GRAMATIKA KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA HANNY MAKURAT – GŁOS W DYSKUSJI
PDF

Słowa kluczowe

Kashubian language
Kashubian grammar
phonetics
morphology
methodology of the grammatical description

Jak cytować

JOCZ, L. (2020). GRAMATIKA KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA HANNY MAKURAT – GŁOS W DYSKUSJI. Slavia Occidentalis, (76/1), 49–67. https://doi.org/10.14746/so.2019.76.3

Abstrakt

This article is yet another contribution to a discussion on a grammar handbook on Kashubian written by Hanna Makurat (2016) and, directly, a reply to her text published in edition 53 of the SFPS. First and foremost, it is a presentation of the history of the discussion of Gramatika… in a context of extra-content strategies employed by the author in the dispute that has arisen. Next, 13 linguistic phenomena have been presented (related to spelling, phonetics, morphology, vocabulary and syntax) in relation to which Hanna Makurat clearly referred to her opponents’ criticism in her text published in the SFPS. An analysis has shown that in 12 of them, the reviewers’ comments were fully justified. Last but not least, general and methodological issues are touched upon with reference to grammar itself and the discussion of it to date.

https://doi.org/10.14746/so.2019.76.3
PDF

Bibliografia

AJK, 1964–1978, Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich I-XV, opracowany przez Zespół Zakładu Słowianoznawstwa PAN, tom wstępny, t. 1–6 pod kier. Z. Stiebera, t. 7–15 pod kier. H. Popowskiej-Taborskiej, Wrocław–Warszawa–Kraków.

Bandur M., 2017a, Czy „Gramatyka kaszëbsczégò jãzëka” jest gramatyką kaszubskiego języka?, pismiono.com/recenzja-czy-gramatika-kaszebsczego-jazeka-jest-gramatyka-kaszubskiego-jezyka/.

Bandur M., 2017b, Siła tytułu naukowego większa niż siła argumentu? „Gramatika…” z perspektywy laika raz jeszcze, https://pismiono.com/sila-tytulu-naukowego-wieksza-niz-sila-naukowego-argumentu-gramatika-z-perspektywy-laika-raz-jeszcze/.

Breza E., 2001, Podstawowe wiadomości z morfologii, w: Kaszubszczyzna. Kaszëbizna. Najnowsze dzieje języków słowiańskich, red. E. Breza, Opole, s. 125–184.

Breza E., Treder J., 1975, Zasady pisowni kaszubskiej, Gdańsk.

Breza E., Treder J., 1984, Zasady pisowni kaszubskiej, Gdańsk.

Breza E., Treder J., 1981, Gramatyka kaszubska. Zarys popularny, Gdańsk.

Bronisch G., 1896, Kaschubische Dialectstudien. Die Sprache der Bë́lö̂cë, Leipzig.

Cenôva F., 1879, Entwurf zur Grammatik der kassubisch-slovinzischen Sprache, Poznań.

Gòłąbk E., 1997, Wskôzë kaszëbsczégò pisënkù, Gduńsk.

JKPE, 2006, Język kaszubski. Poradnik encyklopedyczny, red. J. Treder, Gdańsk.

Jocz J., 2017, Gramatika kaszëbsczégò jãzeka H. Makurat oczami fonetyka, w druku, www.academia.edu/34262515/.

Jocz L., 2018, Kilka uwag o wymowie *r j we współczesnej gwarze Jastarni, w druku, www.academia.edu/32589796/.

Lorentz F., 1919, Kaschubische Grammatik, Danzig.

Lorentz F., 1925, Geschichte der pomoranischen (kaschubischen) Sprache, Berlin–Leipzig.

Lorentz F., 1927–1937, Gramatyka Pomorska, Poznań.

Makurat H., 2018, Gramatika kaszëbsczégò jãzëka – rozpoznanie i opracowanie struktury współczesnego literackiego języka kaszubskiego. Odpowiedź na głosy krytyki, „Studia z Filologii

Polskiej i Słowiańskiej” 53, s. 331–347.

Makùrôt H., 2016, Gramatika kaszëbsczégò jãzëka, Gdańsk.

Sychta B., 1967–1976, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej. I-VII, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.

Tréder J., 2009, Spòdlowô wiédzô ò kaszëbiznie, Gdańsk.

Tréder J., 2014, Spòdlowô wiédzô ò kaszëbiznie, Gduńsk.

Zieniukowa J., 1972, Kategoria męskoosobowości w dialektach kaszubskich, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 12, s. 85–96.

Zieniukowa J., 1974, Zaimek ten w mianowniku l. mn. w kaszubszczyźnie i sąsiednich dialektach północno-zachodnio-polskich, „Język Polski” 54, s. 246–252.