WIZERUNKI ŚWIĘTYCH CYRYLA I METODEGO – NUMIZMATYCZNA IDEOLOGIZACJA PRZESZŁOŚCI
PDF

Słowa kluczowe

Cyril and Methodius
images of saints
numismatics

Jak cytować

JÓŹWIAK, W. (2020). WIZERUNKI ŚWIĘTYCH CYRYLA I METODEGO – NUMIZMATYCZNA IDEOLOGIZACJA PRZESZŁOŚCI. Slavia Occidentalis, (75/2), 43–57. https://doi.org/10.14746/so.2018.75.2.4

Abstrakt

Great work of “the Solun Brothers” – Saints Cyril and Methodius – undoubtedly played important part in the creation of national identity and national awarenessof many Slavic nations. Considering the importance of the legacy of Cyril and Methodius, it seems surprising how rarely their images were used on national coins which are among the most common and most important symbols of independent nations. The only countries to have paid tribute to “the Solun Brothers” in the process of creating their national identities were Slovakia, Czechia,
Bulgaria and Macedonia. They did it by placing the saints in cultural, political and ideological contexts on collectors’ items and regular currency.

https://doi.org/10.14746/so.2018.75.2.4
PDF

Bibliografia

Chmel R., Takí sme?, w: Kto sú Slováci? História, Kultúra, Identita, red. J. Purchla, M. Vášáryková, Krakov 2006.

Cibulka J., Początki chrześcijaństwa na Morawach, przeł. M. Erhardt, C. Piernikarski, Warszawa 1967.

Drugi list pasterski biskupów i ordynariuszy czeskich (17 lutego 1985 r.) z okazji Jubileuszu św. Metodego, w: Cyryl i Metody, apostołowie i nauczyciele Słowian. Studia i dokumenty, część 2:

Dokumenty, red. J.S. Gajek, L. Górka, Lublin 1991.

Dymitrow G., Proces o podpalenie Reichstagu. Dokumenty, listy, notatki, Moskwa 1944.

Fedorowicz Z., Polityka pieniężna, Warszawa 1992.

Garbaczewski W., Wyobrażenia na monetach polskich w dojrzałym średniowieczu, „Biuletyn Numizmatyczny” 2006, nr 2 (342).

Hollý J., Cirillo – Metodiada, http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1013/Holly_Cirillo-Metodiada/2#ixzz2xwW9Nmd0 (dostęp: 04.04.2014).

http://www.cnb.cz/cs/platidla/numismatika/zlate_mince/mimoradne_razby/zm_konstantin_metodej.html (dostęp: 22.04.2014).

http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/pastierske-listy-konferencie-biskupovslovenska/c/pastiersky-list-kbs-k-jubilejnemu-roku-sv-cyrila-a-metoda (dostęp: 31.03.2014).

http://www.nbrm.mk/?ItemID=B956DFBA5BEB2147BC733C8AA776DB11 (dostęp: 02.04.2014).

Jagiełło M., Slováci pol`skými očami. Obraz Slovákov v pol`skom písomnístve do roku 1918, w: Kto sú Slováci? História, Kultúra, Identita, red. J. Purchla, M. Vášáryková, Krakov 2006. Kościelniak L., Historia Słowacji, Wrocław 2010.

Max E., Erläunternde Worte zu den Standbildern der heiligen Slawen-Apostel Cyrill und Methodius, Prag 1850.

Mikołajczyk A., Monety stare i nowe, Warszawa 1988.

Novotný V., Ehrhardt P., Münzen Tschechoslowakei 1918–1992, Tschechische Republik und Slowakische Republik 1993–2001, bmr. Orędzie Biskupów Macedońskiego Kościoła Prawosławnego z okazji 1100 rocznicy błogosławionej śmierci św. Metodego Sołuńskiego z 1985 roku, przeł. J.S. Gajek, w: Cyryl i Metody. Apostołowie i nauczyciele Słowian. Studia i dokumenty, cz. 2: Dokumenty, red. J.S. Gajek, L. Górka, Lublin 1991.

Pecník M., Miesto cyrilometodského motívu v mincovnej, bankovkovej a medailérskej tvorbe na Slovensku, w: Poznávanie kultúrneho dedičstva sv. Cyrila a Metoda, edit., J. Michalov, M. Hetényi, P. Ivanič, Z. Taneski, Nitra 2007, http://www.ukm.ff.ukf.sk/wp-content/uploads/2009/03/Kniha%20PoznavanieKDCM.pdf (dostęp: 04.04.2014).

Pešina J., Wielkie Morawy – pierwsze wspólne państwo Czechów i Słowaków? Kulturowe i polityczne dziedzictwo Wielkich Moraw w czeskiej narracji historycznej, w: Chrześcijański Wschód i Zachód.

Formy dialogu, wzory kultury, kody pamięci, red. I. Lis-Wielgosz, W. Jóźwiak, Poznań 2012.

Pierwszy list pasterski biskupów i ordynariuszy czeskich (2 grudnia 1984 r.) z okazji Jubileuszu św. Metodego, w: Cyryl i Metody, apostołowie i nauczyciele Słowian. Studia i dokumenty,

część 2: Dokumenty, red. J.S. Gajek, L. Górka, Lublin 1991.

Pojsl M., Hyhlik V., Velehrad v památkách osmi století, Praha 1997.

Třeštik D., Češi a dějiny v postmoderním očistci, Praha 2005.

Wojtczak M., Mit cyrylo-metodejski. W kręgu bułgarskiej idei narodowej, Poznań 2006.

Żiwkow T., Słowo o Bułgarii. Przemówienie na uroczystej akademii z okazji 1300-lecia powstania państwa bułgarskiego, 20 października 1981 r., w: T. Żiwkow, Problemy rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego, Sofia 1988.

Божков Х., Български монети 1889–1990, София 1991.

Български монети. Каталог 2013. Официално издание на Софийско Нумизматично Друже-ство Георги С. Раковски, София 2013.

Загорчинов С., Солунските Братя, w: същ., Избрани произведения, т. 4: Бразди. Очерци, порт-рети, есета, статии, София 1982.

Проданов П., Бояджиева Г., Събев Й., Читанка за трети клас на общообразователните учи-лища, София 1956.

Станчев Н., Високохуманно и патриотично дело, „Работническо дело” 1974, №144.