Nr 76/1 (2019)
Slavia Occidentalis, Linguistica

Recenzje i omówienia

MIECZYSŁAW BALOWSKI
175-178
Gabriela Olchowa, System adresatywny języka polskiego i słowackiego na początku XXI wieku. Gaudeamus, Hradec Králové 2018, ss. 240
PDF
NADIA CZACHOWSKA
179-186
PTAKI Z PUNKTU WIDZENIA CZŁOWIEKA A SŁOWIAŃSZCZYZNA Z PTASIEJ PERSPEKTYWY (SŁOWIAŃSZCZYZNA Z PTASIEJ PERSPEKTYWY POD REDAKCJĄ MAGDALENY BAER. WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA, POZNAŃ 2019, SS. 321)
PDF
TADEUSZ LEWASZKIEWICZ
187-189
SŁOWNIK GWARY I KULTURY KUJAW, T. 1. A-H. OPRAC. ZOFIA SAWANIEWSKA-MOCHOWA (HASŁA A-Ć), WŁODZIMIERZ MOCH (HASŁA D-H). ZESPÓŁ REDAKCYJNY: ANNA PALUSZAK-BRONKA, ZOFIA SAWANIEWSKA-MOCHOWA, MIROSŁAWA WRONKOWSKA- DIMITROWA, KRZYSZTOF KOŁATKA, WŁODZIMIERZ MOCH.
PDF
TADEUSZ LEWASZKIEWICZ
190-191
VIOLETTA JAROS, STUDIA NAD JĘZYKIEM I STYLEM PISM NAUKOWYCH JOACHIMA LELEWELA. WYDAWNICTWO IM. STANISŁAWA PODOBIŃSKIEGO AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE, CZĘSTOCHOWA 2015, SS. 784
PDF
BOGDAN WALCZAK
192-193
W LABIRYNCIE POLSZCZYZNY. PROFESOROWI STANISŁAWOWI DUBISZOWI – DOKTORZY I DOKTORANCI, POD REDAKCJĄ BEATY KAROLINY JĘDRYKI I EWELINY KWAPIEŃ. DOM WYDAWNICZY „ELIPSA”, WARSZAWA 2017, SS. 393
PDF
BOGDAN WALCZAK
194-195
BARWY SŁÓW. STUDIA LINGWISTYCZNO-KULTUROWE, POD REDAKCJĄ DOROTY FILAR I PIOTRA KRZYŻANOWSKIEGO. WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ, LUBLIN 2017, SS. 997
PDF
BOGDAN WALCZAK
196-197
KRZYSZTOF WAŚKOWSKI, POLSKIE NAZWY ZWIERZĄT. STUDIUM HISTORYCZNOJĘZYKOWE. PODHALAŃSKA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM TARGU, NOWY TARG 2017, SS. 259
PDF
BOGDAN WALCZAK
198-199
„ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS, FOLIA LINGUISTICA” 2017, 51 (2), POD REDAKCJĄ EWY SZKUDLAREK-ŚMIECHOWICZ I EWY WOŹNIAK, SS. 176
PDF
BOGDAN WALCZAK
200-203
EWA HORYŃ, SŁOWNICTWO Z ZAKRESU GÓRNICTWA SOLNEGO XVI-XVIII WIEKU NA TLE POLSZCZYZNY OGÓLNEJ. WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO, KRAKÓW 2018, SS. 242
PDF
BOGDAN WALCZAK
204-206
IWONA NOBIS, ROZWÓJ FLEKSJI NAZW MIEJSCOWYCH W JĘZYKU POLSKIM. POLSKA AKADEMIA NAUK, INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO, KRAKÓW 2016, SS. 511
PDF
ALICJA PIHAN-KIJASOWA
207-210
MATERIAŁY DO DZIEJÓW POLSKIEGO JĘZYKOZNAWSTWA, T. 3. KORESPONDENCJA KAZIMIERZA NITSCHA I ANTONINY OBRĘBSKIEJ-JABŁOŃSKIEJ 1925–1958, CZ. 1 I 2, OPR. MIROSŁAW SKARŻYŃSKI, ELŻBIETA SMUŁKOWA. KSIĘGARNIA AKADEMICKA, KRAKÓW 2018, SS. 1256: CZ. 1 – SS. 617, CZ.
PDF

Nekrologi

IZABELA KĘPKA, LUCYNA WARDA-RADYS
231-233
ŚP. EWA ROGOWSKA-CYBULSKA (21 V 1962 – 27 I 2019)
PDF