ŚRODKOWODALMATYŃSKIE KONTAKTY JĘZYKOWE W PSICH PRZYPOWIASTKACH MILJENKA SMOJE. ZAPOŻYCZENIA LEKSYKALNE W GWARZE MIEJSKIEJ SPLITU
PDF

Słowa kluczowe

borrowings
etymology
frequency
language contact
loan words
statistics
urban dialect
vocabulary

Jak cytować

GIEL, K. (2020). ŚRODKOWODALMATYŃSKIE KONTAKTY JĘZYKOWE W PSICH PRZYPOWIASTKACH MILJENKA SMOJE. ZAPOŻYCZENIA LEKSYKALNE W GWARZE MIEJSKIEJ SPLITU. Slavia Occidentalis, (77/1), 65–79. https://doi.org/10.14746/so.2020.77.4

Abstrakt

This article has been written following a thesis in which I analyse borrowings from foreign languages in the urban dialect of Split, with references to Pasje novelete by Miljenko Smoje. To this end, I have conducted a lexical and etymological survey on the vocabulary excerpted from the book and I have delved into linguistic statistics. Consequently, I have documented the number and frequency of words borrowed from foreign languages. I also present a detailed calculation of the relationships between the borrowings and juxtaposed with the native vocabulary. In addition, I present a historical outline of the contacts between Croatian and other languages. I describe their intensity and the recent situation as reflected in the lexical area of the Croatian language. Finally, I make several comments on the semantic characteristics of loan words.

https://doi.org/10.14746/so.2020.77.4
PDF

Bibliografia

Anić V., 1998, Rječnik hrvatskoga jezika, Zagrzeb.

Bender A., Żak K., 1998, Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki, Warszawa.

Brborić V., 1996, Turcizmi u udžbenicima srpskog jezika za više razrede osnovne škole, w: O leksičkim pozajmljenicama. Zbornik radova sa naučnog skupa Strane reči i izrazi u srpskom jeziku, sa osvrtom na isti problem u jezicima nacionalnih manjina, red. M. Ivić, Subotica–Belgrad, s. 341-349.

Cieśla H., Jamrozik E., Kłos R., 2001, Wielki słownik włosko-polski, Warszawa.

Filipović R., 1990, Anglicizmi u hrvatskom ili srpskom jeziku, Zagrzeb.

Glovacki-Bernardi Z., 1993, O njemačkim elementima u zagrebačkom govoru i hrvatskom književnom jeziku, w: Rječnik i društvo. Zbornik radova sa znanstvenog skupa o leksikografiji i leksikologiji održanog 11-13.X.1989. u Zagrebu, red. R. Filipović, B. Finka, B. Tafra, Zagrzeb, s. 93-96.

Gojmerac M., 2001, Hrvatski i njemački, w: Zbornik zagrebačke slavističke škole. Trideset godina rada, red. S. Botica, Zagrzeb, s. 181-191.

Gramatika – Barić E., Lončarić M., Malić D., Pavešić S., Peti M., Zečević V., Znika M., 1979, Priručna gramatika hrvatskoga književnog jezika, Zagrzeb.

Hamm J., 1961, Cakawizm na wybrzeżu adriatyckim, w: Z badań nad językami Jugosławii, red. H. Olszewska, Warszawa, s. 67-80.

Jerković J., 1996, Mađarizmi u rečniku srpskohrvatskog književnog jezika, w: O leksičkim pozajmljenicama. Zbornik radova sa naučnog skupa: Strane reči i izrazi u srpskom jeziku, sa osvrtom na isti problem u jezicima nacionalnih manjina, red. M. Ivić, Subotica–Belgrad, s. 172-181.

Klaić B., 2001, Rječnik stranih riječi, Zagrzeb.

Muljačić Ž., 1962, Dalmatinski elementi u mletački pisanim dubrovačkim dokumentima 14. stoljeća, „Rad Jugoslavenske Akademije Znanosti i Umjetnosti” 327, Zagrzeb, s. 237-380.

Novaković-Šašić D., 1996, Engleske reči u Beogradskoj dnevnoj štampi, w: O leksičkim pozajmljenicama. Zbornik radova sa naučnog skupa Strane reči i izrazi u srpskom jeziku, sa osvrtom na isti problem u jezicima nacionalnih manjina, red. M. Ivić, Subotica–Belgrad, s. 306-313.

Peco A., 1986, Germanizmi u Vukovu srpskom rječniku iz 1852., „Filologija” 14, Zagrzeb, s. 271-282.

Perić I., 1997, Povijest Hrvata, Zagrzeb.

Phillips J., Oxford Wordpower, 1997, Słownik angielsko-polski z indeksem polsko-angielskim, Oxford.

Pieńkos E., Pieńkos J., Zaręba L., Dobrzyński J., 1995, Wielki słownik polsko-francuski, Warszawa.

Podhorodecki L., 2000, Jugosławia. Dzieje narodów, państw i rozpad Federacji, Warszawa.

Pranjković I., 2001, Hrvatski i klasični jezici, w: Zbornik zagrebačke slavističke škole. Trideset godina rada, Zagreb, s. 156-163.

Pranjković I., 2002, Hrvatski i orijentalni jezici, w: Zbornik zagrebačke slavističke škole 2001, Zagrzeb, s. 16-28.

Rečnik srpskohrvatskog književnog jezika, 1967, Nowy Sad–Zagrzeb.

Reychman J., 1947, W sprawie zapożyczeń węgierskich w polszczyźnie, „Język Polski” XXXI, s. 203-211.

Samardžija M., 1995, Leksikologija s poviješću hrvatskog jezika u 20. stoljeću, Zagrzeb.

Skok P., 1971, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Zagrzeb.

Skok P., 1938, Prilozi proučavanju turcizama u srpskohrvatskom jeziku, „Slavia” XV, z. 2, s. 166-190.

Skowronek J., Tanty M., Wasilewski T., 1977, Historia Słowian południowych i zachodnich, Warszawa.

Smółkowa T., 1974, Słownictwo i fleksja „Lalki” Bolesława Prusa. Badania statystyczne, Wrocław.

Sočanac L., 2004, Hrvatsko-talijanski jezični dodiri, Zagrzeb.

Varga D., 2001, Hrvatski i romanski jezici, w: Zbornik zagrebačke slavističke škole. Trideset godina rada, Zagrzeb, s. 174-180.

Vinja V., 1986, Hibridni rezultati jezičnih dodira, „Filologija” 14, Zagrzeb, s. 419-432.

Witaszek-Samborska M., 1993, Zapożyczenia z różnych języków we współczesnej polszczyźnie, Poznań.