Dolnołużycka frazeologia somatyczna

Main Article Content

Grzegorz Szpila

Abstrakt

The paper discusses selected Lower Sorbian idiomatic expressions with somatic components. The author talks about somatisms and somatic phraseology in general, as well as presents different types of idiomatic motivation. A theoretical section is followed by the presentation of a corpus of somatic idioms taken from
Dolnoserbsko-nimski słownik/Niedersorbisch-deutsches Wörterbuch by Manfred Starosta. The analysis of the idiomatic expressions shows how Lower Sorbian somatic phraseological units make use of somatic lexemes, as well as demonstrates the various types of motivation behind the actual senses of the examined expressions.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szpila, G. (2018). Dolnołużycka frazeologia somatyczna. Slavia Occidentalis, (74/1), 135-155. https://doi.org/10.14746/so.2017.74.8
Dział
Artykuły i rozprawy

Referencje

 1. Błaszczyk M., 2014, Związki frazeologiczne z komponentem somatycznym jako nazwy uczuć w Chłopach Władysława Stanisława Reymonta, „Poznańskie Studia Polonistyczne” 21/2, s. 117–135.
 2. Burger H., 1998, Phraseologie. Eine Einführung am Beispiel des Deutschen, Berlin.
 3. Čermák F., 1998, Somatic Idioms Revisited, w: Europhras 95. Europäische Phraseologie im Vergleich: Gemeinsames Erbe und kulturelle Vielfalt, red. W. Eismann, Bochum, s. 109–119.
 4. Davidou A., 1998, Kontrastive Untersuchung zur griechischen und deutschen Phraseologie: mit einem zweisprachigen Lexikon somatischer Phraseologismen, Erlangen&Jena.
 5. Donalies E., 2009, Basiswissen deutsche Phraseologie, Tübingen und Basel.
 6. Dobrovol’skij D., Piirainen E., 2005, Figurative Language: Cross-cultural and Cross-linguistic Perspectives, Oxford.
 7. Glucksberg S., 2001, Understanding Figurative Language. From Metaphors to Idioms, New York.
 8. Глухов В., 1978, Фразеологические единицы со словом „рука” в славянских языках, „Проблемы русской фразеологии”, Тула, s. 137–145.
 9. Howarth P.A., 1996, Phraseology in English Academic Writing, Tübingen.
 10. Kajtoch W., 2004, Ciało medialne, „Zeszyty Prasoznawcze” XLVII/3–4, s. 59–86.
 11. Королевская Е.М., Куличенко, Ю.Н., 2015. Роль соматической фразеологии в русской и анлиской языковой картине мира, МНО „Наука без границ” 1/7: 9–11.
 12. Krawczyk A., 1982, Cechy części ciała jako tworzywo semantycznej struktury związków frazeologicznych, w: Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej I, red. M. Basaj, D. Rytel, Wrocław, s. 135–143.
 13. Lewicki A.M., 1981, O motywacji frazeologizmów, w: Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej I, red. M. Basaj, D. Rytel, Wrocław, s. 34–47.
 14. Lewicki A.M., 1985, Motywacja globalna frazeologizmów. Znaczenie przenośne, symboliczne i stereotypowe,
 15. w: Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej III, red. M. Basaj, D. Rytel, Wrocław, s. 7–23.
 16. Lewicki A.M., Pajdzińska, A., 2001, Frazeologia, w: Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 315–342.
 17. Olza I., 2011, On the (Meta)Pragmatic Value of some Spanish Idioms Based on Terms for Body Parts, „Journal of Pragmatics” 43, s. 3049–3067.
 18. Ostaszewska M., 1967, Z zagadnień frazeologii porównawczej, „Poradnik Językowy” 6, s. 267–279.
 19. Райхштайн A., 1980, Сопоставительный анализ немецкой и русской фразеологии, Москва.
 20. Schröder M., 1981, Zur Rolle des Motivationsbegriffes für Wortbildungskonstruktionen und feste Wortverbindungen, w: Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-Marx-Universität. Gesellschaftsund Sprachwissenschaftliche, Reiche 30, Jahrgang, Heft 5, s.: 453–458.
 21. Sendek R., 2007, Studia z frazeologii bułgarskiej i macedońskiej, Kraków.
 22. Spagińska-Pruszak A., 2003, Intelekt we frazeologii polskiej, rosyjskiej i chorwackiej, Gdańsk.
 23. Starosta M., 1999, Dolnoserbsko-nimski słownik/Niedersorbisch-deutsches Wörterbuch, Budyšin/ Bautzen.
 24. Szpila G., 2001, Opis konotacyjny leksemów w opisie frazeologizmów, „Poradnik Językowy” 3, s. 31–42.
 25. Tyrpa A., 2005, Frazeologia somatyczna: związki frazeologiczne o znaczeniach motywowanych cechami części ciała w gwarach polskich , wyd. 2, Łask.