PROBLEMY NORMALIZACJI I KODYFIKACJI W HISTORII JĘZYKA DOLNOŁUŻYCKIEGO I JĘZYKA GÓRNOŁUŻYCKIEGO

Main Article Content

TADEUSZ LEWASZKIEWICZ

Abstrakt

The subject of the article is a process of standardisation and codification of the Upper Sorbian and Lower
Sorbian languages. The author enumerates and reviews the most important grammars and dictionaries codifying the Sorbian language, stresses the influence of the Maćica Serbska cultural and educational associations on arriving at a common Upper Sorbian standard and demonstrates the role of the Czech language in developing Sorbian standards.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
LEWASZKIEWICZ, T. (1). PROBLEMY NORMALIZACJI I KODYFIKACJI W HISTORII JĘZYKA DOLNOŁUŻYCKIEGO I JĘZYKA GÓRNOŁUŻYCKIEGO. Slavia Occidentalis, (75/1), 185-198. https://doi.org/10.14746/so.2018.75.15
Dział
Artykuły i rozprawy

Referencje

 1. Bura R., 2015, Zapożyczenia czeskie w słowniku Pfula. Terminologia naukowa, Kraków.
 2. Bura R., 2016, Rozdíly mezi čtvrtým a pátym vydáním ortografického Völkelova slovníku, w: Pražské
 3. sorabistické studie II.: K 360. výročí narození pražského sochaře lužickosrbského původu Matěje
 4. Václava Jäckela (1655–1738), red. P. Kaleta, M. Černý, E. Papcunová, Praha, s. 243–252.
 5. Дуличенко A.D., 2003–2004, Славянские литературные микроязыки. Образцы текстов, I–II, Тарту.
 6. Faska H. (red.), 1998, Najnowsze dzieje języków słowiańskich: Serbšćina, Opole.
 7. Gutschmidt K. (red.), 2002, Möglichkeiten und Grenzen der Standardisierung slavischer Schriftsprachen in der Gegenwart, Dresden.
 8. Lewaszkiewicz T., 1980, Propozycje leksykalne w Słowniku Rězaka, „Lětopis” 27/1, s. 47–54.
 9. Lewaszkiewicz T., 1992a, Rola kontaktów językowych we wstępnym okresie formowania się słowiańskich języków literackich (na tle ogólniejszym), w: Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Językoznawstwo, Warszawa, s. 133–138.
 10. Lewaszkiewicz T., 1992b, Rola przekładów Biblii w formowaniu języków literackich europejskiego kręgu kulturowego, w: Biblia a kultura Europy I, red. M. Kamińska, E. Małek, Łódź, s. 232–248.
 11. Lewaszkiewicz T., 1994, O potrzebie nowego spojrzenia na genezę polskiego języka literackiego (z uwzględnieniem tła ogólnoeuropejskiego), w: Studia historycznojęzykowe I, red. M. Kucała, Z. Krążyńska, Kraków, s. 213–220.
 12. Lewaszkiewicz T., 1995, Łużyckie przekłady Biblii. Przewodnik bibliograficzny, Warszawa.
 13. Lewaszkiewicz T., 2007, Sporne problemy języka dolnołużyckiego przekładu Nowego Testamentu Jakubicy (1548), w: Z polskich studiów slawistycznych. Seria 11: Językoznawstwo, Warszawa, s. 111–118.
 14. Lewaszkiewicz T., 2013, Hasła kwalifikowane w górnołużycko-niemieckim słowniku Jakubaša (1954), w: „Acta Slavica Estonica” III. „Slavica Tartuensia” X, Tartu, s. 124–139.
 15. Lewaszkiewicz T., 2016, Jazykové a redakční rozdíly mezi prvním (1970) a čtvrtým (1981) vydáním Völkelova slovníku, w: Pražské sorabistické studie II. : K 360. výročí narození pražského sochaře lužickosrbského původu Matěje Václava Jäckela (1655–1738), red. P. Kaleta, M. Černý, E. Papcunová,Praha, s. 229–242.
 16. Lewaszkiewicz T., 2017, Статьи с оценочными пометами в верхнелужицком словаре Ю. Краля (1927–1931) на фоне их соответствий в других словарях, w: Миноритарные и региональные языки и культуры Славии, отв. ред. С.С. Скорвид, Москва 2017, с. 174–185.
 17. Lisowski T., 2018, Intelektualizacja i jej pochodne: standaryzacja oraz grafizacja jako czynniki kształtujące polszczyznę literacką w początkach ery typograficznej, w: Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy, red. M. Pastuch i M. Siuciak przy współpracy K. Wąsińskiej i W. Wilczek, Katowice, 109–125.
 18. Marti R., 2007, Ó w dolnoserbšćinje, Forschungsbericht Nr. 11. Institut für Phonetik – Universität des Saarlandes, Saarbrücken.
 19. Pohončowa A., 2000, Procowanje wo pśibliženje gorno- a dolnoserbskego pšawopisa po lěśe 1945, „Lětopis“ 47/1, s. 3–21.
 20. Pohontsch A., 2002, Der Einfluss obersorbischer Lexik auf die niedersorbische Schriftsprache. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der niedersorbischen Schriftsprache, Bautzen.
 21. Starosta M., 1998, Pismik ó w dolnoserbšćinje, „Serbska šula“ 6, s. 111–112.
 22. Толстой Н.И., 1988, История и структура славянских литературных языков, Москва.
 23. Urbańczyk S. (red.), 1977, Wariancja mowy we współczesnych słowiańskich językach literackich, Wrocław.
 24. Wölke S., 2005, Geschichte der sorbischen Grammatikschreibung. Von den Anfängen bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, Bautzen.