Nr 75/1 (2018)
Slavia Occidentalis. Linguistica
Pełny numer
PDF

Artykuły i rozprawy

Mirosława Białoskórska
7-20
MORZE W MARZENIACH SENNYCH BOHATERA LIRYCZNEGO W WIERSZU LEOPOLDA STAFFA "WYSPA" - ROZWAŻANIA JEZYKOZNAWCY
https://doi.org/10.14746/so.2018.75.1
PDF
Feliks Czyżewski
21-28
Lublin i Lubelszczyzna w działalności naukowej i organizacyjnej doktora Mieczysława Buczyńskiego (2 XI 1936 - 25 XII 1992)
https://doi.org/10.14746/so.2018.75.2
PDF
Wojciech Hofmański
29-40
Adaptacja i porozumienie. Komunikacja dwujęzyczna w Europie Środkowej
https://doi.org/10.14746/so.2018.75.3
PDF
Lechosław Jocz
41-72
Opozycja */u/ : */uː/ w gwarze Jastarni
https://doi.org/10.14746/so.2018.75.4
PDF
Anna Kostecka-Sadowa
73-82
Wpływy polskie w mowie ludności ukraińskiej województwa lwowskiego na przykładzie słownictwa
https://doi.org/10.14746/so.2018.75.5
PDF
Paulina Michalska-Górecka
83-95
Wygasanie oboczności leksykalnych stryj ║ stryk oraz wuj ║ uj w dobie średniopolskiej
https://doi.org/10.14746/so.2018.75.6
PDF
Ewa Rogowska-Cybulska
97-113
O elementach wiedzy naukowej w etymologiach ludowych (nienaukowych) nazw polskich miejscowości
https://doi.org/10.14746/so.2018.75.7
PDF
Agnieszka Szczaus
117-124
Językowy kształt poradnika gospodarskiego pomieszczonego w „Nowych Wiadomosciach Ekonomicznych i Uczonych" (1758–1761)
https://doi.org/10.14746/so.2018.75.8
PDF
Monika Szpiczakowska
125-132
Rzeczowniki z przyrostkiem -ota w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza (analiza słownikowa)
https://doi.org/10.14746/so.2018.75.9
PDF
KATEŘINA VOLEKOVÁ
133-141
Znaménko rozlišovací a zdůrazňovací ve staročeských rukopisech
https://doi.org/10.14746/so.2018.75.13
PDF
EDUARD WERNER
143-149
ASPECT AND PERFORMATIVITY IN SORBIAN
https://doi.org/10.14746/so.2018.75.10
PDF (English)
EWELINA WOŹNIAK-WRZESIŃSKA
151-163
HISTORYCY JĘZYKA WOBEC TERMINÓW – TERMINY WOBEC HISTORYKÓW JĘZYKA. GLOSA DO DYSKUSJI
https://doi.org/10.14746/so.2018.75.11
PDF
IWONA ŻURASZEK-RYŚ
165-176
POLSKIE HODONIMY UPAMIĘTNIAJĄCE I WOJNĘ ŚWIATOWĄ
https://doi.org/10.14746/so.2018.75.12
PDF
MARIE KRČMOVÁ
177-184
NORMA KULTIVOVANÉ VÝSLOVNOSTI, JEJÍ POPIS A OSVOJOVÁNÍ
https://doi.org/10.14746/so.2018.75.14
PDF
TADEUSZ LEWASZKIEWICZ
185-198
PROBLEMY NORMALIZACJI I KODYFIKACJI W HISTORII JĘZYKA DOLNOŁUŻYCKIEGO I JĘZYKA GÓRNOŁUŻYCKIEGO
https://doi.org/10.14746/so.2018.75.15
PDF
JOLANTA MIGDAŁ
199-214
VARIATION AND NORMALIZATION OF THE POLISH LANGUAGE IN THE OLD PRINTS FROM THE FIRST HALF OF THE 16TH CENTURY
https://doi.org/10.14746/so.2018.75.16
PDF
ALICJA PIHAN-KIJASOWA, AGNIESZKA MOTYL
215-236
GŁÓWNE PROBLEMY NORMALIZACJI POLSZCZYZNY XVII WIEKU
https://doi.org/10.14746/so.2018.75.17
PDF
ARTUR STĘPLEWSKI
237-244
GRANICA MIĘDZY JĘZYKIEM MÓWIONYM A STANDARDOWYM
https://doi.org/10.14746/so.2018.75.18
PDF

Recenzje i omówienia

JUSTYNA KOBUS
245-249
Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska, Słownictwo gwary miejskiej Poznania w ujęciu tematycznym. Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2018, ss. 242
https://doi.org/10.14746/so.2018.75.19
PDF
ROMANA ŁAPA
250-253
Gabriela Dudek-Waligóra, Modalność epistemiczna w strategii argumentacyjnej. Na materiale tekstów reprezentujących współczesny rosyjski dyskurs polityczny. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, ss. 192
https://doi.org/10.14746/so.2018.75.20
PDF
BOGDAN WALCZAK
254-255
Władysław Nehring, Wpływ języka i literatury staroczeskiej na język i literaturę staropolską, przełożył Janusz Siatkowski, do druku przygotował, posłowiem i indeksami opatrzył Mieczysław Balowski. Bohemica Posnaniensia fasc. 20, Poznań 2017, ss. 188
https://doi.org/10.14746/so.2018.75.21
PDF
BOGDAN WALCZAK
256-257
Dialog pokoleń 2, pod redakcją Elżbiety Wierzbickiej-Piotrowskiej. Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016, ss. 359
https://doi.org/10.14746/so.2018.75.22
PDF
BOGDAN WALCZAK
258-261
Urszula Sokólska, O mowo polska, ty ziele rodzime… Wokół refleksji nad kształtem polszczyzny. Wydawnictwo Prymat, Białystok 2017, ss. 337
https://doi.org/10.14746/so.2018.75.23
PDF
BOGDAN WALCZAK
262-263
Witold Mańczak, Polski słownik etymologiczny. Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2017, ss. 258
https://doi.org/10.14746/so.2018.75.24
PDF
BOGDAN WALCZAK
264-267
Dorota Kozaryn, Agnieszka Szczaus, Uwagi o języku w dawnych tekstach użytkowych. Wydawnictwo Grafform, Szczecin 2017, ss. 80
https://doi.org/10.14746/so.2018.75.25
PDF
BOGDAN WALCZAK
268-270
Jak wydawać teksty dawne (Staropolskie Spotkania Językoznawcze 2), pod red. Karoliny Borowiec, Doroty Masłej, Tomasza Miki i Doroty Rojszczak-Robińskiej. Wydawnictwo „Rys”, Poznań 2017, ss. 330
https://doi.org/10.14746/so.2018.75.26
PDF