archeologii i sztuk pięknych w c. k. Tow. Nauk. krakowskiem, Kraków.

Sstp – Słownik staropolski, red. S. Urbańczyk, t. 1–11, Wrocław 1953–2002 (od t. 10, z. 4 – Kraków).

Stramczewska Olga, 2015, Ślady wielowarstwowości w Rozmyślaniach dominikańskich. Studium przypadku, w: Staropolskie Spotkanie Językoznawcze 1: Jak badać teksty staropolskie, red. T. Mika, D. Rojszczak-Robińska, O. Stramczewska, Poznań, s. 191–202.

Stramczewska Olga, 2016, Rozmyślanie przemyskie w świetle Rozmyślań dominikańskich. Fabularny kontekst badań lingwistycznych, w: Rozmyślanie przemyskie. Świadectwo średniowiecznej kultury religijnej, red. J. Bartmiński, A. Timofiejew, Przemyśl, s. 157–170.

Twardzik Wacław (red.), 2005, Opis źródeł Słownika staropolskiego, współpraca E. Deptuchowa, L. Szelachowska-Winiarzowa, Kraków.

Wydra Wiesław, Rzepka Wojciech Ryszard, 1984, Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543, Poznań.

Zasady 1955, Zasady wydawania tekstów staropolskich. Projekt, oprac. K. Górski i in., Wrocław.