Lublin i Lubelszczyzna w działalności naukowej i organizacyjnej doktora Mieczysława Buczyńskiego (2 XI 1936 - 25 XII 1992)
PDF

Słowa kluczowe

Slavic dialectology
lexicology and lexicography
linguistic interference
onomastics
anthroponymy
urban names
Lublin area
scholars’ biographies

Jak cytować

Czyżewski, F. (2019). Lublin i Lubelszczyzna w działalności naukowej i organizacyjnej doktora Mieczysława Buczyńskiego (2 XI 1936 - 25 XII 1992). Slavia Occidentalis, (75/1), 21–28. https://doi.org/10.14746/so.2018.75.2

Abstrakt

The article presents the academic achievements of Mieczysław Buczyński, Ph.D. (1936-1992) with special emphasis placed on his dialectological and onomastic research in the Lublin area. The scholar created a card index for the Dictionary of the Huszcza in Podlasie dialect which index consists of more than 100 thousand words. The vocabulary can serve as a basis for describing linguistic interference between the local Ukrainian dialects and the insular Polish dialect. Another area of Mieczysław Buczyński’s academic interest was onomastics, especially urban names and anthroponymy. The studies of the names in Lublin were conducted with respect to the object and the methodology. In his descriptions of urban names, Mieczysław Buczyński took into consideration the linguistic as well as the extra-linguistic factors. Anthroponyms of Armenian origin, presented with respect to the inhabitants of Zamość, played an important role in the scholar’s onomastic studies. The article presents the academic achievements of the prematurely deceased scholar and a person born and living in the Lublin area. He was involved in pioneering research and nouvelle methodology, largely supported by the ethnic and cultural diversity of the region with which Mieczysław Buczyński always identified himself.

https://doi.org/10.14746/so.2018.75.2
PDF

Bibliografia

Buczyński M., 1962a, Nazwy dzielnic i ulic Lublina, „Rocznik Lubelski” V, 1962, s. 251–268.

Buczyński M., 1962, Nazwy dzielnic i ulic Lublina, „Językoznawca” 8, s. 45–60.

Buczyński M., 1964 – [Rec.] W. Cienkowski, Z tajemnic języka, „Kamena” 10 (31), s. 10.

Buczyński M., 1966, Nazwy ulic i placów Lublina, „Onomastica” XI, 1966, s. 136–181.

Buczyński M., 1967, Wschodniosłowiańskie wpływy językowe w gwarze wsi Huszcza powiat Biała Podlaska, „Annales UMCS”, sect. F, vol. XXII, Lublin, 10, s. 223–256).

Buczyński M., 1975, Słownik ulic lubelskich, ul. Podwale „Sztandar Ludu”, nr 158 (9657), s. 4.

Buczyński M., 1975a, Słownik ulic lubelskich, ul. Staszica, „Sztandar Ludu”, nr 279 (9778), 4.

Buczyński M., 1976, Słownik ulic lubelskich, ul. Podgrodzie, „Sztandar Ludu”, nr 164 (9953), 4.

Buczyński M., 1977, Słownik ulic lubelskich, ul. Prusa, „Sztandar Ludu”, nr 127 (10214), 4.

Buczyński M., 1985a, Mała encyklopedia nazw polskich: Chopin, nazwisko i nazwy miejsc pobytu, „Wisełka”, nr 3 (12), s. 46.

Buczyński M., 1985b, Mała encyklopedia nazw polskich: Chopin, Bieszczady, Kościuszko, „Wisełka”, nr 3 (12), s. 46.

Buczyński M., 1989, Interferencje językowe na przykładzie asymilacji nazw osobowych Ormian Zamojskich z XVII wieku, w: S. Warchoł (red.), Interferencje językowe na różnych obszarach Słowiańszczyzny, „Rozprawy Slawistyczne”, Lublin 1989, s. 69–86.

Buczyński M., 1990a, Czeski i słowacki, „Kamena”, nr 1 (926), s. 43.

Buczyński M., 1990b, Ukraina nie jest daleko, „Kamena”, nr 2 (927), s. 27.

Buczyński M., 1991, O nazwie Warszawa, „Rota” 2, s. 38–39.

Buczyński M., 1993, Patronimika ormiańskie w XVII-wiecznym Zamościu, w: Wpływy obce w nazewnictwie Polski. Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, 20–22 września 1989 r., red. M. Kamińska, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica” 27, Łódź 1993, s. 23–30.

Buczyński M., 1997, Pamiątkowe nazwy miejscowe w językach słowiańskich, do druku przygot. S. Warchoł, „Rozprawy Slawistyczne” 13, Lublin.

Buczyński M., Czyżewski F., 1985, Związki frazeologiczne w gwarze wsi Huszcza w województwie bialskopodlaskim (Frazeologizmy z łącznikiem „jak” w stosunku do języka ogólnopolskiego), w: Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej, t. 3, red. M. Basaj i D. Rytel, Wrocław, s. 139–146.

Dejna K., 1987, Atlas gwar polskich. Kwestionariusz −notatnik, Łódź.

Dejna K., 1998, Atlas gwar polskich. Małopolska, Warszawa.

Dłużyńska M., 1988, Mit o pochodzeniu wspólnoty i jego znaczenie. Język a świadomość odrębności grupowej na przykładzie wybranych wsi drobnoszlacheckich i chłopskich z okolic Kodnia, w: Język a kultura, t. 1, red. J. Anusiewicz i J. Bartmiński, Wrocław, s. 289–299.

Dubasowa-Zakrzewska M., 1960, Organizacja gminy ormiańskiej w XVI–XVII wieku, „Rocznik Lubelski” 3, s. 63–82, za: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/dostęp [dostęp: 10.11.2017].

Rzetelska-Feleszko E. (red.), 1998, Polskie nazwy własne. Encyklopedia, Warszawa–Kraków.

SGP – Słownik gwar polskich, oprac. Zakład Dialektologii Polskiej Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie, pod kier. Mieczysława Karasia, red. Mieczysław Karaś, t. 1, z. 1, Ossolineum, Wrocław, 1979 –.

SJPD – Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t.1–11, Warszawa 1958–1969.

SJPS – Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. 1–3, Warszawa 1978.

Szymczak M., 1962–1973, Słownik gwary Domaniewka w pow. łęczyckim, t. 1–8, Wrocław.

Warchoł S., 1967, Gwary dawnej ziemi stężyckiej, Wrocław.

Warchoł S., 2013, Profesor dr Paweł Smoczyński, spółorganizator ośrodka slawistycznego na UMCS w Lublinie (lata 1955–1979), „Lublin. Kultura–Społeczeństwo”, R. X, 2013, nr 3 (52), s. 29–30.

Warchoł S., Czyżewski F., 2002, Bibliografia prac dra Mieczysława Buczyńskiego, w: Z dialektologii słowiańskiej, red. F. Czyżewski, „Rozprawy Slawistyczne” 19, Lublin, s. 239–256.