Adaptacja i porozumienie. Komunikacja dwujęzyczna w Europie Środkowej
PDF

Słowa kluczowe

inter-comprehension
phonological adaptation
communication strategies
seven sieves technique

Jak cytować

Hofmański, W. (2019). Adaptacja i porozumienie. Komunikacja dwujęzyczna w Europie Środkowej. Slavia Occidentalis, (75/1), 29–40. https://doi.org/10.14746/so.2018.75.3

Abstrakt

Depending on the selected theoretical concept, Central Europe is a melting pot of several or over a dozen linguistic cultures which constantly interacted in the process of historical development. In this multi-national landscape, the presence of Slavs (Czechs, Poles, Slovaks as well as Lusatians, Kashubians or Lemkos) has been a constant element. The speakers have used two languages in a single act of communication which is a phenomenon of its own. This understanding is a tempting area of linguistic research. This text is dedicated to bilingual communication of Slavs with special emphasis placed on the processes of adaptation based on obtaining information from texts in written language (the seven sieves technique).

https://doi.org/10.14746/so.2018.75.3
PDF

Bibliografia

Agar M.H., 1994, Language Shock. Understanding The Culture Of Conversation, New York.

Andruchowycz J., Stasiuk A., 2001, Moja Europa. Dwa eseje o Europie zwanej Środkową, Wołowiec.

Bańko M., 2005, Wykłady z polskiej fleksji, Warszawa.

Bański J., 2008, Polska i Europa Środkowo-Wschodnia w koncepcjach podziału Europy, „Prace Geograficzne” Problematyka geopolityczna ziem polskich, 218, s. 121–134.

Bocheńska-Seweryn M., Grotowska-Leder J., Stanek T., 2003, Old and new poverty in post-communist Europe, Kraków.

Cobel-Tokarska M., 2013, Europa Środkowa – dawne i nowe znaczenie, w: A. Firkowska-Mankiewicz, T. Kanasz, E. Tarkowska (red.), Krótkie wykłady z socjologii. Kategorie, problemy, subdyscypliny, Warszawa, s. 172–192.

Dalewska-Greń H., 1997, Języki słowiańskie, Warszawa.

Golubovic J., Gooskens Ch., 2015, Mutual intelligibility between West and South Slavic languages, “Russ Linguist” 39, s. 351–373.

Davis N., 1998, Europa, Kraków.

Henderson W., 2004, Friedrich List: Economist and Visionary 1789–1846, Londyn.

Hofmański, W., 2016, Ewolucja świadomości językowej Czechów po 1989 roku, „Bohemistyka” 2, s. 169–180.

Hofmański W., Pospiszil K., Pragmakulturowe granice gościnności – w druku.

Hofmański W., 2014, Transfer ujemny a norma językowa. Język polski w nauczaniu Słowian, Praga.

Jadacka H., 2005, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa.

Januška J., 2017, Porovnávání středoevropských jazyků: za horizont strukturních rysů a lexikálních přejímek, Praga– praca doktorska.

Kundera M., 1984, Zachód porwany albo tragedia Europy Środkowej, „Zeszyty Literackie” 5,s. 23–38.

Kurzová H., 1996, Mitteleeuropa als Schprach areal, „Germanistica Pragensisa” 13, s. 57–73.

Mathesius V., 1923, Nominativ místo vokativu v hovorové češtině, „Naše řeč, ročník” (7), 5, s. 138–140.

McCann W.J., Klein H.G., Stegmann T.D., 2003, EuroComRom – The Seven Sieves: How to read all the Romance languages right away, wyd. 2 zmienione, Aachen.

Muysken P., 2008, Introduction: Conceptual and methodological issues in areal linguistics, w: P. Muysken (red.), From Linguistic Areas to Areal Linguistics, Amsterdam, s. 1–23.

Nábĕlková M., 2008, Slovenčina a čeština v kontakte. Pokračovanie príbehu, Praga-Bratysława.

Nakonieczny D., 2010, Stratyfikacja polskiej i zarazem ogólnosłowiańskiej leksyki pochodzenia prasłowiańskiego na tle zachodniosłowiańskim, „Slavia Occidentalis” 67, s. 107–126.

Naumanna F., 1915, Mitteleuropa, Berlin.

Newerkla S.M., 2007, Areály jazykového kontaktu ve střední Evropě a německo-český mikroareál ve východním Rakousku, „Slovo a slovesnost” 68, s. 171–286.

Szücs J., 1995, Trzy Europy, Lublin.

Zybatow L., 2003, EuroComSlav – A road to Slavic languages, “Wiener Slawistischer Almanach” 52, s. 281–295.