ROLA PRZYSŁÓWKÓW WSCHODNIOSŁOWIAŃSKICH W ŚWIADOMOŚCI UŻYTKOWNIKÓW GWAR POLSKICH W OBWODZIE LWOWSKIM W PRZEKROJU POKOLENIOWYM

Main Article Content

ANNA KOSTECKA-SADOWA

Abstrakt

This article presents and verifies material embedded in the awareness of users of Polish spoken in the southern part of Eastern Borderlands of the country across generations. The close relation between Polish and Ukrainian languages is conducive to the emergence of numerous interferences. Inclusion of Ukrainian features into the Polish system took place in the course of many centuries of contacts with speakers of the Ukrainian language. Ukrainian subdialects have left their mark on the Polish language in the southern part of Eastern Borderlands also in formations which deviate from the literary language. In the Polish language under scrutiny – the language spoken on the Polish-Ukrainian borderland, some formations follow Ukrainian
subdialects and the entire Eastern Slavic area. A majority of adverbs have a structure compliant with the general Polish language. However, there are also different formations, typical of borderland subdialects.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
KOSTECKA-SADOWA, A. (1). ROLA PRZYSŁÓWKÓW WSCHODNIOSŁOWIAŃSKICH W ŚWIADOMOŚCI UŻYTKOWNIKÓW GWAR POLSKICH W OBWODZIE LWOWSKIM W PRZEKROJU POKOLENIOWYM. Slavia Occidentalis, (76/1), 69-82. https://doi.org/10.14746/so.2019.76.4
Dział
Artykuły i rozprawy

Referencje

  1. Bal J., 1974, Formacje przysłówkowe z sufiksalnym j i k typu dzisiaj, wczoraj, dzisiak, tamok w historii i dialektach języka polskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.
  2. Biernacka M., 1966, Wsie drobnoszlacheckie na Mazowszu i Podlasiu, Wrocław–Warszawa–Kraków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
  3. Buczyński M., 1967, Wschodniosłowiańskie wpływy językowe w gwarze wsi Huszcza powiat Biała Podlaska, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne” 22, s. 223–256.
  4. Chludzińska J., 1964, Uwagi o przysłówkach w gwarach Warmii i Mazur, „Prace Filologiczne” 18, 3, s. 133–142.
  5. Cyran W., 1967, Przysłówki polskie. Budowa słowotwórcza, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Łódź.
  6. Dobrzycki S., 1907, Przysłówki na -o i -ě od przymiotników w języku staropolskim na podstawie zabytków wieku XIV i XV, „Prace Filologiczne” 6, 1, s. 56–150.
  7. Hrabec S., 1949, Elementy kresowe w języku niektórych pisarzy polskich XVI i XVII w., Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń.
  8. Jodłowski S., 1949, O przysłówkach, partykułach i im pokrewnych częściach mowy, „Język Polski” t. 29, s. 97–106.