HISTORYCY JĘZYKA WOBEC TERMINÓW – TERMINY WOBEC HISTORYKÓW JĘZYKA. GLOSA DO DYSKUSJI

Main Article Content

EWELINA WOŹNIAK-WRZESIŃSKA

Abstrakt

The article has two main goals, one of them being a report on the Third Conference of the Old Polish Linguistic Encounters series, the terms in synchronic and diachronic linguistics and a synthetic discussion of the issues raised during the Congress. In the first, definitely shorter part I discuss the issues presented by the referees. The second part, in turn, is devoted to the analysis of the aforementioned issues from the perspective of the theory of the term. At the end of the article I present science-oriented attitudes that characterize the speakers at
the mentioned conference. I ponder if their problems result from their relation to science itself.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
WOŹNIAK-WRZESIŃSKA, E. (1). HISTORYCY JĘZYKA WOBEC TERMINÓW – TERMINY WOBEC HISTORYKÓW JĘZYKA. GLOSA DO DYSKUSJI. Slavia Occidentalis, (75/1), 151-163. https://doi.org/10.14746/so.2018.75.11
Dział
Artykuły i rozprawy

Referencje

  Abdank-Kozubski A., 1993, Problem prawdy w wybranych koncepcjach rozwoju nauki, „Studia Philosophiae Christianae”, nr 29/1, s. 171–178.

  Ajdukiewicz K., 1960, Język i poznanie. T. 1. Wybór pism z lat 1920–1939, Warszawa.

  Appel K., 1913, Stanowisko językoznawstwa pośród innych nauk, Warszawa.

  Arystoteles, 1996, Metafizyka, przekł. T. Żeleźnik, oprac. M.A. Krąpiec, A. Maryniarczyk, Lublin.

  Buczkowska J., 2017, Normatywność znaczenia a kryterium poprawności użycia wyrażeń, „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria”, nr 1, s. 125–139.

  Carnap R., 1931, Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache, „Erkenntnis” 32, s. 219–241.

  Carnap R., 1935, Philosophy and Logical Syntax, Londyn.

  Dingler H., 1907, Grundlinien einer Kritik und exakten Theorie der Wissenschaften, insbesondere der mathematischen, Monachium.

  Duhem P., 1906, La théorie physique, Paryż. ???

  Einstein A., 1935, The World as I See It, Londyn.

  Frege G., 1892, Über Sinn und Bedeutung, „Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik”, nr 1, s. 25–50.

  Gajda S., 1990, Wprowadzenie do teorii terminu, Opole.

  Grucza F., 1991a, Teoretyczne podstawy terminologii, Wrocław.

  Grucza F., 1991b, Terminologia, jej przedmiot, status i znaczenie, w: Teoretyczne podstawy terminologii, red. F. Grucza, Wrocław, s. 11–44.

  Grucza F., 2007, Od lingwistyki tekstu do lingwistyki tekstu specjalistycznego, Warszawa.

  Husserl E., 1913, Ideen zu einer reinen phänomenologischen Philosophie, Freiburg.

  Jadacka H., 1976, Termin techniczny – pojęcie, budowa, poprawność, Warszawa.

  James W., 1907, Pragmatism: A New Name for Some Old Ways of Thinking, Harvard.

  Jurkowski M., 1991, Metajęzyk terminologii, w: Teoretyczne podstawy terminologii, red. F. Grucza, Wrocław, s. 45–59.

  Kamiński S., 1992, Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Lublin.

  Karpiński J., 1962, Postulat operacyjności definicji w naukach społecznych, „Studia Socjologiczne”, nr 4(7), s. 135–153.

  Lukszyn J., 1991, Lingwistyczne problemy badań terminologicznych, w: Teoretyczne podstawy terminologii, red. F. Grucza, Wrocław, s. 79–95.

  Lukszyn J. (red.), 2005, Języki specjalistyczne. Słownik terminologii przedmiotowej, Warszawa.

  Lukszyn J., Zmarzer W. (red.), 2001, Teoretyczne podstawy terminologii, Warszawa.

  Łuczyński P., 2011, Słowa wyzbyte swych znaczeń. Czy warto angielskie terminy naukowe tłumaczyć na język polski?, „Nauka”, nr 2, s. 131–141.

  Maciaszek J., 2014, Poppera i Davidsona krytyka mitu schematu pojęciowego, „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria”, nr 4, s. 209–230.

  Meyerson É., 1925, La Déduction relativiste, Paryż.

  Neurath O., 1929, Wissenschaftliche Weltauffassung – der Wiener Kreis, Wiedeń.

  Nedobity W., 1984/1985, Eugen Wüster und die Sprachkritiker des Wiener Kreises, „Muttersprache”, nr 95(1) s. 42–48.

  Nowicki W., 1986, Podstawy terminologii, Wrocław.

  Pelc J., 1994, Znaczenie i prawda: semioza – poznanie – interpretacja, w: Znaczenie i prawda. Rozprawy semiotyczne, red. J. Pelc, Warszawa, s. 13–26.

  Sawicka A., 2011, Od terminografii do słownika specjalistycznego – czyli jak skonstruować słownik profesjonalisty, „Językoznawstwo”, nr 1(5), s. 145–151.

  Sawicki K., 2013, Jak wychować naukowca? Propozycja sposobu organizacji procesu wychowania, „Zagadnienia Naukoznawstwa”, nr 3, s. 247–254.

  Stoberski Z., 1982, Międzynarodowa terminologia naukowa. Problemy. Postulaty. Oczekiwania, Warszawa.

  www1 – http://www.staff.amu.edu.pl/~hjp/konferencje/3-terminy-w-jezykoznawstwie-synchronicznym-i-diachronicznym–2018/ [dostęp: 02.05.2018].

  www2 – https://wfpik.amu.edu.pl/strona-glowna/content-wfpik/355567-iii-konferencja-z-cyklu-staropolskie-spotkania-jezykoznawcze-terminy-w-jezykoznawstwie-synchronicznym-i-diachronicznym[dostęp: 02.05.2018].

  Wittgenstein L., 1921, Logisch-philosophische Abhandlung, „Annalen der Naturphilosophie”, nr 14, s. 185–262.

  Wüster E., 1974, Die allgemeine Terminologielehre – ein Grenzgebiet zwischen Sprachwissenschaft, Logik, Ontologie, Informatik und den Sachwissenschaften, „Linguistics”, nr 12, s. 61–106.