KSZTAŁTOWANIE SIĘ POJĘĆ „DIALEKTYZM” I „REGIONALIZM” W DEFINICJACH ENCYKLOPEDYCZNYCH I SŁOWNIKOWYCH

Main Article Content

PAULINA MICHALSKA-GÓRECKA

Abstrakt

The goal of this article is to trace the evolution of understanding two basic concepts in linguistics, namely “dialectism” and “regionalism” with Polish dictionaries and encyclopaedias as the source materials. Excerpts from both general and highly specialised texts have been made. The presented material shows that the definitions of the analysed concepts may vary significantly from one Polish dictionary or encyclopaedia to another. It seems that neither of the definitions exhausts the issue therefore a researcher in charge of territorial differences, in a diachronic and synchronic perspective alike, will have to re-define each time the characterised concepts by means of adjusting their meaning-related scope to his or her own research needs.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
MICHALSKA-GÓRECKA, P. (1). KSZTAŁTOWANIE SIĘ POJĘĆ „DIALEKTYZM” I „REGIONALIZM” W DEFINICJACH ENCYKLOPEDYCZNYCH I SŁOWNIKOWYCH. Slavia Occidentalis, (76/1), 93-104. https://doi.org/10.14746/so.2019.76.6
Dział
Artykuły i rozprawy

Referencje

 1. Białoskórska M., 1993, Postrzeganie zróżnicowania regionalnego polszczyzny do końca XVIII wieku, w: Region, regionalizm. Pojęcia i rzeczywistość, red. K. Handke, Warszawa, s. 121–132.
 2. Dejna K., 1993, Dialekty polskie, Wrocław–Warszawa–Kraków.
 3. Królikowski J.F., 1826, Proste zasady stylu polskiego rozmaitemi postrzeżeniami względem języka, dla użytku jasno, zwięźle, poprawnie, gładko i szczerze po polsku pisać chcących, praktycznie w przykładach okazane a wzorami rozmaitego toku i sposobu pisania…, Poznań, http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=4550 [dostęp: 15.09.2018].
 4. Kuraszkiewicz W., 1954, Zarys dialektologii wschodniosłowiańskiej (wyd. 2 rozszerz. 1963).
 5. Kuraszkiewicz W., 1956, Tło społeczne rozwoju polskiego języka literackiego, w: Z dziejów powstawania języków narodowych i literackich, red. Z. Stieber, Warszawa, s. 37–96.
 6. Kuraszkiewicz W., 1986, Piotr Statorius-Stojeński o polskim języku literackim („Polonicae grammatices institutio”, 1568 r.), w: W. Kuraszkiewicz, Polski język literacki. Studia nad historią i strukturą, Warszawa–Poznań 1986, s. 384–408.
 7. Lewaszkiewicz T., 1980, Panslawistyczne osobliwości leksykalne S.B. Lindego i jego projekt stworzenia wspólnego języka słowiańskiego, Wrocław.
 8. Mickiewicz A., 1955, O krytykach i recenzentach warszawskich, w: A. Mickiewicz, Dzieła, t. 5, Pisma prozą, Warszawa, s. 255–274.
 9. Nitsch K., 1958, Dialekty języka polskiego (wyd. poprawione), Wrocław–Kraków.
 10. Piotrowicz A., 1991, Typy regionalizmów leksykalnych, Poznań.
 11. Piotrowska-Wojaczyk A., 2011, Regionalizmy leksykalne w słownikach doby nowopolskiej, Poznań.
 12. Rzepka W.R., 1985, Demorfologizacja rodzaju w liczbie mnogiej rzeczowników w polszczyźnie XVI–XVII wieku, Poznań.
 13. Rzepka W.R., 1993, Status regionalizmów w polszczyźnie XIX wieku, w: Region, regionalizm. Pojęcia i rzeczywistość, red. K. Handke, Warszawa, s. 133–150.
 14. Sławski F., 1962, Zarys dialektologii południowosłowiańskiej, Warszawa.
 15. Stieber Z., 1956a, Udział poszczególnych dialektów w formowaniu polskiego języka literackiego, w: Z dziejów powstawania języków narodowych i literackich, red. Z. Stieber, Warszawa, s. 97–120.
 16. Stieber Z., 1956b, Zarys dialektologii języków zachodniosłowiańskich z wyborem tekstów gwarowych, Warszawa.
 17. Stieber Z., 1974, O typach polszczyzny regionalnej XVII wieku, w: Z. Stieber, Świat językowy Słowian, Warszawa, s. 267–272.
 18. Szymańska M., 2015, Regionalizmy a dialektyzmy – rozróżnienie w literaturze przedmiotu i w świadomości użytkowników języka, „Język Polski” 95, s. 366–376.
 19. Taszycki W., 1961, Dialektologia historyczna i problem pochodzenia polskiego języka literackiego, Wrocław.
 20. Taszycki W., Milewski T., 1956, Polski język literacki powstał w Małopolsce. Głos w dyskusji nad pochodzeniem literackiej polszczyzny, w: Pochodzenie polskiego języka literackiego, red. K. Budzyk, Wrocław, s. 364–436.
 21. Urbańczyk S., 1953, Głos w dyskusji o pochodzeniu polskiego języka literackiego, w: Pochodzenie polskiego języka literackiego, red. K. Budzyk, Wrocław 1956, s. 82–101.
 22. Urbańczyk S., 1993, Dwieście lat polskiego językoznawstwa (1751–1950), Kraków.
 23. Zwoliński P., 1988, Wypowiedzi gramatyków XVI i XVII wieku o dialektyzmach w ówczesnej polszczyźnie, w: P. Zwoliński, Szkice i studia z historii slawistyki, Wrocław–Warszawa–Kraków, s. 67–99.